Arbeider fikk etteroppgjør


Mannen var tidligere utsatt for en yrkesskade hvor leddbåndet i skulderen hadde røket. Han inngikk en avtale med forsikringsselskapet om at de skulle betale en grunnerstatning for det revne leddbåndet i skulderen og en sum som skulle dekke løpende utgifter. Erstatningen ble samlet avtalt til 950 000 kroner.

Erstatningen mannen fikk utgjorde tilnærmet 35% arbeidsuførhet. Nesten fem år senere hadde mannen blitt erklært 100 % ervervsmessig ufør og han fremmet da et krav om etteroppgjør. En erstatning som skal dekke oppståtte tap som fulgte av skaden men som ikke ble tatt høyde for ved erstatningsoppgjøret. Forsikringsselskapet motsatte seg kravet.

Hevdet mannen hadde frasagt seg retten til etteroppgjør

Forsikringsselskapet mente at mannen hadde frasagt seg retten til å kreve etteroppgjør gjennom avtalen som var inngått nesten fem å tidligere.

Retten var ueing i dette. Retten viste til yrkesskadeforskriften § 5-1 som i enkle trekk sier at etteroppgjør kan kreves derson uføregraden endrer seg vesentlig. At avtalen mellom partene hadde sagt «endelig oppgjør» kunne i denne konkrete saken ikke være til hinder for et slik oppgjør i etterkant. Retten viste særlig til at adgangen til etteroppgjør ikke hadde vært et tema mellom partene i de opprinnelige forhandlingene.

Osloadvokatene – Truckulykke ga yrkesskadeerstatning

Osloadvokatene – Truckulykke ga yrkesskadeerstatning

Mannen ble utsatt for en truckulykke som gjorde at mannen ikke tok annet arbeid på seks år, hadde mannen krav på yrkesskadeerstatning?

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/truckulykke-ga-yrkesskadeerstatning/

Innen 5-årsfristen

Mannen viste til at tre villkår må være oppfylt for å kreve etteroppgjør. Uføregraden må ha endret seg vesentlig, endringene må følge av ulykken og kravet må være fremmet innen fem år etter at oppgjøret var avsluttet.

Det var klart for retten at kravet var fremmet innen 5-årsfristen.

Uførheten fulgte av ulykken

Det var ingen tvil for retten at mannen var 100% ervervsmessig ufør og at den økte graden av uførhet fulgte av skaden. Mannen hadde i flere år vært på attføringstiltak gjennom NAV. Samtlige av tiltakene hadde mislyktes på grunn av skulderskaden. Mannen hadde også legeerklæring som viste til at han hadde vesentlig nedsatt funksjon i skulderen som følge av arbeidsskaden.

At mannen hadde oppsøkt lege for andre plager i tidsrommet etter erstatningsoppgjøret kunne ikke være til hinder for at den økte graden av arbeidsuførhet skyldtes yrkesskaden.

Arbeidsulykke som gir krav på yrkesskadeerstatning

Arbeidsulykke som gir krav på yrkesskadeerstatning

Yrkesskadene som er erstatningsrettslig vernet gjelder imidlertid bare de som har oppstått som følge av en arbeidsulykke.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/arbeidsulykke-erstatning/

En vesentlig endring i uførhet

Retten fant det bevist at at mannens erversmessige invaliditet hadde vesentlig forverret seg over de nesten fem årene. økningen fra ca 35% til 100% ervervsmessig uførhet måtte regnes som en vesentlig endring.

Mannen fikk etteroppgjør

Mannen vant frem og fikk tilkjent ettererstatning på 1,6 millioner. Da mannen vant saken fult ut måtte forsikringsselskapet også betale mannens saksomkostinger.

Er du utsatt for en yrkesskade?

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Vi har lang erfaring med yrkesskader og hjelper deg hele veien. Hos Osloadvokatene hjelper vi deg alltid undersøke om du har krav på at dine utgifter skal dekkes gjennom forsikring eller andre ordninger. Det påløper heller ingen utgifter før vi er enige om et oppdrag. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.