Utsatt for vold i nære relasjoner?


Dersom du har blitt utsatt for vold, trusler eller tvang fra en nærstående person, er dette definert som vold i nære relasjoner, og du har som hovedregel krav på bistandsadvokat.

Har du blitt utsatt for vold i nære relasjoner, har du et ubetinget krav på bistandsadvokat.

Vold i nære relasjoner

Mishandling omfatter trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser. Andre krenkelser kan være psykisk terror, seksuelle krenkelser eller brudd på besøksforbud. Har mishandlingen skjedd èn gang, må tilfellet være alvorlig. Ellers vil også mindre alvorlige tilfeller omfattes dersom volden har skjedd gjentatte ganger.

Hva er nære relasjoner?

Vold i nære relasjoner innebærer at volden må være utøvd av en nærstående person. Loven angir hvilke personer som er nærstående:

  1. Din tidligere eller nåværende ektefelle/samboer
  2. Din tidligere eller nåværende ektefelles/samboers slektning i rett nedstigende linje (for eksempel stebarn)
  3. Din slektning i rett oppstigende linje (for eksempel foreldre)
  4. Noen i hjemmet ditt
  5. Noen du har omsorgen for

Høyesterett har også lagt til grunn at barn som har vært vitne til fysisk og psykisk mishandling av mor, omfattes av bestemmelsen.

Hva er bistandsadvokatens oppgaver?

Å få oppnevnt en bistandsadvokat innebærer at det offentlige dekker utgiftene til advokat for deg, slik at du ikke trenger å betale dette.

Bistandsadvokaten skal ivareta dine interesser i forbindelse med politiets etterforskning og bistå deg med å fremme erstatningskrav mot gjerningsmannen.
Retten til bistandsadvokat inntrer fra forbrytelsen skjedde, slik at bistandsadvokaten vil bistå deg gjennom hele saksgangen. Bistandsadvokaten vil hjelpe deg med vurderingen av en anmeldelse, deltakelse i avhør, ved å sørge for at du får informasjon og innsyn i saken mens den etterforskes, og en eventuell rettssak. Bistandsadvokaten skal også gi annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken. Slik hjelp og støtte kan eksempelvis omfatte psykisk støtte gjennom samtaler, eller hjelp til å skaffe sakkyndig hjelp fra lege, psykolog og lignende.

Erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning

Er straffesaken henlagt, vil du fortsatt kunne ha krav på erstatning.
I slike tilfeller kan bistandsadvokaten søke om erstatning fra staten ved Kontoret for voldsoffererstatning for deg. Det  sentrale for om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning tilkjennes, er om det kan sannsynliggjøres at en straffbar handling har  skjedd.
Erstatningen skal dekke påførte og fremtidige utgifter, tort og svie, og varige mén.