Styre erstatningsansvar: Daglig leder og styreleder dømt til å betale 3,3 millioner i erstatning


Når selskapsstyret eller daglig leders uaktsomme eller forsettlige atferd fører til tap kan dette kreves erstattet av styremedlem og/eller daglig leder personlig.

Alle aksjeselskap skal ha et styre

Et hvert aksjeselskap skal ha et styre. Dette følger av aksjeloven § 6-1. Et selskap kan også ha en daglig leder, det er opp til selskapet å avgjøre om de ønsker å ha en eller flere daglige ledere. Det er kun fysiske personer som kan sitte i styre eller være daglig leder.

Styret kan holdes erstatningsansvarlige

Etter aksjeloven § 17-1 kan både styremedlem og daglig leder holdes erstatningsansvarlige for skade som er voldt forsettlig eller uaktsomt. Dersom styret for eksempel har opptrådt uaktsomt, og dermed påført selskapet eller aksjonærene et tap kan dette tapet kreves erstattet av styremedlemmene. Men retten til å kreve erstatning av styremedlemmer og daglig leder gjelder også for personer utenfor selskapet. Hvis flere styremedlemmer holdes erstatningsansvarlige blir som regel alle holdt solidarisk ansvarlige for kravet. Dette øker sikkerheten for kravet.

Osloadvokatene – Opphevet konkurskarantene etter anke

Osloadvokatene anførte at kjennelsen måtte oppheves som følge av at ileggelsen av konkurskarantene ble avgjort uten muntlig forhandling.

osloadvokatene.no/kontrakt/selskapsrett/opphevet-konkurskarantene-etter-anke/

Ombygging forutsatte samtykke

En sak om styre og daglig leders erstatningsansvar ble nylig behandlet i Borgarting lagmannsrett, dommen er inntatt i LB-2016-28077, men som i skrivende stund ikke er rettskraftig ennå. Et eiendomsutviklingsselskap hadde inngått en leiekontrakt for en etasje i en bygård i Oslo. Selskapet hadde en styreleder og en daglig leder, som hver eide 50% av aksjene i selskapet. Kontrakten med utleier fastsatte at selskapet hadde lov til å foreta oppussingsarbeider, men endringsarbeider forutsatte samtykke fra utleier. Ved tilbakelevering skulle husrommet, etter kontrakten, settes i samme stand som ved overtakelsen.

Innhentet ikke samtykke

Den aktuelle etasjen var tidligere utleid som pensjonat og besto av 12 boenheter. Etter overtakelsen startet selskapet ombyggingsarbeider. Denne medførte en økning av antall boenheter fra 12 til 21. Det var ikke innhentet samtykke fra utleier for disse arbeidene. Utleier hevdet ombyggingen utgjorde et vesentlig og uaktsomt kontraktsbrudd og fremsatte hevingskrav og krevde husrommet tilbakeført til opprinnelig stand. Lagmannsretten anslo utleiers tap til kr 2.000.000,-.

Styret var erstatningsansvarlig

Etter å ha tatt stilling til utleiers hevingskrav var spørsmålet for lagmannsretten om styreleder og daglig leder kunne holdes erstatningsansvarlige. For at daglig leder og/eller styreleder skal kunne holdes erstatningsansvarlige må de ha opptrådt forsettlig eller uaktsomt. Lagmannsretten viste blant annet til det svært ujevne styrkeforholdet mellom selskapet – som hadde drevet med eiendomsutvikling i mange år – og utleier – en mann på over 80 år med vesentlig svekket helsetilstand. Retten var ikke i tvil om at daglig leder og styreleder hadde opptrådt uaktsomt ved ikke å innhente samtykke til ombyggingsarbeidene. De hadde vært klar over omfanget og det var de som hadde utarbeidet kontraktene. Selskapet, daglig leder og styreleder kunne dermed holdes solidarisk ansvarlige for utleiers tap på kr. 2.000.000,-. I tillegg ble de dømt til å erstatte utleiers sakskostnader på i overkant av kr 1.300.000,-.

Styreverv må tas på alvor

Saken viser hvor alvorlig et styreverv i et aksjeselskap kan være. Du bør derfor tenke deg grundig om før du takker ja til et styreverv. Blir et styremedlem holdt erstatningsansvarlig hjelper det ikke å gjemme seg bak selskapet. Ansvaret er personlig og kan gå ut over hele den personlige formuen – boligen, oppsparte midler, bil, m.v. De fleste velger derfor å tegne en styreansvarsforsikring. Med en slik forsikring, der forsikringsselskapet anser tvisten dekningsmessig og trer inn i saken, dekkes som regel utgifter i forbindelse med en rettssak i tillegg til erstatningskravet ved en fellende dom.


Relaterte artikler