Forsikringsoppgjør ved tingskade og betydningen av dine opplysninger


Mange får utfordringer av forskjellig art ved forsikringsoppgjør.

Forsikringsoppgjør ved tingskade kan by på en rekke problemstillinger, men det primære å huske på er å melde om skadetilfellet så snart som mulig. Skader meldt etter et år, vil med noen unntak, avvises etter forsikringsavtalelovens § 8-5.

Opplysningene i skademeldingen ofte utslagsgivende

Et særs viktig poeng er at det ved forsikringsoppgjør i stor grad er utslagsgivende hvilke opplysninger som gis i skademeldingen og ved tidlig kontakt med forsikringsselskapene. Forsikringsselskapene bygger i stor grad på disse opplysningene i typiske skadesaker. Noen skadesaker, typisk personskader, trenger mer utredning før man kommer frem til oppgjøret.

Forsikringsbedrageri dersom opplysningene er uriktige

Det er avgjørende at den sikrede/forsikrede er klar over at det foreligger en plikt til å gi korrekte og fullstendige opplysninger om skadehendelsen, omfang av tap og lignende, jf. forsikringsavtaleloven § 8-1, og at erstatningen kan avvises/bortfalle som følge av anført svik/forsikringsbedrageri dersom opplysningene anses bevisst uriktige eller mangelfulle.  Det er kun de opplysninger som er bevisst uriktige/mangelfulle som rammes. Forsikringsselskapet har bevisbyrden, men denne terskelen er ikke så høy som man skulle tro.

Forsikringsselskapene er veldig klar over dette og merker seg nøye opplysninger som synes litt rare. Det kan være varierende opplysninger om antall sølvskjeer som er gått tapt, store summer fraranet på ferie, dyre klokker, eneulykker/utforkjøringer med dyre biler uten vitner, unormalt mange gjenstander av noe osv. Dette er «røde flagg» som gjør at selskapet vil undersøke saken nærmere.

Du har rettshjelpdekning gjennom forsikringene dine!

Du har rettshjelpdekning gjennom forsikringene dine!

De aller fleste forsikringer inneholder egen rettshjelpforsikring. Dermed har du rettshjelpdekning og kan få dekket advokatutgifter i tvistesaker.

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/rettshjelpdekning/

Ingenting som heter «rutinemessig utredning»

Det er normalt at forsikringsselskapene stiller oppfølgingsspørsmål for å avklare uklare forhold, men det er ingenting som heter «rutinemessig utredning» i forsikringsoppgjør ved tingskade. En slik informasjon fra selskapene vil bety at de mener noe ved din forklaring ikke stemmer og dette avviket er så stort at man må se nærmere på det.

Ta forhåndsregler

Forhåndsreglene for et enkelt oppgjør er derfor viktige, men også ganske enkle:

  1. Ha oversikt over hva du eier og hvor mange ting du eier av noe. Eier du dyre ting, sørg for å kunne verifisere kjøpet via kvitteringer og ha tall på dette. Ha oversikt over verdien.
  2. Vær konsistent og utdypende i din forklaring. Unngå for vage forklaringer. Forklar det som har skjedd med enkle ord slik at det ikke blir noen misforståelser. Gi samme forklaring til alle instanser.
  3. Ta høyde/forbehold. Er det forhold du likevel er usikker på – gjør dette klart. Eksempel: Jeg husker ikke gatenavnet, men det var mellom x og y.
  4. Dokumenter skaden/tapet. Har du blitt ranet må det anmeldes. Sørg for at din redegjørelse her er den samme som ble gitt i anmeldelse, se punkt 2.
  5. Dokumenter tingens tilstand over tid. Ha oversikt over hvilke skader og skavanker tingen har, f.eks. bil. Da kan du motbevise påstander fra selskapet.

Dersom selskapet mener at du har gitt bevisst og uriktige opplysninger vil de avslå ethvert erstatningskrav og som regel si opp alle forsikringer du har. Dersom du kommer i en slik situasjon er du som regel avhengig av juridisk bistand for å omgjøre denne avgjørelsen.

Innboforsikring gir rettshjelpdekning i forsikringsoppgjør ved tingskade

Med mindre saken gjelder innboforsikring er et generelt tips å ha innboforsikring i et annet selskap enn der du har dine andre forsikringer. Dette fordi det i flere tilfeller gjør det mulig å få rettshjelpsdekning gjennom innboforsikringen i tvisten mot det forsikringsselskapet som har avslått kravet ditt.


Relaterte artikler