Utbedringskostnader utgjorde 30% av kjøpesummen - kjøper fikk heve bilkjøpet


Lagmannsretten avsa nylig dom i en sak om heving av et bruktbilkjøp. Kjøper hadde betalt kr. 310 000 for en bruktbil som var avertert som «velholdt, fri for mangler, med servicehistorikk og bruktbilgaranti». Like etter overtakelsen oppdaget imidlertid kjøper at bilen var beheftet med flere mangler.

Kjøper fikk heve bilkjøpet

Høsten 2015 inngikk kjøper en avtale med selger om å kjøpe en 2007-modell personbil Audi A6 3,0 Tdi Quattro Tiptronic. Bilen var på kjøpetidspunktet åtte gammel og hadde en kilometerstand på 168 0000 km. Kjøpesummen var på kr. 310 000 inkludert omregistreringsavgift og årsavgift for 2015. Det fremgikk av kjøpsavtalen at bilen ble solgt med følgende garanti:

Bruktbilgaranti. Bilen leveres med ett års bruktbilgaranti fra overtakelsesdato – AutoConcept Bronse. Selger gir ingen garanti eller reklamasjonsrett utover bruktbilgarantien som følger bilen. Vilkår er oversendt på e-post.

Reklamerte over feil dagen etter overtakelsen

Dagen etter overtakelsen reklamerte kjøper over en rekke forhold. Det forelå blant annet ubalanse i hjulene, kraftig risting i bilen ved nedbremsing, ulyder fra bremsene, piping fra kupevifta ved avgivelse av varme, rust på bakluken, ulyder fra forstillingen m.m. Kjøper påpekte at garantien ikke dekket alle de påpekte manglene og ønsket derfor å heve kjøpet. Selger responderte på følgende måte:

Det er ingen garantier som dekker alt på en bil som er 8 år. Vi er ikke villige til å heve kjøpet.

Osloadvokatene – Kjøpte bobil til 240 000 – fikk tilbake hele kjøpesummen!

Osloadvokatene – Kjøpte bobil til 240 000 – fikk tilbake hele kjøpesummen!

En 14 år gammel bobil ble kjøpt for 240 000. Etter kort tid oppdaget kjøper at den ristet ved bremsing. Selger ble dømt til å betale kjøpesummen tilbake.

osloadvokatene.no/kontrakt/bil/kjopte-bobil-til-240-000-fikk-tilbake-hele-kjopesummen/

Verkstedgjennomgang avslørte utbedringskostnader på kr. 100 000

Bilen ble sendt til verksted for gjennomgang. Av verkstedets rapport fremgår det at det ville koste kr. 93 552 å rette feilene. Det ble også innhentet uttalelse fra bilteknisk konsulent. I konsulentrapporten ble utbedringskostnadene estimert til å være kr. 106 202, 78 inkl. mva.

Forbrukerkjøpsloven gikk foran selgers garanti

Selger drev et enkeltpersonforetak hvor virksomheten var basert på omsetning av biler. Forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 kom dermed til anvendelse jf. § 1 annet ledd. Ettersom forbrukerkjøpsloven er ufravikelig i forbrukerens favør, kunne ikke kjøpekontraktens garantiklausul innskrenke reklamasjonsretten eller selgerens mangelansvar.

Rettens vurdering av utbedringskostnadene

Lagmannsretten tok utgangspunkt i de anførte manglene og vurderte de hver for seg. Det ble lagt til grunn at de samlede utbedringskostnadene for forhold som retten mente utgjorde mangler var kr. 76 781, 54.

Selger uenig i at kjøper fikk heve bilkjøpet

Selger hadde anført at hevingskravet var tapt som følge av manglende rettingsadgang. Retten fant imidlertid at selger ikke hadde oppfylt kravene etter loven i forhold til fremsettelsen av et rettetilbud. Tilbudet måtte skje «uten opphold» og rettingen måtte skje «innen rimelig tid» jf. forbrukerkjøpsloven § 29. Selger hadde gjennomgående henvist kjøper til bruktbilgarantien og ikke på noe tidspunkt utvist aktivitet eller påtatt seg å besørge undersøkelser for å avklare manglene. Hevingskravet var dermed ikke avskåret.

Alle forhold som utgjorde mangler ga hevingsgrunnlag

Retten viste til forholdene som utgjorde mangler og påpekte at disse ikke var uvesentlige, jf. forbrukerkjøpsloven § 32. Det var et klart avvik mellom kjøpers berettigede forventninger til salgsgjenstanden og salgsgjenstanden i seg selv. Reparasjonskostnadene utgjorde et vesentlig beløp og bilen hadde i tillegg knapt vært i bruk siden kjøpetidspunktet.

Kjøper fikk heve bilkjøpet samt erstatning

Kjøper fikk heve bilkjøpet og fikk tilbake kr. 310 000 fra selger. Kjøper fikk i tillegg kr. 16 609 i erstatning for kostnadene ved å avdekke feil og mangler, samt en årsavgift som ble betalt uten at kjøper kunne benytte bilen.


Relaterte artikler