Flere millioner i erstatning etter omsorgssvikt i hjemmet


I en del saker er det ikke nødvendig å gå til rettssak for å få det du har krav på. Det gjelder også selv om motparten i utgangspunktet nekter å gå med på kravet. Motparten kan ombestemme seg helt frem til en evt. rettssak. Denne saken er et godt eksempel på at kommunen snudde og ga erstatning etter trussel om rettssak.

En ung kvinne ble gjennom store deler av oppveksten utsatt for omsorgssvikt av mor og stefar. Saken ble anmeldt til politiet, som tok ut tiltale. Moren og stefaren ble dømt i tingretten, men anket til lagmannsretten. I lagmannsretten ble de også dømt, men straffen ble noe redusert fordi retten ikke fant det tilstrekkelig bevist at omfanget av volden var så stort som tingretten la til grunn.

Storebroren fikk hjelp av Osloadvokatene

Etter at det forelå rettskraftig dom tok kvinnens storebror kontakt med Osloadvokatene for å få hjelp til å kreve erstatning. Det ble han tilkjent etter hjelp fra advokat Ole-Marius Hillestad. Kvinnen tok deretter også kontakt med Osloadvokatene ved advokat Hillestad. Hun trengte også hjelp til å kreve erstatning fra kommunen på grunn av at barnevernet ikke grep inn i tilstrekkelig grad, selv om de hadde hatt en klar oppfordring til det.

Gjennom hele oppveksten hadde barnevernet mottatt gjentatte bekymringsmeldinger om forholdene i familien. Disse meldingene kom fra mange forskjellige personer. Barnevernet fulgte ikke opp meldingene på en tilfredsstillende måte. Det gikk over ti år fra første bekymringsmelding, til barnevernet hadde en samtale med barna uten at moren var til stede.

Vold og omsorgssvikt i hjemmet – barnevernet måtte betale erstatning

Vold og omsorgssvikt i hjemmet – barnevernet måtte betale erstatning

Fauske kommune og barnevernet ble dømt til å betale erstatning til den nå 23 år gamle gutten for de skader og omsorgssvikt han ble påført i oppveksten.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/omsorgssvikt-barnevernet-erstatning/

Krevde at kommunen tok ansvar

Advokat Hillestad tok kontakt med kommunen og ba dem vedkjenne erstatningsansvar. Kvinnens bror, som hadde vokst opp i samme hjem, hadde tidligere fått tildelt erstatning. Advokat Hillestad mente derfor at kvinnen også burde ha krav på erstatning. Det ble derfor bedt om at kommunen vedtok erstatningsansvar uten å måtte gå til rettssak for å få det. Dette for å spare offeret for påkjennelsen en slik rettssak medfører og for å spare utgifter.

Kommunen nektet å vedta ansvar

Kommunen nektet imidlertid å vedkjenne seg erstatning for manglende inngripen fra barnevernet. Advokat Hillestad ga seg ikke og tok derfor ut stevning til tingretten. Der redegjorde han for kvinnens oppvekst og krevde dom for kommunen var erstatningsansvarlige.

Kommunen snudde

Etter at kommunen mottok stevningen snudde de. Nå vedtok kommunen at de var erstatningsansvarlige for manglende tiltak fra barnevernet. Kommunen vedkjente seg også å betale alle saksomkostningene kvinnen hadde hatt i forbindelse med saken.

Kommunen ga seg altså ikke før det var tatt ut søksmål. Når man har et krav er det viktig å stå på kravet, selv om motparten nekter å vedkjenne seg det. I mange tilfeller vil motparten gi seg når man viser en klar intensjon om å gå til rettssak. En rettssak er ofte dyrt, og da er det mange som heller vedgår ansvar, enn å måtte betale for rettssaken.

Får flere millioner i erstatning

Etter hjelp fra Osloadvokatene får kvinnen nå flere millioner i erstatning av kommunen. Alt sammen uten å måtte gå gjennom en tidkrevende og anstrengende rettssak.


Relaterte artikler