Oppdragsbekreftelse


Alminnelig oppdragsvilkår – Osloadvokatene

1. Oppdraget

1.1 Henvendelser og svar på henvendelser og annen generell veiledning pr telefon, chat eller epost innebærer ikke at det er etablert et advokatoppdrag. Et advokatoppdrag er først etablert når det foreligger skriftlig oppdragsbekreftelse fra advokatfirmaet.

1.2 Avtaleforholdet mellom klient og advokatfirmaet Osloadvokatene AS (herunder Tønsbergadvokatene) reguleres av disse alminnelige oppdragsvilkårene, sammenholdt med tilsendt oppdragsbekreftelse. Avtalen utfylles videre av hvitvaskingsloven og reglene for god advokatskikk.

1.3 Disse alminnelige betingelser gjøres tilgjengelig for eller overgis til klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres. Med mindre annet er avtalt, gjelder betingelsene ved gjentatte oppdrag for samme klient.

1.4 Hvert oppdrag har en ansvarlig advokat. Det vil fremgår av alle brevark som utarbeides i forbindelse med oppdraget hvem som er ansvarlig advokat. Osloadvokatene kan endre ansvarlig advokat på oppdraget. Ansvarlig advokat kan benytte firmaets øvrige advokater/ansatte til å gjennomføre oppdraget.

1.5 Osloadvokatene vil innledningsvis i saken avklare om det foreligger interessekonflikt som medfører at vi ikke kan påta oss oppdraget. Er det i klients interesse at arbeidet igangsettes før dette er endelig avklart må klient være innforstått med at Osloadvokatene kan fratre straks vi blir kjent med at det foreligger en interessekonflikt. Klient plikter til å bidra til slik avklaring.

1.6 Ved etablering av oppdrag vil det bli foretatt identifikasjonskontroll etter hvitvaskingsloven. Klient plikter å medvirke til identifikasjonskontrollen. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette Økokrim om dette, uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

1.7 Advokatfirmaet har intet ansvar for å avbryte frister som forfaller innen to måneder etter dato for oppdragsbekreftelsen, hvor fristen ikke er opplyst skriftlig fra klients side og skriftlig akseptert av oss som en del av oppdraget.

1.8 All bistand i dette oppdraget bygger på rådgivning i tilknytning til norsk rett. Uttalelser knyttet til utenlandsk rett anses kun som veiledning og faller utenfor oppdraget.

1.9 Klient skal gi advokaten fullstendige opplysninger i saken om både faktum og bevis. Klienten har videre en plikt til å gjøre advokaten oppmerksom på eventuelle uoverensstemmelser.

1.10 Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

1.11 I samsvar med Advokatforeningens veiledning om hvordan menneskerettighetene forventes å bli respektert i advokatvirksomheter vil ansvarlig advokat ta initiativ til å drøfte aktuelle og potensielle menneskerettighetskrenkelser som oppdraget kan medføre, med det siktemål å bistå klienten med å unngå slike krenkelser. Advokatfirmaet forbeholder seg retten til å trekke seg fra oppdraget dersom klienten beslutter å ikke følge advokatens råd og det er klart for advokaten at hele eller deler av oppdraget kan medføre krenkelse av menneskerettigheter.

2. Salærberegning og fakturering

2.1 Advokatfirmaet følger advokatforeningens retningslinjer for salær fastsettelse og beregnes ut fra advokatens kompetanse, sakens art og kompleksitet. Klient er den som oppdragsbekreftelsen er stilet til. Klient er ansvarlig overfor advokatfirmaet for alt salær og alle utlegg som er påløpt i saken.

2.2 Timesatsen varierer fra kr 2 200,- til kr 4 000,- eks mva pr time. Timesatsen fastsetter ved inngåelsen av hvert enkelt oppdrag og fremgår av oppdragsbekreftelsen. For servicepersonale er timeprisen kr 1500 pr time eks mva.

2.3 Advokatens honorarer er beregnet på bakgrunn av medgått tid multiplisert med avtalt timesats. Advokaten vil gjøre krav på opparbeidet salær uansett utfallet av saken. Vi forbeholder oss retten til å be om forskuddsinnbetaling av salær. En forespørsel om forskuddsinnbetaling må ikke forstås som et estimat for vårt salær.

2.4 Et estimat for vårt totale salærkrav for hele oppdraget er kun ment å være veiledende for budsjettering, og må ikke oppfattes som en fast pris.

2.5 Alle priser oppgitt her er eksklusive mva. For alle advokattjenester og utlegg skal det i tillegg betales merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler.

2.6 Advokatfirmaet fakturerer medgått tid per påbegynte kvarter. For arbeid i retten beregnes tiden etter påbegynte halvtimer. Tidsangivelsene vil alltid bero på et konkret skjønn.

2.7 Reiseutgifter og fraværsgodtgjørelse dekkes etter statens satser og tiden beregnes som etter salærforskriftens § 8. Medgått reisetid og fraværsgodtgjørelse dekkes etter advokatens/advokatfullmektigens avtalte timesats.

2.8 Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre utlegg og omkostninger som påløper ved rettslig prosess. Dersom det er nødvendig i en sak vil sakkyndige kunne engasjeres i klientens navn og for klientens regning og risiko. Advokaten vil be om klientens godkjennelse før en sakkyndig engasjeres. Antas utgiftene å være store kan det kreves at det stilles sikkerhet for omkostninger i forbindelse med oppdraget. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

2.9 Hvis ikke annet er avtalt fakturerer vi månedlig. Vi sender spesifisert faktura i form av timelister, og betalingsfristen er normalt 7 dager. Fakturaer sendes normalt som EHF, efaktura eller på epost. Klient kan gi beskjed om hvilken måte fakturaen ønskes. Advokaten vil normalt foreta månedlige avregninger og avregne senest ved sakens avslutning.

2.10 Frist for klage over salærberegningen er 1 måned fra fakturadato. Etter denne frist er utløpt vil fakturagrunnlaget anses som akseptert.

2.11 Advokaten har fortrinnsrett fremfor klients øvrige kreditorer til tilkjente saksomkostninger etter tvl. § 20-10 for sitt tilgodehavende.

2.12 Oppgjør av tilkjente saksomkostninger kan bare skje med frigjørende virkning til advokatfirmaets klientkonto.

2.13 Klient gir advokatfirmaet en ugjenkallelig fullmakt til å få overført til advokatfirmaets klientkonto alle utbetalinger i tilknytning til oppdraget. Advokatfirmaet vil etter dekning av salær og utlegg overføre det overskytende til klient.

2.14 Alle oppgjør fra motpart og andre aktører i saken, skal inn på vår klientkonto. Advokaten har rett til å avregne sitt salær (både allerede påløpt salær og beregnet salær for gjenstående arbeid i saken) i det mottatte beløp. Denne rettigheten er ugjenkallelig inntil oppdraget er avsluttet og betalt.

2.15 Timeprisene reguleres den første januar hvert år med virkning også for løpende oppdrag.

3. Ekstern dekning av salærkostnader, herunder fri rettshjelp og rettshjelpdekning.

3.1 Advokaten vil orientere klient om muligheten for å få omkostninger dekket gjennom de ulike ordningene som finnes. Advokatfirmaet kan også bistå klient med å utarbeide søknader på vegne av klient såfremt klient ønsker det. Dette arbeidet anses normalt som en del av oppdraget og er tid som advokaten kan føre på saken. Klient er med dette gjort oppmerksom på at dette vil bli fakturert klient også dersom klient får helt eller delvis avslag på søknaden.

3.2 Klient bærer selv risikoen for at han oppfyller kravet til fri rettshjelp, innvilges rettshjelpdekning eller tilkommer annen ekstern dekning av sine saksomkostninger. Advokatens antagelser om sannsynligheten for at en søknad vil bli innvilget er kun å anse som uttalelser av veiledende karakter og er ikke bindende på noen måte.

3.3 Klient som ønsker fri rettshjelp må fylle ut egenerklæring for fri rettshjelp og fremlegge kopi av siste likning samt dokumentasjon på nåværende inntekt (siste tre måneder) innen to uker etter at oppdragsbekreftelse er sendt. Tilsvarende skal også fremlegges for eventuell samboer/ektefelle innen samme frist. Klienter som ønsker bistand til å søke om rettshjelpsdekning må sende over kopi av forsikringspolise med gjeldende forsikringsvilkår innen samme frist. Osloadvokatene tar ikke ansvar for et eventuelt bortfall av forsikringsdekning på grunn av for sen melding om skade dersom ikke Osloadvokatene skriftlig har fått kopi av den aktuelle forsikringspolise fra klient. Klient har selv ansvar for refusjon fra forsikringsselskapet.

3.4 Har klient opplyst til advokaten at han/hun fyller vilkårene for fri rettshjelp og senere innhentet dokumentasjon viser at opplysningene var uriktige vil klient bli belastet for advokatens salær og andre utlegg etter vanlige vilkår og veiledende satser. Er ikke dokumentene mottatt hos advokaten innen fristen nevnt i pkt. 3.3 står advokaten fritt til ikke å påta seg oppdraget under fri rettshjelp og avregne utført arbeid så langt etter vanlige vilkår og veiledende satser.

3.5 Ved rettshjelpdekning vil klient få en fordring overfor forsikringsselskapet tilsvarende salærets størrelse begrenset oppad i henhold til forsikringsvilkårene. Tilsvarende også i andre saker hvor selskapet erkjenner ansvar for advokatutgifter. Denne fordringen er å anse som ugjenkallelig overdratt til advokatfirmaet frem til fullstendig oppgjør foreligger. Klient hefter for hele kravet fra advokatfirmaet uansett hva som dekkes av eget forsikringsselskap.

3.6 For det tilfellet at fylkesmannen eller domstolen helt eller delvis avslår en søknad om fri rettshjelp hefter klienten ovenfor advokaten for påløpt salær og utgifter samt utlegg etter advokatens alminnelige vilkår.

3.7 Hvis klient ønsker bistand i forhold til pressen eller bistand som har karakter av sjelesorg eller ekstra arbeid som knyttes til ønske om å “snu enhver sten i saken” vil det bli opprettet en egen sak i saksbehandlingssystemet vårt. Tid som medgår til dette ekstra-arbeidet vil bli timeført direkte til klient. Advokaten vil løpende skille timeføringen mellom sakene til klient.

3.8 Hvis klient ønsker videre bistand etter at stykkprisen er oppbrukt vil det bli opprettet en ny sak i vårt saksbehandlingssystem og arbeidet her vil bli timeført direkte til klient på våre alminnelige betingelser og veiledende timesatser.

3.9 Ønsker klient mer bistand i en sak enn det som advokaten antar vil bli dekket i samsvar med begrensningen om “rimelig og nødvendig” i salærforskriften § 7 så vil advokaten vil opprette en ny sak og sende klient en ny oppdragsbekreftelse for bistand som gjelder fremtidig arbeid, jfr. uttalelsen fra Justissekretariatene med ref. 2007-02446. For dette oppdraget gjelder våre alminnelige betingelser. Om klient ønsker kan vi likevel medta timene på fri sakførsel oppdraget, og timer som faktisk blir dekket går til avkortning på faktura i sekundærsaken. Såfremt klient ikke ønsker å dekke det overskytende arbeidet selv, vil advokaten informere klient om at videre arbeid i saken vil bli sterkt begrenset og at klients henvendelser bare i nødvendig utstrekning vil bli besvart.

3.10 Reiseutgifter og fraværsgodtgjørelse kan dekkes av myndighetene i saker ved fri sakførsel når bostedsforbeholdet er opphevet. Hvis dette ikke oppheves eller bare oppheves delvis, vil klient selv måtte dekke medgått tid og reisekostnader i den utstrekning myndighetene ikke vil dekke disse etter våre alminnelige betingelser.

3.11 I saker hvor det offentlige er motpart er det avtalt at advokaten skal søke om betinget fri sakførsel. Tilsvarende gjelder hvor motparten er åpenbart søkegod. Så fremt kravet fører frem tilkjennes da salæret etter vanlige regler basert på våre alminnelige betingelser. Det gjøres oppmerksom på at selv om man vinner med omkostninger i første instans kan man tape i annen instans og da risikerer klient at vil det være for sent å sende inn salæroppgave for første instansarbeidet. Dermed vil arbeidet for første instans bli fakturert klient.

4. Informasjon om prosessrisiko/ansvar for saksomkostninger

4.1 Klient er med dette blitt gjort kjent med risikoen ved å bli ilagt motpartens omkostninger ved en tvist. Dette er mest aktuelt hvor saken tapes fullstendig. Disse utgiftene vil da komme i tillegg til egne advokatutgifter og andre utlegg og kostnader i saken.

4.2 Klient er med dette videre gjort kjent med at det saksomkostningskrav som gjøres gjeldende overfor en motpart i et søksmål er begrenset, og selv om saken vinnes vil man kun få dekket de omkostningene som anses som nødvendige. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravprosess.

4.3 Vinner vi saken med omkostninger vil innfordringen av kravet anses som et nytt oppdrag. Normalt vil ikke forsikringsselskapet utbetale salær før man kan dokumentere at motparten ikke gjør opp for seg. Normalt får man ikke rettshjelpsdekning til innfordringsarbeidet når kravet er ubestridt. Dersom motparten ikke er i stand til å betale, vil klienten være ansvarlig for å betale advokatens fakturaer fullt ut.

5. Inkasso/egeninkasso

5.1 Ved forsinket betaling på løper forsinkelsesrente etter forsinkelsesavtalelovens bestemmelser.

5.2 Dersom honoraret ikke betales innen forfall vil videre innfordring av honoraret overføres til inkasso. Alle utgifter i forbindelse med innfordringen belastes klienten særskilt. Advokatfirmaet har rett til å overdra fordringen mot klient til tredjemann.

5.3 Advokatfirmaet forbeholder seg retten til å motregne krav mot klient i midler på klientkonto.

6. Taushetsplikt og personopplysninger

6.1 Advokater i advokatfirmaet har forbud mot rettsstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.

6.2 Advokatfirmaets advokater har adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikten. Alle saksdokumenter må kunne lagres på advokatens saksbehandlingssystem uten fysiske eller elektroniske begrensninger, hvor alle ansatte har tilgang, uten at det kommer i konflikt med taushetsplikten.

6.3 I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget samtykker klienten til at frivillig avgitte personopplysninger, herunder også sensitive personopplysninger, behandles av advokatfirmaet i samsvar med personopplysningsloven.

6.4 Ved inngåelsen av denne avtalen har klient akseptert kommunikasjon per e-post.

7. Kredittvurdering/markedsføring

7.1 Klient samtykker til at advokatfirmaet kan foreta kredittvurdering av klient.

7.2 Klient samtykker til at advokatfirmaet eller dets samarbeidspartnere kan sende klient reklame eller informasjon senere på e-post eller pr post eller på annen måte.

7.3 Med mindre klient skriftlig har reservert seg kan Osloadvokatene beskrive det aktuelle oppdraget i anonymisert form på egne nettsider og Facebooksider mv, og anbud. Osloadvokatene vil i forbindelse med beskrivelse av referansesaker ikke opplyse om klients eller motpartens etternavn.

7.4 Hvis klient gir firmaet omtale i media, på sosiale media eller andre referansenettsteder gis firmaet anledning til å gi supplerende og korrigerende opplysninger om klient eller oppdraget uten hinder av taushetsplikten.

8. Klientkonto

8.1 Betrodde midler vil bli plassert på klientbankkonto og håndtert i samsvar med advokatforskriftens regler. Dersom banken skulle få betalings- eller soliditetsvansker, bli satt under administrasjon, gå konkurs, bli tvangsoppløst eller avviklet uten full dekning til alle kreditorer, vil vårt ansvar for innestående på klientbankkontoen være begrenset til det som kan kreves dekket av bankens sikringsfond i medhold av banksikringsloven, eventuelt med tillegg av dividende.

8.2 Renter på klientkonto tilfaller klient ved eiendomsmegling. Ettersom det er så lav rente på vår klientkonto er det avtalt ved alle andre oppdrag så tilfaller rentene advokatfirmaet.

8.3 I forbindelse med årsoppgjøret skal klient få tilsendt opplysninger om innestående på klientkonto.

9. Opphavsrett

9.1 Advokatfirmaet har opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter til alle dokumenter advokatfirmaet utarbeider. Klient kan kopiere slike dokumenter til eget internt bruk, men har ikke rett til å gi dokumenter til tredjemenn uten først å ha innhentet skriftlig samtykke fra advokaten. Klient kan ikke benytte utkast til dokumenter før disse er kvalitetssikret av advokaten. All offentlig gjengivelse forutsetter advokatens skriftlige samtykke.

10. Ansvarsbegrensning

10.1 Advokatens og advokatfirmaets ansvar er ved ethvert oppdrag begrenset oppad til
kr 2 millioner kroner.

10.2 Arbeidet advokaten skal utføre må stå i forhold til det beløp tvistegjenstanden gjelder. I saker med begrenset tvistebeløp/tvistegjenstand kan det ikke gjøres gjeldende krav om at advokaten ikke har foretatt nærmere undersøkelser med hensyn til om det finnes ytterligere krav, anførsler eller bevis som kunne vært fremsatt i saken.

10.3 Krav som helt eller delvis skyldes at klient helt eller delvis har gitt advokaten ufullstendige opplysninger kan heller ikke gjøres gjeldende.

10.4 Arbeid utført etter klients ønske og i strid med vårt råd kan det under ingen omstendighet bygges noe ansvar på.

10.5 Klienten er alltid selv ansvarlig for hvilke tilbud han aksepterer og det kan ikke gjøres gjeldende krav som bygger på at klient mener å ha akseptert et for lavt tilbud.

10.6 Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

10.7 Partene er enige om at advokaten uansett ikke hefter for indirekte tap/ konsekvenstap eller ovenfor eventuelle tredjemenn. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

10.8 Våre advokater er forsikret i advokatforsikringen via advokatforeningen.

11. Avslutning/oppsigelse av oppdraget

11.1 Oppdraget avsluttes ved at advokaten gir beskjed om det. Oppdraget kan også avsluttes ved passivitet og anses under enhver omstendighet avsluttet ved utsendelse av avsluttende faktura i saken.

11.2 Etter at oppdraget er utført har advokaten rett til å slette/destruere alle sakens dokumenter. Ønsker klient oversendt bestemte papirdokumenter må klient gi beskjed om dette i god tid før saken avsluttes.

11.3 Vi har tilbakeholdsrett i alle dokumenter og eventuelt andre verdier som vi har i vår besittelse i påvente av betaling av vårt krav på salær og dekning av andre utgifter.

11.4 Oppsigelse av oppdraget skal skje skriftlig. Etter at skriftlig oppsigelse er mottatt vil advokatfirmaet avslutte oppdraget. Advokatfirmaet beregner 2 timers arbeid i forbindelse med avslutning av et oppdrag.

11.5 Advokaten kan si opp oppdraget med umiddelbar virkning så fremt klient ikke følger advokatens råd eller ikke betaler faktura eller krav om forskudd innen forfall. For øvrig gjelder Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.6. og tvl. § 3-6. Klienten er forpliktet til å betale vårt salær, kostnader og utlegg samt mva. som er påløpt frem til og med arbeidets avslutning og eventuelt arbeid som er nødvendig deretter, uavhengig av hvem som avslutter oppdraget.

12. Suksesshonorar

12.1 Når det fremgår av oppdragsbekreftelsen at det er avtaltsuksesshonorar, så har det kun betydning for salærets størrelse. Hvis klient vinner saken skal det betales vanlig salærsats pluss et tilleggssalær på 50% av vanlig salærsats. Saken anses som vunnet i alle tilfelle hvor klient får utbetalt eller tilkjent et pengebeløp. Hvis saken endrer uten at penger blir tilkjent eller utbetalt vil klient kun faktureres etter offentlig salærsats.

12.2 Motsetningsvis skal klient i tillegg til normalt salær betale et tilleggssalær på 50% så fremt saken anses å ha medført at klient blir tilkjent et pengebeløp. Dette gjelder uavhengig av det tilkjente beløpet størrelse. Får klient et beløp utbetalt uten at det er tilkjent ham gjelder avtalen tilsvarende. Tilleggssalæret skal i tråd med etikkutvalgets tilrådning likevel aldri utgjøre mer enn 25% av tilkjent beløp. Tilleggssalæret trekkes fra det tilkjente beløp eller kreves dekket direkte fra klient og tas normalt ikke med i eventuell saksomkostningsoppgave. Det totale salær skal fortsatt ligge innenfor det nivå som er akseptabelt for advokater med dette som spesialområde og hvor det er tatt hensyn til sakens resultat samt det avtalte risikotillegget.

12.3 Dersom saken ender med forlik, eller saken trekkes eller klient sier opp oppdraget, er klienten ansvarlig som om saken anses vunnet ovenfor motparten og med et beløp tilsvarende det høyeste krav som er fremsatt.

13. Reklamasjon

13.1 Alle krav ved mangelfull ytelse fra advokaten/advokatfirmaet faller bort når det er reklamert for sent, herunder også krav om erstatning i kontrakt, erstatning på bakgrunn av profesjonsansvar, heving, prisavslag og retting. Klient må foreta skriftlig reklamasjon innen tre uker etter at klient oppdaget eller burde ha oppdaget mangel ved ytelsen fra advokaten.

14. Angrerett

14.1. For forbrukere gjelder angrefristloven ved salg utenfor fast forretningslokale. Klienten har som forbruker rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av denne avtalen. For å bruke angreretten må klienten gi melding til advokatfirmaet om dette. Meldingen kan fremsettes ved bruk av det vedlagte angreskjemaet eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring. Forbrukeren har ved å signere oppdragsbekreftelsen med bankID uttrykkelig samtykket til at tjenesten kan leveres straks, og erkjenner dermed at angreretten går tapt når advokatfirmaet oppfyller sine forpliktelser etter avtalen. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at klienten sender meldingen om at han eller hun vil benytte angreretten før angrefristen utløper.

14.2. Dersom klienten går fra denne avtalen, skal advokatfirmaet tilbakebetale alle mottatte betalinger uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag advokatfirmaet mottar melding om klientens beslutning om å gå fra denne avtalen. Advokatfirmaet foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som klienten benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt. Dersom klienten bruker angreretten etter å ha bedt om at utførelsen av tjenesten skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal klienten betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til klienten underrettet advokatfirmaet om beslutningen om å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

14.3. Angreretten gjelder ikke etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med klientens uttrykkelige forhåndssamtykke, og klienten har erkjent at angreretten vil gå tapt når advokatfirmaet har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

15. Klage til Advokatforeningen

15.1 Advokatene i advokatfirmaet er medlem av Advokatforeningen og hvis klient er misfornøyd vil klage kunne inngis til Advokatforeningen. Klagen må fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på.

15.2 Advokatfirmaet har rett til å be om møte med klient for drøfte en inngitt klage og klient forplikter seg til å møte opp hos advokatfirmaet etter innkalling for å drøfte klagen nærmere med sikte på å finne frem til en minnelig ordning.

16. Lovvalg, Avtalt verneting

16.1 Alle tvister knyttet til dette oppdraget hører inn under norsk rett.

16.2 Partene er enig om at avtalt verneting er Oslo forliksråd, Postboks 8155 Dep, 0033 Oslo.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.

Send henvendelse

Kontaktskjema - bottom