Arbeidsrett


Et ansettelsesforhold er et kontraktsforhold som innebærer plikter både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke lov å avtale hva man vil i disse avtalene og arbeidstakeren kan heller ikke sies opp hvis ikke lovens vilkår er til stede.

Arbeidsrett


Osloadvokatene hjelper deg med arbeidsrett – blant annet oppsigelse, permittering , sluttpakke, skader og sykdom.

Arbeidsmiljøloven om oppsigelse

For at en oppsigelse av en arbeidstaker skal være gyldig må visse krav i arbeidsmiljøloven være oppfylt. Disse kravene er regulert kapittel 15 i arbeidsmiljøloven. Det stilles et krav til at en oppsigelse må være «saklig begrunnet» i enten «virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold». Omstendigheter som faller utenfor disse tre forhold vil med andre ord ikke utgjøre en gyldig oppsigelse. I tillegg til at oppsigelsen må bygge på et av disse tre forholdene må den også være «saklig begrunnet». Det nærmere innholdet av dette saklighetsvilkåret er vanskelig å definere eksakt.

Arbeidstakers forhold

Det er i loven positivt angitt visse situasjoner som ikke utgjør saklig grunner for oppsigelse. Oppsigelse i de første 12 månedene etter ulykke eller sykdom som medførte arbeidsuførhet helt eller delvis. En arbeidstaker som er gravid kan ikke av denne grunn sies opp. Dersom arbeidstakeren sies opp i graviditetsperioden, må arbeidsgiver kunne godtgjøre med overveiende sannsynlighet at graviditeten ikke var grunnen til oppsigelsen. Arbeidsgiveren pålegges en streng bevisbyrde. Forhold som manglende utførelse av arbeidet, tjenesteforsømmelse, ulovlig fravær og at arbeidstaker ikke lenger har de nødvendige kvalifikasjonene vil oppfylle saklighetskravet. Arbeidsgiver pålegges bevisbyrden for at oppsigelsen er saklig også i slike tilfeller.

Innskrenkninger

Rasjonaliseringstiltak og driftsinnskrenkninger hos virksomheten kan utgjøre saklige grunner for en oppsigelse. Arbeidsgiver må vise at bedriftens interesser i denne avveiningen veide tyngre enn de ulemper tiltaket medfører for den ansatte. Den ansattes alder, familieforhold og tjenestetid er relevante momenter i denne avveiningen.

Har du fått varsel om permittering?

Permittering er en midlertidig ordning der du blir fritatt for å jobbe og arbeidsgiver slipper å betale lønn. Du er fortsatt i et arbeidsforhold og det er en forutsetning at arbeidsstansen er midlertidig. Det finnes lite lovregler omkring permittering, men det er ganske faste regler likevel.Er bedriften med i en tariffavtale, skal arbeidsgiver velge ut fra ansiennitetsprinsippet med mindre annet kan dokumenteres som viktig for bedriften. Det er en maksimal grense på 26 uker som du kan bli permittert. I tillegg kommer ferieavvikling.

Sluttpakke

Hvor mye kan du få som sluttpakke? Det som påvirker hvor stor en sluttpakke er ofte lønn, stilling, ansiennitet, alder og om arbeidsgiver har fulgt reglene.  Hvis det foreligger usikkerhet om en oppsigelse er lovlig eller riktig, så er arbeidsgiver gjerne mer tilbøyelig til å gi en raus sluttpakke fremfor å risikere en rettssak med alle utgiftene som oppstår i den forbindelse.

Oppsigelse ved sykdom?

Det er ikke lov til å si opp en ansatt fordi vedkommende er syk. Likevel ser vi i praksis at arbeidsgivere vil forsøke å overflødiggjøre ansatte med mye fravær, slik at det er andre forhold som begrunner oppsigelsen. Kontakt Osloadvokatene slik at du får ryddet opp i forholdene før det ender med en oppsigelsessak. Vi har advokater som er spesialister på arbeidsrett.

Har du blitt skadet eller syk i forbindelse med arbeidet?

Alle arbeidsgivere i Norge er pålagt å tegne forsikring som dekker erstatning for ansatte som blir skadet eller syke som følge av arbeidsforholdet.
Les mer om yrkesskade eller yrkessykdom

Osloadvokatene kan arbeidsrett

Kontakt oss

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler arbeidsrett


Ønsker du hjelp i en slik sak kan du sende oss en henvendelse. Vi finner en passende advokat som kontakter deg.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom

Flere artikler om arbeidsrett