Når har du fortrinnsrett til en stilling?


Fortrinnsrett til en stilling innebærer at du har rett på ansettelse fremfor andre personer.

Etter arbeidsmiljøloven har arbeidstakere som har blitt oppsagt på grunn av virksomhetens forhold fortrinnsrett til ny ansettelse. Denne fortrinnsretten gjelder imidlertid bare i 12 måneder etter at arbeidsforholdet ble avsluttet.

Må være sagt opp på grunn av virksomhetens forhold

For at fortrinnsretten skal inntre er det en forutsetning at arbeidstakeren er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold. Dette innebærer at oppsigelsen må ha vært begrunnet i et bedriftsøkonomisk behov for å kutte ned på arbeidskraften. En arbeidstaker som er sagt opp på grunn av forhold ved seg selv eller har sagt opp selv, vil altså ikke ha en fortrinnsrett.

Hvem gjelder fortrinnsretten for?

Fortrinnsretten gjelder både for tidligere fast ansatte og for midlertidige ansatte. Videre har arbeidstakere som har akseptert tilbud om redusert stilling istedenfor oppsigelse fortrinnsrett til en ny stilling. Også arbeidstakere som er sagt opp i forbindelse med konkurs har fortrinnsrett dersom virksomheten etter konkursen fortsetter eller gjenopptas.

Hvilke stillinger kan det hevdes fortrinnsrett til?

For at arbeidstakeren skal ha en fortrinnsrett på den aktuelle stillingen er det et vilkår at arbeidstakeren er kvalifisert. Hvorvidt en arbeidstaker er kvalifisert kan både bero på om han eller hun er faglig og personlig kvalifisert. Når kvalifikasjonskravene er oppfylt, kan ikke arbeidsgiver la være å ansette den fortrinnsberettigede selv om han har andre med bedre kvalifikasjoner.

Hvor lenge må du ha vært ansatt?

Du må ha vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder i løpet av de siste to årene.

Arbeidsgiver må ikke varsle

Det stilles ikke krav til at arbeidsgiver varsler den tidligere arbeidstakeren om en ny stilling som han eller hun kan ha fortrinnsrett til. Arbeidstaker må selv undersøke om arbeidsgiver lyser ut en stilling.

Brytes fortrinnsretten kan den tidligere arbeidstakeren kreve dom for ansettelse i stillingen. Arbeidstaker kan også kreve erstatning i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-2.

Har du spørsmål om fortrinnsrett?

Relaterte saker:

Oppsigelse i prøvetid – er det lov?
Formkrav til oppsigelse