Daglig leder ble holdt personlig ansvarlig


Nylig vant Osloadvokatene ved advokat Adam Justin Ahlquist en sak i Oslo tingrett. Saken gjaldt et krav på erstatning etter aksjeloven § 17-1. Retten kom til at daglig leder i et selskap måtte holdes personlig ansvarlig for det tap som långiver var blitt påført. Videre ga retten saksøker medhold i kravet om å få dekket sine sakskostnader.

Saksøkte var daglig leder i selskapet som hadde tatt opp lån hos saksøker

Saksøkte var eneaksjonær og daglig leder i et selskap som drev med transport og flytteoppdrag. Høsten 2014 fikk selskapet økonomiske problemer. For å avhjelpe den økonomiske situasjonen var selskapet avhengig av å ta opp et lån.

En tidligere styreleder i selskapet hadde en venninne som gikk med på å gi selskapet lån. Hun måtte imidlertid selv ta opp et lån for å kunne bistå selskapet med kapital. Gjennom vinteren 2014 ga hun selskapet flere lån, og i april 2015 inngikk partene en formell låneavtale. I låneavtalen var det samlede lånebeløpet på kr 338 815 oppført. Videre fremkom det at tilbakebetaling av lånet skulle starte juli-august 2015 med et fast avdrag på kr 5 000 pr. mnd. Begge partene signerte låneavtalen.

Styre erstatningsansvar – Et styreverv må tas alvorlig

Styre erstatningsansvar – Et styreverv må tas alvorlig

Styre erstatningsansvar er personlig og kan gå utover hele din personlig formue. Du må derfor tenke deg nøye om før du takker ja til et styreverv.

osloadvokatene.no/kontrakt/selskapsrett/styre-ersatningsansvar/

Kunne garantere at lånet skulle betales tilbake

Selv om selskapet hadde anstrengt økonomi da lånet ble utbetalt, mente daglig leder at det begynte å se lysere ut. Han kunne derfor garantere långiver at hun ville få tilbake pengene sine. Videre ble långiver fortalt i forbindelse med utbetalingen at hennes innskudd ville medføre at selskapet kom på fote igjen.

Selskapet sin økonomi var imidlertid dårligere enn det långiver fikk opplyst. Bare ett år etter at lånet var utbetalt ble selskapet tatt under konkursbehandling. Selskapet hadde da ikke tilbakebetalt noe av lånet til långiver, annet enn et avdrag på kr 5 500. Ettersom selskapet var slått konkurs og derav ikke hadde noen verdier, hevdet daglig leder at det var långiver som måtte bære tapet. Han kunne ikke holdes ansvarlig da lånet var tatt opp av selskapet, og ikke av ham personlig.

Styremedlem ble erstatningsansvarlig og måtte betale 1,2 millioner

Styremedlem ble erstatningsansvarlig og måtte betale 1,2 millioner

Styremedlem kan bli holdt erstatningsansvarlige for skade som oppstår som følge av uaktsom handling eller unnlatelse. Styreansvaret er omfattende.

osloadvokatene.no/kontrakt/selskapsrett/styremedlem-ble-erstatningsansvarlige/

Hadde aldri gitt lånet dersom hun hadde fått korrekt informasjon om selskapets økonomi

Långiver hevdet imidlertid at daglig leder måtte holdes personlig ansvarlig for det tap hun hadde lidt som følge av lånet. Ved utbetaling av lånet hadde han unnlatt å opplyse om sentrale forhold om selskapets økonomi. Hadde hun fått korrekt informasjon om selskapet sin økonomi hadde hun aldri gitt lånet. Ved å unnlate å opplyse om sentrale forhold hadde han handlet uforsvarlig og forsømt sine plikter som eneaksjonær og daglig leder i selskapet.

Personlig ansvarlig

Da daglig leder nektet å betale tilbake lånet tok långiver ut stevning for Oslo tingrett med påstand om at daglig leder skulle dømmes til å betale tilbake lånet på kr 338 815, med tillegg av renter. Saken ble brakt inn for retten og under hovedforhandlingen i Oslo tingrett tok retten stilling til spørsmålet om daglig leder kunne holdes personlig ansvarlig for det tap långiver var blitt påført.

Utgangspunktet er at aksjeeier ikke hefter personlig for selskapets forpliktelser

Under hovedforhandlingen uttalte retten at utgangspunktet etter aksjeloven § 1-2 er at ingen aksjeeier kan holdes personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser og gjeld. En aksjonær vil dermed som utgangspunkt ikke måtte risikere å tape sine personlige eiendeler dersom firmaet går konkurs.

Osloadvokatene – Personlig erstatningsansvar for daglig leder

Osloadvokatene – Personlig erstatningsansvar for daglig leder

Daglig leder ble idømt et personlig erstatningsansvar for medkontrahentens tap på 750 000 som følge av manglende kontroll på økonomien over selskapet

osloadvokatene.no/kontrakt/selskapsrett/personlig-erstatningsansvar-daglig-leder/

Unntak fra hovedregelen i aksjeloven § 17-1

Retten gikk deretter videre til å vurdere om unntaket fra hovedregelen i aksjeloven § 17-1 gjorde seg gjeldende i denne konkrete saken. Etter bestemmelsen i aksjeloven § 17-1 kan en styreleder eller andre som er involvert i selskapet holdes personlig ansvarlig dersom vedkommende har handlet klanderverdig i sin rolle. Bestemmelsen oppstiller således en plikt for styremedlemmer og andre involverte i selskapets virksomhet å overholde de plikter og ansvar som er pålagt dem i deres rolle.

Personlig ansvarlig

For at unntaket i aksjeloven § 17-1 skal komme til anvendelse må tre vilkår være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, skadelidte må ha lidt et økonomisk tap og det må være årsakssammenheng mellom tapet og handlingen.

Retten slo fast at det var klart at det forelå et økonomisk tap og at det var årsakssammenheng mellom låneopptaket og det økonomiske tapet.

Videre vurderte retten om det forelå et ansvarsgrunnlag i form av et culpaansvar. Dersom vedkommende skal kunne holdes ansvarlig etter bestemmelsen må han ha handlet uaktsomt i sin rolle i selskapet. I den forbindelse mente retten at det hadde vært uaktsomt av daglig leder å inngå en låneavtale med långiver til tross for at det ikke var et realistisk håp om å reise kapital for å betjene lånet. Videre fant retten det kritikkverdig at daglig leder ikke hadde gitt långiver korrekte opplysninger om selskapets økonomi ved låneopptaket. På den bakgrunn kom retten til at daglig leder hadde handlet uaktsomt i sin rolle i selskapet. Det forelå dermed et ansvarsgrunnlag.

Ettersom vilkårene i aksjeloven § 17-1 var oppfylt kom retten til at daglig leder måtte holdes personlig ansvarlig for det tap långiver var blitt påført. Saksøkte ble dermed dømt til å betale kr 338 815, med tillegg av renter til saksøker. Videre ble saksøkte også dømt til å erstatte de sakskostnader saksøker hadde hatt i forbindelse med saken.


Relaterte artikler