Direktekrav mot bilselgerens verksted


Det er mange som ikke er klar over reglene om direktekrav mot tidligere yrkessalgsledd. Når kan erstatningskrav rettes mot de som har utført tjenester selger har betalt for?

Byttet registerreim på verksted

Forrige eier av en Suzuki Grand Vitara XL hadde byttet registerreimen på verksted. Tre år senere ble bilen videresolgt. Nesten på dagen, ett år senere, havarerte bilen. En bolt til registerreimen var knekt i to. I mellomtiden var selger av bilen avgått med døden. Kjøperen henvendte seg derfor til verkstedet som hadde utført reparasjonen. Han reklamerte på den knekte bolten og krevde at verkstedet utbedret skaden.

Krevde erstatning av selgerens verksted

Verkstedet avviste imidlertid kravet. Kjøperen valgte derfor å få skaden utbedret på et annet verksted. Verkstedsregningen kom på nesten kr 80.000. Kjøperen krevde at verkstedet som hadde registerreimen for den tidligere eieren av bilen skulle betale for reparasjonen. Saken ble derfor brakt inn for forbrukertvistutvalget.

Tvisten endte i lagmannsretten

Selv om dette bilkjøpet var regulert av kjøpsloven, og ikke forbrukerkjøpsloven, kunne forbrukertvistutvalget behandle saken. Utvalget dømte verkstedet til å dekke kjøperens tap. Verkstedet var misfornøyd med avgjørelsen og anket saken inn til tingretten. Der ble verkstedet frifunnet. Nå var det kjøperens tur til å være misfornøyd med avgjørelsen. Han tok saken videre til lagmannsretten. Du kan lese dommen i sin helhet her.

Direktekrav mot tidligere tjenesteyter

Spørsmålet var om det kunne rettes direktekrav mot tidligere tjenesteyter. Etter kjøpsloven § 84 andre ledd kan det rettes krav mot tidligere yrkesledd når det foreligger salg mellom to enkeltpersoner og kjøpet ikke hovedsakelig er knyttet til deres næringsvirksomhet. Bestemmelsen er der nettopp for tilfeller som dette – bilkjøp mellom to enkeltpersoner. Men bestemmelsen får også anvendelse ved kjøp av andre ting enn bil.

Osloadvokatene bisto i sak om mangel ved bil – kjøper fikk splitter ny bil

Kjøper oppdaget mangel ved bil han hadde kjøpt ny fra forhandler. Feilene ble ikke. Saken løste seg etter bistand fra Osloadvokatene.

osloadvokatene.no/kontrakt/bil/mangel-ved-bil/

Kjøper trer inn i selgers krav

Det er først og fremst når det er vanskelig, umulig eller av andre grunner lite hensiktsmessig å rette kravet mot selger at denne regelen er aktuell. En viktig forutsetning for at regelen skal komme til anvendelse er at selger må ha et tilsvarende krav mot det tidligere yrkesleddet. Det er dette kravet kjøperen trer inn i, og gjør gjeldende «på vegne av»/istedenfor selger.

Hadde utført mangelfullt arbeid

Lagmannsretten vurderte først om det forelå en mangel ved arbeidet verkstedet hadde gjort da de byttet registerreimen. Hvis det forelå en mangel ville selger av bilen hatt et krav mot verkstedet. Etter bevisvurderingen fant retten at verkstedet hadde utført mangelfullt arbeid. Bolten til registerreimen hadde løsnet og knekt i to fordi den ikke var skrudd hardt nok til. Det var dermed klart at selger ville hatt et erstatningskrav mot verkstedet.

Kunne kjøper rette direktekrav mot verkstedet?

Spørsmålet videre var om kjøperen av bilen kunne tre inn i selgerens erstatningskrav, og fremme krav direkte mot verkstedet. Avgjørende for svaret var om kjøpsloven § 84 ga hele forbrukerkjøpsloven § 35 anvendelse, eller kun første ledd av § 35.

Ville vært en urimelig berikelse

Lagmannsretten kom til at hele bestemmelsen fikk anvendelse og viste til forarbeider og juridisk teori. Det ble i tillegg lagt vekt på at det ville innebære en tilfeldig fordel for verkstedet om de skulle slippe unna mangelsansvaret bare fordi bilen var solgt før feilen ble oppdaget. Det ble også vist til at kjøpsloven § 84 andre ledd skal sikre forbrukerrettigheter. En forbruker som kjøper av en privatperson kan enkelt havne i en situasjon hvor det er lite hensiktsmessig å rette krav mot selger.

Verkstedet var erstatningsansvarlige

Resultatet ble at kjøperen av bilen kunne kreve verkstedregningen erstattet av verkstedet som hadde byttet registerreimen for den tidligere eieren av bilen. I tillegg måtte verkstedet betale bilkjøperens saksomkostninger.

Du kan fremme direktekrav mot tidligere salgsledd og tjenesteyter

Mange er ikke klar over reglene om direktekrav og gir derfor opp å forfølge saken når selger ikke har penger eller det av andre grunnet er vanskelig å rette kravet mot selger. Ved tvist etter bilkjøp eller bilsalg vil du som regel kunne få dekket utgifter til advokat gjennom bilforsikringen. Forsikringsselskapet vil vanligvis betale 80% av utgiftene. Osloadvokatene har spesialiserte faggrupper som er eksperter på kjøpsrett. Vi bistår deg hvis du har havnet i tvist etter kjøp eller salg av bil og andre kjøretøy.

 

 

 


Relaterte artikler