Manglende informasjon om mulige risiko ved helsehjelp? Du kan få pasientskadeerstatning


Som pasient har du rett til å få nødvendig informasjon om mulige risiko ved en operasjon. Hvis du ikke har fått god nok informasjon kan du ha krav på pasientskadeerstatning hvis du har fått en skade som følge av helsehjelpen.

Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke

Etter pasientrettighetsloven § 4-1 kan helsehjelp stort sett bare ytes ved pasientens samtykke. Det finnes noen unntak fra dette utgangspunktet, men dette er likevel den klare hovedregelen. Videre fremgår det av samme bestemmelse at pasienten må ha fått nødvendig informasjon om både sin egen helsetilstand og om innholdet i helsehjelpen. Hvis ikke slik nødvendig informasjon er gitt, er samtykket ugyldig. Hva som ligger i «nødvendig informasjon» er vanskelig å besvare generelt, det må derfor foretas en konkret vurdering fra sak til sak.

All informasjon som gis skal nedtegnes i journalen

For å kunne dokumentere at informasjon om mulige risiko er gitt til pasienten, skal dette nedtegnes i pasientens journal. Dette følger av pasientrettighetsloven § 3-5 tredje ledd. Det betyr at hvis det i ettertid skulle oppstå uenighet om hvilken informasjon som er gitt, vil helseforetaket ha bevisbyrden for at nødvendig informasjon er gitt hvis det ikke fremgår av journalen.

Manglende informasjon kan gi grunnlag for pasientskadeerstatning

Etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a) har en pasient som er blitt utsatt for svikt i helsehjelp, og dermed påført en pasientskade som har medført tap, krav på pasientskadeerstatning. Det er klart at manglende informasjon om risiko ved helsehjelpen regnes som «svikt» og dermed kan medføre pasientskadeerstatning. Det er et vilkår at skaden som det ikke er gitt informasjon om, har oppstått.

Vilkårene i erstatningsretten

I erstatningsretten er det generelt tre vilkår som må være oppfylt for å kunne få erstatning. Disse vilkårene vil også gjelde i pasientskadeerstatningssakene. Vilkårene er som følger:

  1. Ansvarsgrunnlag – Det må foreligge et grunnlag for hvorfor noen er ansvarlig for skaden. Enkelte skader oppstår uten at noen er ansvarlige for skaden. Da foreligger det ikke ansvarsgrunnlag. Ansvarsgrunnlag kan være både subjektiv, altså at den ansvarlige selv har handlet på en måte som vedkommende kan klandres for, eller objektiv, altså at et rettssubjekt kan bli ansvarlig uten å ha handlet klanderverdig.
  2. Økonomisk tap – Formålet med erstatning er å stille den skadelidte i samme økonomiske posisjon som om skaden aldri hadde skjedd. Ikke alle skader påfører den skadelidte et økonomisk tap. Hvis ikke den skadelidte har blitt påført noe tap, er det ikke noe å erstatte.
  3. Årsakssammenheng – Videre er det et vilkår at det foreligger årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og tapet som har oppstått. Hvis ikke den ansvarsbetingende handlingen er skyld i skaden, har ikke den skadelidte krav på erstatning.

Osloadvokatene – Særlig stor eller uventet skade etter operasjon? Da kan du få pasientskadeerstatning

Osloadvokatene – Særlig stor eller uventet skade etter operasjon? Da kan du få pasientskadeerstatning

Du kan ha krav på pasientskadeerstatning selv om det ikke foreligger svikt i helsehjelpen. Osloadvokatene bistår deg med erstatningskravet ditt

osloadvokatene.no/erstatning/pasientskade/saerlig-stor-eller-uventet-skade-etter-operasjon-da-kan-du-fa-pasientskadeerstatning/

Ansvarsgrunnlag og økonomisk tap

I sakene som omhandler manglende informasjon om risiko ved helsehjelp, vil ansvarsgrunnlaget være nettopp mangelen på informasjon. Som nevnt ovenfor kan dette gi grunnlag for erstatning. Videre vil pasienten som regel være utsatt for en eller annen skade. Så lenge det kan påvises at skaden har medført et økonomisk tap, vil dette vilkåret også være oppfylt.

Hva med årsakssammenheng?

I sakene som omhandler manglende informasjon om et inngrep, vil vilkåret om årsakssammenheng ofte være det vanskeligste å oppfylle. Det er fordi den manglende informasjonen må ha ført til skaden. I praksis vil det si at man må kunne sannsynliggjøre at pasienten ikke ville gitt samtykke til helsehjelpen, hvis pasienten hadde fått tilstrekkelig informasjon. I slike saker vil derfor helseforetaket gjerne argumentere med at pasienten ville samtykket til inngrepet uansett. I så fall vil det ikke være sammenheng mellom den manglende informasjonen og skaden som har oppstått.

Osloadvokatene hjelper deg

Dette er svært kompliserte saker med vanskelige juridiske og medisinske spørsmål. Osloadvokatene har lang erfaring med å håndtere slike saker. Vi bistår deg med din sak. Kontakt oss i dag hvis du trenger hjelp til å søke om pasientskadeerstatning.


Relaterte artikler