Fikk renter av etterbetalt ung ufør-tillegg


Dersom du får etterbetalt ytelse fra NAV kan du ha krav på renter fra den dagen du skulle hatt ytelsen. I 2019 gikk en sak for Trygderetten hvor spørsmålet var om den trygdede hadde rett på renter ved etterbetalt ung ufør-tillegg.

Kvinnen mottok rehabiliteringspenger fra 2009 og fra 2010 arbeidsavklaringspenger (AAP). Seks år senere gikk hun over på uføretrygd og fikk da også innvilget ung ufør. NAV besluttet at kvinnen også skulle ha ung ufør-tillegg til rehabiliteringspengene og arbeidsavklaringspengene. Det unge uføre-tillegget ble da etterbetalt for perioden fra 2009 og frem til 2016.

Kvinnen krevde da også renter av tillegget som ble etterbetalt. NAV motsatte seg kravet og mente at kvinnen ikke hadde krav på renter ettersom denne retten var forbeholdt de begrensede tilfeller hvor NAV har begått en feil. Partene var enige om at NAV ikke hadde begått en feil når ikke ung ufør-tillegget ble gitt tidligere. Det hadde tatt tid å avklare kvinnens medisinske situasjon.

Kvinnen tok da saken inn for trygderetten og krevde renter for etterbetalingen.

Rett til renter ved etterbetaling

Det rettslige utgangspunktet er at det ytes renter ved etterbetaling dersom etterbetalingen skyldes tariffrevisjon, dersom NAV opprinnelig har feilaktig avslått kravet eller dersom NAV på eget initiativ retter ytelsen som er gitt, jf. folketrygdloven § 22-17.

Hensikten med rentereglene er at den trygdede skal motta den fulle ytelsen og at den trygdede ikke skal motta mindre stønad fordi stønaden blir betalt senere.

Osloadvokatene – Rente på etterbetaling fra NAV

Osloadvokatene – Rente på etterbetaling fra NAV

Om NAV feilaktig nekter å betale en ytelse, kan du ha krav på renter av de pengene fra det tidspunktet de skulle vært utbetalt.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/rente-etterbetaling-nav/

Ikke krav om skyld

Trygderetten fant ikke grunnlag for at det krevdes en feil fra NAV for at den trygdede skulle ha rett til renter ved etterbetaling. Så lenge etterbetalingen gir rett på etterbetaling vil den trygdede ha rett til renter fra det tidspunkt ytelsen skulle vært gitt.

I kvinnens sak hadde NAV på eget initiativ rettet opp ytelsen som var gitt. Trygderetten konkluderte da med at kvinnen hadde rett på renter, beregnet fra første gang hun mottok rehabiliteringspengene og arbeidsavklaringspengene.

Hva skal du gjøre?

Det er sjeldent NAV betaler rentetillegget «av seg selv», du må oftest kreve dette selv. Dersom du får avslag på ditt krav om renter kan vi hos Osloadvokatene hjelpe deg. Det kan være avgjørende med advokatbistand for å vinne frem med ditt krav.

Ofte kan etterbetalingskrav komme mange år i etterkant og rentebeløpet kan da bli stort. Derfor kan retten til rentetillegg være veldig viktig.

Osloadvokatene – Fikk rettigheter som ung ufør etter klage på vedtak

Osloadvokatene – Fikk rettigheter som ung ufør etter klage på vedtak

Med bistand fra advokatfullmektig Aleksander Thon Aasen fikk klienten medhold i klagen og fikk innvilget rettigheter som ung ufør.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/ung-ufor-klage-pa-vedtak/

Fri rettshjelp

Du kan ha krav på at dine utgifter til advokat i saken dekkes gjennom ordninger som fri rettshjelp. Dersom du vinner frem med din sak vil også NAV dekke dine nødvendige utgifter i saker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler