Styremedlemmer ble erstatningsansvarlige - måtte betale over 1,2 millioner


Oppgaven som styremedlem bør ikke tas lett på. Man kan bli erstatningsansvarlig for skade som har oppstått som følge av uaktsom handling eller unnlatelse.

Aktsomhetsplikt

Som styremedlem i et aksjeselskap har man en aktsomhetsplikt. Fører brudd på aktsomhetsplikten til skade kan styremedlemmet bli erstatningsansvarlig. Dette følger av aksjeloven § 17-1 første ledd som sier at:

Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at…styremedlem…erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende.

Det følger av denne regelen at skade kan kreves erstattet ved uaktsom handling eller unnlatelse.

Styret var erstatningsansvarlig for kundens tap

I en sak som gikk for Borgarting lagmannsrett ble to styremedlemmer dømt til å betale erstatning til en kunde av selskapet de var styremedlemmer for.

Drev for kreditors regning – styremedlem villedet kunde

De siste årene hadde selskapets omsetning pekt nedover. Selskapet gikk med underskudd og egenkapitalen og aksjekapitalen var tapt. Retten mente at det ene styremedlemmet hadde villedet sin største kunde til å betale for fortolling som alt var betalt for.

Psykotisk mann klatret på tog og mistet bena – fikk millionerstatning!

Vi bistod en psykotisk mann som hadde klatret opp på et tog, falt ned og mistet begge bena. Han endte med å få millionerstatning.

osloadvokatene.no/privat/personskade/yrkesskade/millionerstatning/

Handleplikt

Men selskapets dårlige økonomi er ikke en unnskyldende faktor. Retten uttaler at styremedlemmenes erstatningsansvar må vurderes i lys av den vanskelige økonomiske situasjonen. Dette har sammenheng med handleplikten som følger av aksjeloven § 3-5.

Opptrådte uaktsomt

Til de to andre styremedlemmene ble det opplyst at det dreide seg om et kortsiktig lån gitt av kunden.  Ytterligere undersøkelser ble ikke gjort – og pengene ble deretter brukt til å betale blant annet lønn og kreditorgjeld.

Som den klare hovedregel vil det foreligge ansvarsgrunnlag dersom et styremedlem har brutt en rettsregel og vedkommende kan bebreides for ikke å ha handlet annerledes. Svikt ved tilsyn med virksomheten kan være ansvarsbetingende, selv om handlingen som konkret utløser skaden begås av en ansatt.

Et omfattende ansvar

Styreansvaret er dermed forholdsvis omfattende. Som styremedlem kan man bli personlig erstatningsansvarlig også for skader som oppstår som følge av ansattes handlinger. Erstatningsansvar kan gjøres gjeldende overfor både tidligere og nåværende medlemmer av styret. Også varamedlemmer kan bli erstatningsansvarlige. Som personlig ansvarlig risikerer man å måtte betale et erstatningskrav fra egen lomme, med mindre det er tegnet styreansvarsforsikring og at ansvaret overtas av forsikringsselskapet.

Osloadvokatene – Opphevet konkurskarantene etter anke

Osloadvokatene anførte at kjennelsen måtte oppheves som følge av at ileggelsen av konkurskarantene ble avgjort uten muntlig forhandling.

osloadvokatene.no/bedrift/selskapsrett/opphevet-konkurskarantene-etter-anke/

Ikke en uvesentlig del av årsaksbildet

For at ansvar etter § 17-1 skal bli aktuelt må det være årsakssammenheng mellom handlingen eller unnlatelsen og skaden. Etter lagmannsrettens syn var dette vilkåret oppfylt. Styremedlemmenes mangelfulle utførelse av sine verv var «ikke noe uvesentlig del av årsaksbildet…» Selv om ingen av de hadde forledet kunden til å foreta utbetalingene ville pengene vært i behold hvis de hadde oppfylt sine plikter som styremedlemmer.

Var klart å bebreide

Styremedlemmene som ble holdt erstatningsansvarlige hadde ikke tegnet styreansvarsforsikring og ble dermed personlig ansvarlig for kravet på over 1,2 millioner. Det var ikke grunnlag for å lempe kravet. Retten viste til at styremedlemmene hadde hatt mulighet til å tegne forsikring, i tillegg var de klart å bebreide for skaden som hadde oppstått.

Har du blitt konfrontert med en ansvarssak og trenger advokatbistand, er det bare å ta kontakt med oss i Osloadvokatene.


Relaterte artikler