Påvirket av medisiner under kjøring - fikk likevel full erstatning


Nylig vant Osloadvokatene ved advokat Børge Ongstad en sak i Oslo tingrett. Retten kom til at saksøker hadde krav på full erstatning. Dette til tross for at saksøker hadde vært sterkt påvirket av medisiner da ulykken fant sted.

Frontkolliderte med bil i motgående kjørefelt

I april 2013 var saksøker involvert i en bilulykke. Bilen han kjørte kom over i motgående kjørefelt og frontkolliderte med en annen personbil. Ulykken var alvorlig og saksøker ble blant annet påført en betydelig ryggskade. Han er i dag 100 % ufør og avhengig av rullestol.

Påvirket av medisiner

Blodprøver som ble tatt av saksøker etter ulykken viste at han hadde høye konsentrasjoner av blant annet Valium og Sobril i blodet. Han kunne bekrefte at han hadde inntatt medisiner i tiden forut for ulykken. Han hadde over en lengre periode slitt med angstlidelser og hjerteproblemer, og brukte derfor medisiner mot dette. Medisinene var skrevet ut av fastlegen.

Hva dekker ansvarsforsikringen? – Osloadvokatene hjelper deg!

Hva dekker ansvarsforsikringen? – Osloadvokatene hjelper deg!

For at ansvarsforsikringen skal dekke en oppstått skade kreves det at bilen «gjer» skaden. Om det er bilen som «gjer» skaden kan noen ganger være uklart.

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/ansvarsforsikringen/

Fikk først erstatning

Bilen saksøker kjørte var forsikret i Gjensidige Forsikring. I etterkant av ulykken fremmet han derfor krav om erstatning etter bilansvarsloven. Selv om han hadde vært påvirket av medisiner under ulykken, utbetalte forsikringsselskapet erstatning for påført inntektstap og fremtidig tap. Totalt fikk saksøker utbetalt 1 million kroner i erstatning fra forsikringsselskapet.

Gjensidige varslet full avkortning etter nesten fire år

I 2017 varslet imidlertid Gjensidige avkortning av erstatningen med 100 prosent. Avkortningen ble begrunnet med at saksøker selv hadde medvirket til ulykken. Først og fremst fordi han hadde vært påvirket av kraftige medisiner, men også fordi han hadde fortsatt å kjøre selv etter at han hadde følt seg dårlig.

Det gikk nesten fire år fra ulykken fant sted til Gjensidige varslet om avkortning. På dette tidspunktet hadde saksøker innrettet seg i tillit til avgjørelsen om full erstatning. Han ble derfor svært fortvilet da han mottok varselet om avkortning.

For å få hjelp med sin sak oppsøkte han Osloadvokatene, hvor advokat Ongstad tok saken. På vegne av sin klient tok Ongstad ut stevning for Oslo tingrett med påstand om at Gjensidige ikke hadde adgang til å avkorte erstatningen.

Medvirkning kan medføre bortfall eller reduksjon av retten til erstatning

Medvirkning kan medføre bortfall eller reduksjon av retten til erstatning

Retten til erstatning ved skade vil kunne falle bort helt eller delvis ved egen medvirkning. Hva anses for å være medvirkning i lovens forstand?

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/medvirkning-reduksjon-erstatning/

Retten kom til at vilkårene for full avkortning var til stede

Fordi medisinene var skrevet ut av fastlegen, og brukt i samsvar med legens anvisninger, hevdet saksøker at kjøringen måtte anses som lovlig. En oppnevnt sakkyndig anslo imidlertid at saksøkers beruselsesgrad tilsvarte en blodalkoholkonsentrasjon på mellom 1 og 1,5 promille. Retten mente det ikke var grunnlag for å trekke den sakkyndiges vurdering i tvil, og fant det dermed bevist at saksøker på ulykkestidspunktet hadde vært påvirket i lovens forstand.

Retten bemerket videre at det var uten betydning at medisinene var skrevet ut av en lege. Legen hadde opplyst saksøker om at han ikke kunne kjøre samme dag som han tok medisinene, og at medisinene ikke skulle tas samtidig. Retten mente derfor at saksøker måtte ha visst at han var påvirket i en slik grad at han ikke var skikket til å kjøre.

Ettersom saksøker hadde vært påvirket av medisiner da ulykken fant sted, og han burde ha visst at han var i en slik tilstand at han ikke kunne kjøre, kom retten til at saksøker var sterkt å bebreide for at ulykken hadde funnet sted. Tingretten konkluderte dermed med at vilkårene for 100 prosent avkortning var til stede.

Passivitet og lang tidsbruk medførte at Gjensidige mistet sin rett til avkortning

Til tross for at vilkårene for 100 prosent avkortning var til stede, kom retten likevel til at forsikringsselskapet var avskåret fra å avkorte erstatningen. Gjensidige hadde allerede i 2014 hatt all nødvendig og relevant informasjon for å avkorte forsikringssummen. Av hensyn til saksøker burde avkortningen dermed skjedd på et tidligere tidspunkt. Da det gikk nesten fire år fra ulykken skjedde til Gjensidige varslet avkortning, kom retten til at deres lange tidsbruk og passivitet hadde medført at deres rett til avkortning hadde gått tapt.

Med bistand fra Osloadvokatene fikk dermed saksøker medhold i kravet om at Gjensidige ikke hadde adgang til å avkorte erstatningen.

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler forsikring og forsikringssaker

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler forsikring og forsikringssaker

Har du fått avslag eller nedsettelse på utbetaling på forsikring fra fra ditt forsikringsselskap? Etter forsikringsavtaleloven har du mange rettigheter.

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/


Relaterte artikler