Bruktbil viste seg å være trimmet – fikk tilbake hele kjøpesummen


En mann kjøpte en Mitsubishi L200 2009-modell i desember 2016. Bilen hadde gått 163 000 km og ble solgt av et firma som i hovedsak driver med kjøp og salg av fast eiendom. I salgsannonsen ble bilen annonsert til en pris av 249 000 kroner. Salget ble imidlertid gjennomført ved bytte av bil mellom partene.

Motoren ble svært varm

Utover vinteren opplevde kjøperen at bilen ble svært varm ved kjøring. Han hadde derfor bilen inne på verksted ved et par anledninger. Her ble det slått fast at bilen ble svært varm og verkstedet antok at det kunne ha noe å gjøre med kjølevæsketanken. Problemene med overopphetingen vedvarte, noe som medførte at han ikke kunne kjøre bilen med henger, eller over lengre strekninger.

Hadde vært trimmet

Kjøperen fikk innhentet en faktura fra 2015 hvor bilen hadde vært inne til verksted. Der fremkommer det at verkstedet hadde koblet ut trimchip. Det ble også bemerket at motoren ikke hadde optimal effekt. Verkstedet stilte så spørsmål om årsaken kunne være at «software er skadet av chipping?» Chipping er en metode for å trimme biler, som gjøres ved å skifte dataminnebrikken i bilens motor. Den opprinnelige brikken erstattes av en ny som er programmert annerledes.

Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

Ved kjøp og salg av biler kan enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Forbrukerkjøpsloven gir gjennomgående bedre rettigheter til kjøperen. Det er derfor alltid i kjøperens interesse at forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse.

Vilkårene for at forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse finnes i forbrukerkjøpsloven § 1. For det første må kjøper være en forbruker som ikke hovedsakelig handler i næringsvirksomhet. Dette var helt klart oppfylt i denne saken. For det andre må selger opptre i næringsvirksomhet. Om dette vilkåret var oppfylt var partene i denne saken uenige i.

Lav terskel for at forbrukerkjøpsloven skal anvendes

Det var klart at selgeren var et firma som drev med kjøp og salg av eiendom. Kjøper mente derfor at vilkåret om næringsvirksomhet var oppfylt. Selger på sin side påpekte at kjøp og salg av biler ikke var en del av selskapets vanlige drift. Bilen hadde blitt benyttet som firmabil. Forbrukerklageutvalget henviste til forarbeider, tidligere praksis og en dom fra lagmannsretten i vurderingen av om selger hadde opptrådt i næringsvirksomhet. De uttalte at det må legges til grunn en lav terskel for at forbrukerkjøpsloven skal komme til anvendelse. Etter dette konkluderte forbrukerklageutvalget med at selger hadde opptrådt i næringsvirksomhet ved salg av bilen, og derfor kom forbrukerkjøpsloven til anvendelse.

Motorproblemer på bruktbil – ville heve kjøpet. Osloadvokatene hjelper deg!

Motorproblemer på bruktbil – ville heve kjøpet. Osloadvokatene hjelper deg!

En bruktbil som hadde gått 5000 km, ble kjøpt for 325 000,- i desember 2012. Allerede april 2013 oppdaget kjøper at bruktbilen hadde motorproblemer.

osloadvokatene.no/kontrakt/bil/motorproblemer/

Solgt «som den er»

Bilen var solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold er vanlig ved salg av brukte ting, og den gir kjøper en økt aktsomhetsplikt. Det kan likevel foreligge en mangel selv om bilen er solgt «som den er». Det fremkommer av forbrukerkjøpsloven § 17. Det kan etter denne bestemmelsen foreligge en mangel dersom tingen er i dårligere stand enn forbrukeren hadde grunn til å forvente, eller dersom selger har unnlatt å gi opplysninger om tingen som kjøper hadde grunn til å regne med å få.

Var en mangel

Forbrukerklageutvalget kom frem til at kjøperen hadde grunn til å regne med å få opplysninger om at bilen tidligere var trimmet. Selv om det ikke kunne påvises en direkte årsakssammenheng mellom trimmingen og motorproblemene, mente forbrukerklageutvalget at motorproblemene uansett må ha oppstått før kjøpet. Sammenholdt med at kjøper burde fått opplysninger om trimmingen, ble konklusjonen at det forelå en mangel.

Fikk tilbake 300 000

Forbrukerklageutvalget kom også til at mangelen ikke var uvesentlig, jf. forbrukerkjøpsloven § 32. Derfor hadde kjøperen rett til å heve kjøpet. Siden kjøpet var gjennomført ved bytte av bil, tok forbrukerklageutvalget utgangspunkt i annonsert salgspris på 249 000. Kjøper fikk tilbake hele denne summen. I tillegg fikk kjøperen erstattet utgifter til verksted og til leie av en annen bil i perioden bilen hans ikke virket. Totalt var erstatningen på kr 48 000.

Har det oppstått problemer etter bilkjøpet?

Har du kjøpt en bil, men det viser seg at den ikke svarer til dine forventninger? Du kan ha flere forskjellige krav mot selger. Osloadvokatene kan reglene og hjelper deg slik at saken din får en rettferdig behandling. Kontakt oss i dag, så vurderer vi saken for deg!


Relaterte artikler