Vår klient sikret sitt krav gjennom arrest i arbeidsgivers midler


Osloadvokatene vant i høst saken for vår klient og arbeidsgivers måtte betale erstatning og saksomkostninger som følge av en ugyldig oppsigelse. Tross denne dommen fryktet både klient og Osloadvokatene at arbeidsgiver ikke ville betale det skyldige beløpet.

Høsten 2020 vant vår klient frem i tingretten med krav om at hans oppsigelse var ugyldig. Arbeidsgiver ble samlet dømt til å betale erstatning og saksomkostninger på totalt 619 000 kroner. Da arbeidsgiver ved kravets forfall ikke hadde betalt, fryktet vår klient og hans advokat ved Osloadvokatene at arbeidsgiver ville forsøke å unngå oppgjøret. Osloadvokatene fremmet derfor begjæring for tingretten om arrest i arbeidsgivers midler for å dekke klientens krav.

Arrest for å dekke vår klients utestående krav

Osloadvokatene viste til klientens krav på 619 000 kroner i tingrettens tidligere dom. Videre begjærte Osloadvokatene at det først og fremst skulle tas arrest i arbeidsgiver bankkonti. Dersom det ikke var tilstrekkelig dekning på bankkonti ble det begjært arrest i firmaets varelager og fotoutstyr.

Retten fant at vår klients krav var sannsynliggjort etter tvistelovens §33-3 første ledd. Videre fastslo retten at ved sannsynliggjort sikringsgrunn skulle det tas beslag i arbeidsgivers varelager og fotoutstyr, jf tvistelovens § 33-6 andre ledd. Arbeidsgiver kunne avverge en slik arrest av varelageret, dersom det ble stilt sikkerhet tilsvarende det økonomiske kravet.

Sikringsgrunn for arrest

Osloadvokatene anførte at arbeidsgiver hadde vist en tydelig betalingsuvilje overfor vår klient. Klienten hadde ikke mottatt lønn i oppsigelsestiden, til tross for at dette skulle vært betalt ut for fem måneder siden. Arbeidsgiver hadde også kommet med uttalelser som underbygget en slik betalingsuvilje. Det fremstod for Osloadvokatene som at arbeidsgiver hadde startet en tapping av selskapets verdier for å unngå oppgjør til vår klient.

Retten fant det sannsynliggjort at arbeidsgivers adferd ga grunn til å frykte at kravet ville bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort dersom arrest ikke ble tillatt. Retten viste særlig til uttalelser fra arbeidsgiver om at vår klient ville få det vanskelig med å få dekning for kravet og at varelageret skulle flyttes, sammenholdt med at selskapet etter den første dommen igangsatte et flashsalg av varene. Dette utgjorde samlet sett en klar fare for forfordeling av kreditorer.

Ulovlig avskjediget etter 8 dager – 500 000 kroner i erstatning

Ulovlig avskjediget etter 8 dager – 500 000 kroner i erstatning

Hvilket vern har du som arbeidstaker mot urettmessige avskjed og oppsigelse? Osloadvokatene vant nylig en sak hvor vår klient fikk erstatning

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/avskjed-oppsigelse-erstatning-advokat/

Retten ga vår klient fullt medhold

Vår klient var godt fornøyd med medhold på samtlige punkter og at arbeidsgiveren måtte dekke saksomkostninger. Det ble tillatt å ta arrest i arbeidsgivers midler for 635 kroner. Dette omfattet det opprinnelige kravet samt saksomkostninger i denne saken.

Frykter du at ditt krav ikke blir betalt?

Da bør du ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring og hjelper deg alltid undersøke om dine advokatkostnader kan dekke gjennom forsikring eller andre ordninger. Hos oss påløper det heller ingen advokatkostnader før vi er enige om et oppdrag. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler