Hva dekker ansvarsforsikringen?


Alle biler i Norge er lovpålagt å ha ansvarsforsikring for skader som bilen ”gjer”. 

Ansvarsforsikringen dekker imidlertid ikke skade på egen bil. For å få dekket skade på egen bil må du ha kaskoforsikring.

For at ansvarsforsikringen skal dekke en oppstått skade kreves det at det er bilen som ”gjer” skaden. Denne formuleringen innebærer at skaden må ha en noenlunde naturlig sammenheng med motorvognens tilstand, egenskaper eller andre forhold.

Kan være uklart om bilen «gjer» skade

Det kan noen ganger være usikkert om det er bilen som ”gjer” skade. Dette var tilfellet i en sak som nylig var oppe for finansklagenemnda. Spørsmålet i saken var om forsikringsselskapet var ansvarlig for brannskade på bil etter bilansvarsloven § 8. En lastebil ble skadet som følge av at en lastebil som stod ved siden av begynte å brenne. Skadelidte krevde erstattet utlegg til egenandel under egen kaskoforsikring, samt avbruddstap, dekket av ansvarsselskapet til motparten. Skadelidte mente brannen hadde sin årsak i teknisk feil. Selskapet mente det ikke forelå ansvar etter bilansvarsloven, og viste til at brannen skjedde på et område som ikke var åpent for alminnelig ferdsel, samt at brannen var påtent.

I tidligere saker hvor brannen er påsatt ved bruk av brennbar væske har finansklagenemnda kommet frem til at brannskaden ikke dekkes av det ansvarlige forsikringsselskapet. Dette skyldes at skaden ikke var skjedd gjennom risikomessige trekk ved bilen eller dens utstyr. Der en bil har antent som følge av en teknisk feil og dette har spredt seg til en annen bil eller bygning vil det derimot være nærliggende at forsikringsselskapet anses for å være ansvarlig for skadene.

Skadeårsak ikke tilstrekkelig sannsynliggjort 

I denne saken var brannårsaken uklar. Skadelidte mente at brannen skyldtes en teknisk svikt ved den andre bilen, mens forsikringsselskapet mente at brannen var påtent ved bruk av brennbar væske. Ingen av disse årsakene var blitt sannsynliggjort i større grad enn den andre, og det var derfor ikke mulig for nemnda å avgjøre hva som var årsaken til brannen. Dette ledet til at nemnda ikke fant at det var dokumentert at det forelå et risikomoment knyttet til bilen som kunne utløse et bilansvar.

Selskapet ble dermed gitt medhold i at de ikke var ansvarlig for brannskadene på bilen.


Relaterte artikler