Ble utsatt for vold og omsorgssvikt i hjemmet 


Osloadvokatene hjalp gutten med denne triste saken, og barnevernet ble dømt til å betale erstatning.

Fauske kommune og barnevernet ble dømt til å betale erstatning til den nå 23 år gamle gutten for de skader og omsorgssvikt han ble påført i oppveksten. Gutten flyttet med sin familie til Fauske kommune i 1994. Barnevernet hadde kontakt med familien siden 1995, året etter de kom til Fauske.

Skilsmisse og uenighet om omsorgen

Foreldrene flyttet fra hverandre i 1999 og gutten og hans lillesøster ble boende sammen med sin mor. Det var en del uenighet mellom foreldrene om fars samvær, da han gjerne ville ta del i foreldreansvaret. Det ble reist sak for tingretten om hvem av foreldrene som skulle ha den daglige omsorgen, og saken endte med forlik og avtale om felles foreldreansvar.

Mor giftet seg etter hvert med en mann fra Afghanistan og fikk to barn med han.

Samtale med barnevernet og skolekurator

Her kom det frem at gutten og søsteren ble utsatt for vold hjemme, og barnevernet satt i gang en undersøkelsessak.

Vold og omsorgssvikt

Ved samvær med far, hadde gutten flere blåmerker på kroppen fra slag fra mor. Far kontaktet barnevernsvakta i Bodø og barna ble undersøkt i voldsmottaket i Bodø. Det ble også gjennomført dommeravhør. Barna ble boende hos far etter dette, og far reiste sak om fast bosted.

Barnevernet bestemte omplassering

Etter dommeravhøret bestemte barnevernet at de to minste barna, guttens halvsøsken, skulle plasseres i fosterhjem på såkalt «langvarig plassering».

Flere år med omsorgssvikt og vold

Gutten fortalte om brutale episoder i sin vitneforklaring til retten. Han ble slått med kost på ryggen, dyttet ned en trapp, stukket med dartpil i magen, på hender og føtter og en gang tvunget til å stå naken ute på vinteren.

Mor og ny mann ble dømt for voldsbruk

Politiet etterforsket saken og reiste sak overfor mor og stefar. Salten tingrett dømte mor og stefar til fengsel i 1 år og 4 måneder. De anket over dommen og i lagmannsretten ble dommen gjort om til en betinget reaksjon på 36 dager fordi det var rimelig tvil med hensyn til omfanget av volden. Flertallet mente at det var bevist at gutten hadde blitt slått med en plastsandal, et kosteskaft og en stekespade. De mente videre at det var bevist at stefar hadde tatt med barna ned i kjelleren for å avstraffe dem når de ikke gjorde som mor sa. Her ble de slått inne i håndflatene og under fotsålene med ulike gjenstander.

Retten fant det bevist at barna hadde vært utsatt for vold i hjemmet og utsatt for generell omsorgssvikt i flere år. Retten mente at man her måtte ta utgangspunkt i arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Fauske kommune og se det i sammenheng med formålsbestemmelsen i barnevernloven § 1-1.

Barnevernet mottok flere bekymringsmeldinger

Rett etter at familien kom til Fauske mottok barnevernet tre bekymringsmeldinger uten at det førte til noen tiltak. Første og andre melding kom fra mormor om forholdene i hjemmet og den tredje meldingen kom fra barnehagen. Mor ville ikke ha noen hjelpetiltak og barnevernet valgte å avslutte saken.

Hvert eneste år deretter fikk barnevernet flere bekymringsmeldinger. Blant annet hadde trygdekontoret lagt merke til at mor straffet sønnen fordi han hadde vært utålmodig.

Far tok opp video

I forbindelse med et samvær tok far opp video av forholdene i hjemmet til barna. Retten mener at vilkårene for akuttvedtak var oppfylt her. Barnevernet kom på besøk fire dager etter, men mor slapp dem ikke inn. Deretter dro barnevernet uten å foreta seg noe.

Salten tingrett skriver:
«Med kunnskap om hvordan hjemmet så ut fire dager tidligere, og med gjentagende meldinger om bekymringsverdige forhold tilbake til 1996, er det for retten uforståelig at barneverntjenesten aksepterte å bli nektet adgang og dro fra stedet og lot barna fortsatt være i hjemmet til tross for stor sannsynlighet for at barna fortsatt levde under liknende forhold som 7. november og som de åpenbart må ha gjort over lengre tid»

«Retten vurderer at barneverntjenestens unnlatelse av å reagere med faglig begrunnet handling til beste for gutten har vært uforsvarlig, uaktsom og erstatningsbetingende.»

Osloadvokatene ved advokat Hillestad tok saken 

Barnevernet reagerte ikke som de skulle ha gjort. De unnlot å gjøre det de etter loven er satt til å gjøre. 23-åringen har varige psykiske skader grunnet sin vanskelige oppvekst, og ble dermed tilkjent erstatning for vold og omsorgssvikt fra kommunen og barnevernet. Kommunen har tatt dommen til etterretning, og den vil derfor ikke bli anket.

Fauske kommune må betale erstatning – artikkel i Kommunal Rapport