Ung ufør-tillegg på grunn av ME-lidelse


Hva gjør du dersom du blir diagnostisert med ME, men NAV mener lidelsen ikke er alvorlig nok for å kvalifisere til ung ufør?

Kvinnen ble innvilget 100% uføretrygd i en alder av 29 år. Da hun var 23 år  fikk hun kyssesyke og når hun var 24 år ble hun diagnostisert med kronisk utmattelsestilstand, CFS/ME. Kvinnen søkte om ung ufør-tillegg til uføretrygden, men søknaden ble avslått. NAV mente at kvinnens ME ikke oppfylte kravene til alvorlig sykdom. Etter NAV sitt syn kan ME kun gi grunnlag for ung ufør-tillegg i de tilfeller der det dreier seg om et alvorlig funksjonstap over tid, vanligvis sengebundethet. Gjerne omtalt som at man må være betydelig og vedvarende invalidisert i dagliglivet.

Kvinnen var uenig i NAV sin vurdering og saken endte til slutt hos Trygderetten. Trygderetten avsa sin kjennelse i 2019.

Ung ufør

Ung ufør er et tillegg for personer som har blitt minst 50% uføre før fylte 26 år som følge av en alvorlig og varig sykdom. jf. folketrygdloven § 12-13 tredje ledd. Tillegget er ment for unge som ikke har vært lenge i arbeid og opparbeidet seg pensjonsrettigheter. Ung ufør tillegget sikrer personen en høyere minstesats enn ved ordinær uføretrygd.

Partene var enige om at kvinnen hadde fått sin arbeidsevne nedsatt med mer enn 50% før fylte 26 år. Spørsmålet i saken var om kvinnens ME oppfylte lovens krav om «alvorlig og varig sykdom». Kravet er strengere enn ved vurderingen om personen skal motta ordinær uførepensjon.

Osloadvokatene – Fikk renter av etterbetalt ung ufør-tillegg

Osloadvokatene – Fikk renter av etterbetalt ung ufør-tillegg

Dersom du får etterbetalt ytelse fra NAV kan du ha krav på renter fra den dagen du skulle hatt ytelsen. Osloadvokatene hjelper deg gjerne.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/renter-ung-ufor-etterbetaling-nav-advokat/

Formålet er å tilgodese personer som har vært avskåret fra opptjening

Utgangspunktet for vurderingen var hvordan kvinnens ME hadde innvirket på kvinnens funksjonsevne generelt. Trygderetten trakk også frem at det er kvinnens mulighet for fungering i arbeid som er det sentrale for vurderingen av om det foreligger et alvorlig funksjonstap som har ført til bortfall av inntektsevnen.

Trygderetten var i utgangspunktet enige med NAV om at helseplagene må ha ført til mer enn varig arbeidsuførhet og at dette må måles opp mot funksjonsevnen utover arbeidet, altså utdanning, oppfølgning i NAV, i arbeidsrettede tiltak og i dagliglivet. Men viste til at bestemmelsens formål som er å tilgodese personer som på grunn av sykdom i ung alder har vært avskåret fra å opptjene en høyere uføretrygd enn minsteytelsen, alltid måtte være sentralt.

Sengeliggende over to år

Kvinnen hadde i betydelig grad vært sengeliggende over en toårsperiode. Etter dette har hennes funksjonsnivå vært vedvarende betydelig redusert. Både moren og de sakkyndige uttalte at kvinnen hadde hatt et svært lavt funksjonsnivå.  Etter de sakkyndiges syn var kvinnens ME av en slik art at hun ikke klarte å utføre vanlig arbeid eller enkle hverdagsaktiviteter.

Osloadvokatene – Fikk rettigheter som ung ufør etter klage på vedtak

Osloadvokatene – Fikk rettigheter som ung ufør etter klage på vedtak

Med bistand fra advokatfullmektig Aleksander Thon Aasen fikk klienten medhold i klagen og fikk innvilget rettigheter som ung ufør.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/ung-ufor-klage-pa-vedtak/

Konklusjon

Trygderetten konkluderte med at kvinnens ME utgjorde en alvorlig og varig sykdom som var klart dokumentert før hun fylte 26 år. Kvinnen hadde derfor krav på uføretrygd beregnet etter reglene for unge uføre.

Har du spørsmål om ME og rett på ung ufør?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring og høy kompetanse med NAV-saker.

Ofte kan dine utgifter til advokat være dekket gjennom ordninger som fri rettshjelp og om NAV sitt vedtak blir omgjort til din fordel dekker NAV i utgangspunktet dine nødvendige advokatutgifter.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler