Rett til høyere stilling grunnet merarbeid


Som deltidsansatt har du krav på økning i stillingsprosenten dersom jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven § 14-4a. Nylig løste tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven en sak hvor spørsmålet var om arbeidstakeren hadde krav på en økning i stillingsprosenten.

Arbeidstaker var ansatt som sykepleier i en ca. 60% stilling hos kommunen. Som følge av covid-19-pandemien jobbet sykepleieren mye overtid gjennom hele 2020. Ved utgangen av 2020 fremmet sykepleieren ett krav om stillingsutvidelse på grunnlag av merarbeid.

Sykepleieren krevde at stillingsprosenten ble økt med 16% som følge av merarbeidet. Kommunen motsatte seg kravet og saken gikk for tvisteløsningsnemnda i 2021.

Rett til økt stillingsprosent ved merarbeid

Det rettslige utgangspunktet er at deltidsansatte som de siste 12 månedene jevnlig har jobbet mer enn avtalt, har rett på en tilsvarende stillingsprosent, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-4a.

Loven stiller krav til at arbeidet må være «mer enn avtalt». En slik avtale kan gjøres på permanent og midlertidig basis. Bestemmelsen er ment å favne om tilfeller hvor økning i arbeidsmengden ikke er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Videre er det krav om merarbeidet må være jevnlig i løpet av de 12 månedene.

Partene var enige om at kvinnen hadde jobbet tilsvarende en stillingsøkning på ca. 16%. Kommunen anførte at ekstraarbeidet ikke ga kvinnen krav på økt stillingsprosent siden økningen var avtalt på forhånd. Videre kunne ikke opplæringstimer telle mot ekstraarbeidet.

Osloadvokatene – Kvinnen ble ansett som ansatt gjennom en agentavtale

Osloadvokatene – Kvinnen ble ansett som ansatt gjennom en agentavtale

Kan personer være vernet av arbeidsmiljøloven hvis de har agentavtale, konsulentavtale eller formidlingsavtaler og ikke formelt sett er ansatt?

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/ansatt-oppsigelse-erstatning-advokat/

Flere arbeidstimer

Deler av sykepleierens merarbeid var knyttet til opplæring ved et annet sykehjem enn det hen vanligvis jobbet ved. Årsaken for merarbeidet var derimot etter nemndas syn uten betydning for vurderingen. Det var da ikke grunnlag for at opplæringstimene skulle tas ut av beregningen.

Avtalt flere vakter?

Kommunen viser til at partene hadde muntlig avtale om 6-7 ekstravakter per måned.

Flertallet i nemnda kom til at vaktene bar preg av å være typiske ekstravakter og at arbeidet derfor måtte anses som gjennomført utover avtalt arbeidstid. Det ble lagt avgjørende vekt på at det ikke forelå noen gjensidig forpliktelse som ga den forutsigbarheten som en midlertidig avtale skal ivareta.

Flertallet i nemnda kom til at sykepleieren hadde jobbet 274 timer utover avtalt arbeidstid. Partene var enige om at arbeidet oppfylte lovens jevnlighetskrav.

Osloadvokatene – Fikk oppreisningserstatning etter usaklig oppsigelse

Osloadvokatene – Fikk oppreisningserstatning etter usaklig oppsigelse

Som arbeidstaker er man beskyttet mot usaklige oppsigelser. Arbeidstaker krevde oppreisning etter det han mente var en usaklig oppsigelse.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/oppsigelse-usaklig-advokat/

16,42% økning

Nemnda konkluderte med at kvinnen hadde krav på en økning i stillingsprosent som tilsvarte 16,42%.

Har du en lignende sak?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring og høy kompetanse innenfor arbeidsrett.

Vi undersøker alltid om du har krav på advokatkostandene dine dekket. Hos oss påløper det ingen utgifter før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler