Mangelfullt utført arbeid fra håndverker kan gjøres gjeldene av ny eier


Høyesterett tok nylig stilling til om det er mulig for eieren av en bil å rette et mangelskrav direkte mot et bilverksted som hadde utført arbeid på bilen mangelfullt i tiden før nåværende eier kjøpte bilen.

Bilen ble solgt fra et dødsbo

Når bilens opprinnelige eier avgikk ved døden ble bilen automatisk en del av dødsboet. Ved skiftet av boet var det ingen av arvingene som ønsket å overta bilen. Bilen ble derfor solgt til en tredjeperson. Dette skjedde våren 2014.

Havarerte etter ett år

Ett år etter kjøpet, våren 2015, havarerte bilen. Det ble avdekket at en bolt tilknyttet registerreimen hadde brukket i to. Det var ikke omtvistet at dette var årsaken til havariet.

Hadde vært på verksted i 2011

Bilen hadde vært på verksted i 2011 hvor registerreimen var blitt skiftet. Mannen reklamerte derfor til verkstedet som hadde utført arbeidet. Verkstedet nektet imidlertid at de hadde ansvar for denne skaden. Mannen fikk derfor skadene utbedret på et annet verksted. Kostnadene for utbedringen ble på kr. 77 154.

Hvem kan man holde ansvarlig for mangler?

Mannen tok saken inn for rettssystemet hvor spørsmålet primært var om en kjøper kunne gjøre krav gjeldene direkte mot en håndverker som hadde utført arbeid på gjenstanden før kjøpet fant sted. Det var ikke tvilsomt at det forelå en mangel. Selgeren av bilen (dødsboet) kunne gjøre mangelen gjeldene overfor verkstedet. Spørsmålet var derfor om kjøperen kunne rette sitt krav direkte mot verkstedet eller måtte rette kravet mot selgeren av bilen.

Direktekrav mot tidligere tjenesteyter – erstatning fra selgers verksted

Direktekrav mot tidligere tjenesteyter – erstatning fra selgers verksted

Kjøperen av en Suzuki Grand Vitara fremmet direktekrav mot selgerens verksted etter at motoren havarerte. Osloadvokatene hjelper deg i tvist etter bilkjøp.

osloadvokatene.no/kontrakt/bil/direktekrav-mot-tidligere-tjenesteyter/

Endte i Høyesterett

Saken startet i Forbrukertvistutvalget og gikk gjennom alle rettsinstansene før den til slutt endte opp hos Høyesterett for endelig avgjørelse. For Høyesterett var det kun spørsmål om verkstedet var direkte ansvarlige overfor kjøperen.

Forskjell mellom forbrukerkjøp og andre kjøp?

Regelen i forbrukerkjøp fremgår av forbrukerkjøpsloven § 35 fjerde ledd. Denne bestemmelsen lyder som følger:

Forbrukeren kan på samme vilkår som i første til tredje ledd gjøre sitt krav som følge av en mangel gjeldene mot en yrkesutøver som etter avtale med selgeren eller tidligere ledd har utført arbeid på tingen.

I forbrukerkjøp er altså regelen klar på at forbrukeren har rett til å forholde seg direkte til en håndverker som har utført arbeid på tingen før kjøpstidspunktet. Forbrukerkjøpsloven kommer imidlertid bare til anvendelse hvor kjøperen er en forbruker og selgeren opptrer i næringsvirksomhet. Siden selgeren i dette tilfellet ikke opptrådte i næringsvirksomhet kom ikke reglene i forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Spørsmålet var derfor om kjøpsloven hadde samme regler.

Kjøpslovens regel

Etter kjøpslovens § 84 første ledd kan kjøperen gjøre en mangel gjeldene mot et tidligere salgsledd. Denne bestemmelsen kan komme til anvendelse overfor tidligere selgere hvis en gjenstand er solgt flere ganger. Den kommer imidlertid ikke til anvendelse overfor håndverkere som har utført arbeider på tingen.

Andre ledd i samme paragraf lyser som følger:

Ved salg mellom enkeltpersoner når kjøpet ikke hovedsakelig er knyttet til deres næringsvirksomhet, kan kjøperen uansett avtale også gjøre krav gjeldene mot tidligere yrkessalgsledd etter forbrukerkjøpsloven § 35.

Spørsmålet for Høyesterett var hvordan denne bestemmelsen skulle tolkes. Skal bestemmelsen forstås slik at den kun gjelder krav mot tidligere yrkessalgsledd, eller skal den forstås slik at hele forbrukerkjøpsloven § 35 kom til anvendelse. I sistnevnte tilfelle ville kjøperen kunne gjøre kravet gjeldene direkte overfor verkstedet.

Høyesterett konkluderte med at kjøperen hadde direktekravsadgang

Høyesterett gikk grundig inn i rettskildene for å vurdere saken. Etter en vurdering av disse konkluderte Høyesterett med følgende:

Jeg kan ikke se at verkstedet har noen beskyttelsesverdige interesser i å motsette seg kravet. Jeg kan heller ikke se at verkstedet kommer dårligere ut ved at direktekrav tillates, enn det verkstedet måtte regne med da det påtok seg å reparere bilen. Det ville være en uberettiget berikelse om verkstedet skulle slippe å dekke sitt mangelsansvar fordi bilen ble videresolgt.

Det betyr at hvis du som privatperson har kjøpt en bil eller en annen ting, kan du velge om du vil gjøre kravet gjeldene overfor selgeren av tingen eller av håndverkeren som er skyld i mangelen. Dette kan være praktisk f.eks. i tilfeller hvor selgeren ikke er søkegod eller av andre grunner er vanskelig å rette krav mot.

Har du kjøpt noe som viser seg å ha en mangel?

Osloadvokatene er eksperter på mangelskrav. Vi bistår deg slik at du får det du har krav på. Vi vil også alltid undersøke om du kan ha krav på å få dekket hele eller deler av advokatkostnadene dine gjennom dine forsikringer. Kontakt oss i dag hvis du trenger bistand.


Relaterte artikler