Pasientskadeerstatning etter CRPS


CRPS er en kronisk smertetilstand som kan gi krav på pasientskadeerstatning. I 2016 gikk en sak for lagmannsretten hvor en mann ble tilkjent erstatning etter at han fikk diagnosen CRPS.

Mannen var gift med barn og levde et aktivt liv både privat og yrkesmessig. Da han var 40 år fikk han brist i akillessenen mens han spilte volleyball. Han ble operert ved sykehuset og måtte gå med gips i to måneder. Etter 10 dager ble gipsen byttet for første gang. Mannen opplevde den nye gipsen som veldig stram og trang. Den stramme gipsen ga ham utrolige store smerter. Han kom tilbake til sykehuset allerede etter en dag og gipsen ble fjernet og lagt på nytt.

Etter at gipsperioden var over, ble mannen sendt videre til fysioterapi. Han hadde store smerter under fysioterapien og ble etter fem måneder diagnostisert med CRPS kategori 1. Mannen fremmet da krav om pasientskadeerstatning. Saken gikk for lagmannsretten i 2016.

CRPS

Komplekst regionalt smertesyndrom – CRPS – er en kronisk smertetilstand som gir sterke smerter i et avgrenset område på kroppen. Norsk Helseinformatikk oppgir følgende typiske symptomer; intense, brennende, skjærende, skarpe eller verkende smerter sammen med hevelse, endringer i hudfargen, endret temperatur, unormal svetting og overfølsomhet i det aktuelle området.

CRPS kan utvikles etter en hvilken som helst skade eller kirurgisk inngrep på arm eller ben. Det avgjørende for at CRPS skal gi grunnlag for pasientskadeerstatning er at utviklingen av CRPS skyldes behandlingen og ikke skaden i seg selv. Det må altså være en årsakssammenheng mellom behandlingen og CRPS.

Krav om erstatning

For at mannen skulle medhold i sitt krav om pasientskadeerstatning som følge av CRPS måtte det først være en årsakssammenheng mellom mannens CRPS og behandlingen han fikk av sykehuset. Deretter måtte det foreligge et rettslig grunnlag for erstatning.

Skled på isen på jobb – fikk varig håndskade – kunne ikke jobbe

Skled på isen på jobb – fikk varig håndskade – kunne ikke jobbe

Mannen skled på isen og fikk håndskade mens han var i arbeid på arbeidsstedet. Ulykken ble å anse som en yrkesskade med dertil yrkesskadeforsikring.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/skadet-crps/

Sammenheng mellom CRPS og behandlingen

Mannen hadde gått med trang gips i en dag. Den trange gipsen hadde gitt mannen kroniske og vedvarende smerter frem til diagnosen CRPS ble stilt fem måneder senere.

Retten fant at den trange gipsen både var en nødvendig og tilstrekkelig betingelse for å utløse CRPS. Retten konkluderte dermed med at det forelå en årsakssammenheng mellom behandlingen og skaden til mannen.

Ansvarsgrunnlag

Utgangspunktet er at det foreligge erstatningsansvar dersom helsehjelpen avviker fra god medisinsk praksis etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a. I mannens tilfelle hadde ikke sykehuset behandling avviket fra god medisinsk praksis.

I unntakstilfeller kan det også foreligge erstatningsansvar for pasientskade dersom en pasientskade er særlig stor eller kommer særlig uventet, jf pasientskadeloven § 2 tredje ledd.

Retten fant at mannen hadde unormalt skadeforløp. Normalt er et akillisbrudd en skade som ikke medfører varige men, og en skade som vil være leget etter operasjon og noen uker med gipsbehandling. Mannen hadde derimot et behandlingsforløp som medførte en CRPS-lidelse, gjorde han 50% medisinsk ufør og 100% ervervsmessig ufør.

Retten pekte særlig på at det var et misforhold mellom skaden og den sykdommen mannen var inne til behandling for. Videre var en slik risiko ikke akseptert av mannen da han kom inn for behandling av sitt akillisbrudd. Retten konkluderte derfor med at mannen hadde krav på erstatning med grunnlag i pasientskadeerstatningen § 2 tredje ledd.

Mannen fikk erstatning

Mannen ble tilkjent erstatning for behandlingsutgifter, tapt inntekt, fremtidig tap av inntekt, fremtidige behandlingsutgifter, tapt hjemmearbeidsevne og menerstatning. Samlet fikk mannen erstatning på 2,5 millioner kroner.

Mannen fikk også dekket saksomkostninger og advokatutgifter som samlet påløp seg til 1,5 millioner.

Har du krav på pasientskadeerstatning?

Det kan være avgjørende med bistand fra en dyktig advokat. Hos Osloadvokatene har vi lang erfaring med pasienterstatningssaker og bistår våre klienter gjennom hele prosessen.

Vi undersøker alltid om klientene våre har krav på sine advokatkostander dekket gjennom forsikringer eller andre ordninger som fri rettshjelp. Det påløper ingen advokatkostnader før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler