Fikk innvilget rettigheter som ung ufør etter klage på vedtak


Osloadvokatene ved advokatfullmektig Aleksander Thon Aasen bistod nylig en klient som hadde fått avslag på søknad om uføretrygd. Advokatfullmektig Thon Aasen bistod klienten med å klage på vedtaket, og klagen resulterte i at NAV omgjorde vedtaket. Etter en ny gjennomgang av saken kom NAV til at klienten likevel oppfylte vilkårene for rett til uføretrygd beregnet etter særregler for unge uføre.

Diagnostisert med skoliose og Scheuermanns sykdom

Klienten hadde medfødt skoliose, og ble etterhvert diagnostisert med Scheuermanns sykdom. Dette innebar at han hadde kroniske smerter i ryggen og vanskeligheter med å fungere i hverdagen. Selv om han hadde blitt operert og gjennomgått behandling for lidelsene ble han gradvis verre med vedvarende smerter og økt funksjonstap.

Osloadvokatene – Fullt medhold i NAV klageinstans

Osloadvokatene – Fullt medhold i NAV klageinstans

Vedtak om avslag på arbeidsavklaringspenger ble omgjort etter at Osloadvokatene anket vedtaket til Trygderetten.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/fullt-medhold-i-nav-klageinstans/

Avslaget ble begrunnet med at helsesituasjonen ikke var tilstrekkelig alvorlig

Helseplagene hadde ført til at klientens arbeidsevne var betydelig nedsatt, og ettersom tilstanden ikke bedret seg, søkte han om uføretrygd som ung ufør. Selv om det forelå helsedokumentasjon på at han var diagnostisert med både skoliose og Scheuermanns sykdom ble avslaget kun begrunnet med at diagnosen skoliose ikke hadde tilstrekkelig varig og alvorlig karakter til å gi ham krav på rettigheter som ung ufør.

NAV hadde tatt utgangspunkt i feil diagnose ved behandlingen av søknaden

Advokatfullmektig Thon Aasen bistod klienten med å klage på vedtaket. I klagen ble det blant annet gjort gjeldende at NAV ikke hadde foretatt en tilstrekkelig grundig vurdering av helsetilstanden til klienten. Selv om det forelå dokumentasjon på at klienten også hadde diagnosen Scheuermanns sykdom, hadde NAV tatt utgangspunkt i feil diagnose og kun begrunnet avslaget med at diagnosen skoliose ikke var tilstrekkelig alvorlig til å oppfylle alvorlighetskravet.

Osloadvokatene – Avslag på søknad om dagpenger

Osloadvokatene – Avslag på søknad om dagpenger

Hva gjør du dersom du får avslag på dagpenger? Veldig mange vil ha krav på gratis advokat. Osloadvokatene er eksperter på NAV og hjelper deg!

osloadvokatene.no/erstatning/nav/avslag-pa-soknad-om-dagpenger/

NAV hadde vurdert alvorlighetsgraden av helsetilstanden og funksjonstapet feil

Etter folketrygdloven § 12-13 tredje ledd har man krav på rettigheter som ung ufør dersom man har blitt ufør før fylte 26 år på grunn av alvorlig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert. Selv om det er alvorlighetsgraden av sykdommen og ikke selve diagnosen som er avgjørende ved vurderingen av om vilkårene for ung ufør er oppfylt, hevdet advokatfullmektig Aasen at NAV hadde vurdert alvorlighetsgraden feil da de kun hadde tatt utgangspunkt i diagnosen skoliose og ikke Scheuermanns sykdom.

Ettersom det kunne dokumenteres at helsetilstanden og funksjonstapet til klienten var varig og alvorlig hevdet advokatfullmektig Aasen at klienten måtte innvilges rettigheter som ung ufør.

Osloadvokatene – Fri rettshjelp ved avslag på dagpenger

Osloadvokatene – Fri rettshjelp ved avslag på dagpenger

Veldig mange av de som får avslag på dagpenger fra NAV har krav på fri rettshjelp. Osloadvokatenes eksperter bistår deg i klagesaker mot NAV.

Fikk medhold i klagen

Med bistand fra advokatfullmektig Thon Aasen fikk klienten medhold i klagen. NAV foretok en ny gjennomgang av saken, og kom til at klienten oppfylte vilkårene for rett til uføretrygd beregnet etter særreglene for unge uføre.

Ønsker du hjelp til å klage på et vedtak fra NAV?

Det kan oppleves som tøft å få avslag på en søknad fra NAV. Et avslag kan få store negative konsekvenser, og det kan være vanskelig å vite hva klagen bør inneholde. Dersom du har fått avslag på en søknad hjelper vi deg gjerne med å klage på vedtaket. I slike saker vil ofte vilkårene for fri rettshjelp være oppfylt, og våre advokater vil i så fall søke om fri rettshjelp for deg.