Som deltidsansatt kan du ha fortrinnsrett til utvidet stilling


Ved utlysning av ny stilling i virksomheten står ikke arbeidsgiver helt fritt til å velge blant kandidatene. Oppsagte arbeidstakere, deltidsansatte og midlertidige ansatte kan ha fortrinnsrett til den aktuelle stillingen. Du som deltidsansatt er prioritert høyt ved en utvidet stilling fremfor at virksomheten ansetter nye medarbeidere.

Vernet til deltidsansatte

Arbeidstakere som er ansatt på deltid har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter en ny i stillingen. Dette følger av arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-3. Det samme gjelder dersom du er ansatt i staten, se statsansatteloven § 13.

Videre vil du også på visse vilkår kunne ha krav på å tre inn i del av en annen stilling. La oss si at du har en stilling på 75 prosent i en bokhandel. Det utlyses en ny stilling som butikkmedarbeider på 75 prosent. Under visse omstendigheter vil du kunne tre inn i 25 prosent av den utlyste stillingen for selv å oppnå full stilling.

Dersom du har et bierverv på eksempelvis 20 prosent i tillegg til full stilling, er du ikke vernet av aml. § 14-3 og vil ikke ha rett til utvidet stilling for den delen som gjelder biervervet. For mindre undervisningsstillinger på høyskoler og universiteter er dette unntaket praktisk.

Målsetning om å forhindre uønsket deltidsarbeid

Hensynet bak reguleringen er hovedsakelig å skape en heltidskultur i virksomhetene. Uønsket deltidsarbeid vil kunne koste vedkommende ansatt mye i form av mindre muligheter for selvforsørgelse. I tillegg vil man antagelig heller ikke kunne følge virksomhetens utvikling optimalt ved en deltidsansettelse over tid.

Det samfunnsøkonomiske aspektet ved uønsket deltidsarbeid kommer også tydelig frem. Samfunnet er avhengig av folk i arbeid, fordi det genererer skatteinntekter. Når arbeidskraften ikke fullt utnyttes, kan det åpne for flere som mottar offentlige ytelser. En sammenslåing av deltidsstillinger er av disse grunner en målsetning som lovgiver og politikere har sett for seg.

Nærmere om vilkårene

Det stilles noen helt grunnleggende krav til deg og arbeidsforholdet for at du skal kunne gjøre gjeldende fortrinnsretten.

For det første må du være fast ansatt i deltidsstillingen. Aml. § 14-3 er en regel som ikke gjelder ved midlertidig ansettelser.

For det annet må være personlig og faglig kvalifisert for den nye stillingen. Det betyr at en deltidsansatt ikke kan tre inn i enhver stilling som utlyses av virksomheten: Man må være kvalifisert.

Endelig stilles det krav om at det må være noenlunde samsvar mellom arbeidsoppgavene du har hatt og oppgavene som ligger til den utvidede stillingen eller stillingen man trer inn i.

Arbeidsgivers siste kort

Til tross for at du er kvalifisert for stillingen og for øvrig oppfyller vilkårene ovenfor, har du ikke rett til utvidet stilling gjennom fortrinnsrett dersom det vil medføre ‘vesentlig ulempe for virksomheten’. Dette er en slags sikkerhetsventil som kan benyttes dersom utøvelse av fortrinnsretten til en utvidet stilling gir helt urimelige utslag for virksomheten.

Det beror på en konkret og samlet vurdering om det foreligger slik kvalifisert ulempe for virksomheten. En dyktig advokat vil kunne bistå deg dersom du ikke har fått en stilling du skulle hatt krav på.

Tvisteløsning og prosess

Mener du deg berettiget til å ha fortrinnsrett til utvidet stilling må saken først behandles i tvisteløsningsnemnda før man kan ta saken til tingretten. Fristen for å bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda er fire uker fra avslaget til arbeidsgiver er kommet frem til deg.

Det er i første rekke hensynet til arbeidsforholdet og relasjonen arbeidsgiver og deg som arbeidstaker man har hatt for øye ved at tvisteløsningsnemnda er konfliktmeklingsorgan.

Vi har god kunnskap om videre prosess i tvisteløsningsnemnda og bistår deg også med å ta saken til retten. Ta gjerne kontakt med en av våre arbeidsrettsspesialister. Du kan også lese mer om vilkårene for fortrinnsrett her.


Relaterte artikler