Fikk oppreisningserstatning etter usaklig oppsigelse


Som arbeidstaker er man beskyttet mot usaklige oppsigelser. I en sak fra 2020 krevde en oppsagt arbeidstaker oppreisning etter det han mente var en usaklig oppsigelse.

Mannen hadde jobbet som kundebehandler for selskapet i tre år da han flyttet fra sin samboer. Samlivsbruddet påvirket mannens psykiske helse i stor grad og resulterte i et stort fravær fra jobben. Det første året etter samlivsbruddet hadde mannen 28% sykefravær. De to etterfølgende årene hadde mannen 82% sykefravær.

Fra selskapets side ble det gjennomført et drøftelsesmøte og mannen ble sagt opp fra sin stilling en uke senere. Selskapet begrunnet oppsigelsen med mannens lange sykefravær og at tilretteleggingen for mannen ikke førte til at han kunne komme tilbake på jobb.

Mannen tok da ut stevning mot sin gamle arbeidsgiver for usaklig oppsigelse. Saken gikk tingretten i 2020.

Osloadvokatene – Oppsigelsen ble kjent ugyldig – arbeidstaker fikk oppreisning

Osloadvokatene – Oppsigelsen ble kjent ugyldig – arbeidstaker fikk oppreisning

En arbeidstaker fikk medhold i kravet om at oppsigelsen var usaklig. Oppsigelsen ble kjent ugyldig og arbeidstaker fikk oppreisning.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/oppsigelsen-ble-kjent-ugyldig-arbeidstaker-fikk-oppreisning/

Usaklig oppsigelse?

Utgangspunktet var at mannen ikke kunne sies opp uten at det er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold, jf arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd.

Både mannen og selskapet var enige om at det kan foreligge saklige grunner dersom omplassering av mannen ikke ville være mulig og det ikke er utsikter til bedring av mannens sykeforløp innen rimelig tid. Retten trakk frem at et av flere sentrale momenter var at saklighetskravet må ses i sammenheng med arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidsgivers generelle håndtering av saksbehandlingsreglene i oppsigelsessaken.

Arbeidsgiver har en tilretteleggingsplikt

Utgangspunktet er at det dersom en ansatt får redusert arbeidsevne av for eksempel en sykdom skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at den ansatte skal beholde eller få et passende arbeid, jf arbeidsmiljøloven § 4-6. Denne plikten for arbeidsgiver kalles for tilretteleggingsplikten.

Retten var enig med selskapet om at tilretteleggingsplikten var overholdt. Årsaken til sykefraværet var ikke begrunnet med forhold på arbeidsplassen, mens mannens samlivsbrudd.

For mannen hadde selskapet tilrettelagt med færre telefonhenvendelser og flere henvendelser på e-post. Dette ga mer tid til refleksjon og et lavere arbeidstempo og dermed mindre belastning. Mannen hadde krevd et lederbytte, men noe som ikke ville latt seg gjennomføre. Dette var godt begrunnet fra arbeidsgivers side.

Alt i alt så retten det slik at noen annen tilrettelegging eller omplassering som kunne ivareta hensynet til mannens psykiske helse i tilstrekkelig grad, ikke var mulig for selskapet.

Lederne hadde bestemt seg for oppsigelse

Retten fant derimot at prosessen frem mot oppsigelsen var preget av saksbehandlingsfeil. Retten fant det slik at prosessen «tilsynelatende preget av hastverk og at sentrale vurderingstemaer ikke ble belyst».

Under drøftelsesmøte ble verken mannens prognose eller sosiale forhold tatt opp. Selskapet engasjerte seg heller ikke for å gjennomføre et møte med mannens lege og NAV for å få mannen tilbake til arbeid. Retten konkluderte deretter med at det fremstod som at mannens ledere hadde fattet avgjørelsen om å si opp mannen allerede før drøftelsesmøte.

Retten fant etter dette at oppsigelsen var usaklig. Oppsigelsen ble derfor kjent ugyldig, jf arbeidsmiljøloven §§ 15-7 og 15-12.

Oppsigelsen ble kjent ugyldig

Mannen fikk oppreisning for den ugyldige oppsigelsen på 50 000 kroner og ble tilkjent saksomkostninger på ca 240 000 kroner.

Har du mottatt en oppsigelse du mener er usaklig? 

Ta kontakt med Osloadvokatene. Hos Osloadvokatene har vi flere dyktige advokater med lang erfaring innen arbeidsrett.

Vi hjelper alltid våre klienter med å undersøke om de har krav på advokatutgiftene i saken dekket gjennom forsikring eller ander tiltak som fri rettshjelp. Det påløper aldri noen kostander før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler