Pasientskadeerstatning ved vaksinasjonsskade


De aller fleste av oss har tatt flere vaksiner som skal beskytte oss mot diverse sykdommer. I sjeldne tilfeller kan vaksinene føre til at du blir syk eller får annen skade. Da kan du ha krav på erstatning.

Vaksiner skal beskytte mot sykdom

Formålet med vaksiner er å beskytte oss mot enkelte sykdommer. Vaksinasjon er derfor en forebyggende behandling for å unngå sykdom. I følge Store Norske leksikon er «[f]ormålet med en vaksine er at den som blir vaksinert, raskt mobiliserer en immunreaksjon dersom vedkommende senere blir eksponert for den infeksjonen han/hun er vaksinert mot.»

Kan oppstå skade som følge av vaksine

Lette bivirkninger etter en vaksine forekommer relativt hyppig. Noen få personer opplever alvorlige komplikasjoner i etterkant av vaksiner. Dette kan være store skader som pasientene må leve med resten av livet. For eksempel utviklet flere personer i Norge narkolepsi etter svineinfluensavaksinen i 2009. Dette er en sjelden, nevrologisk forstyrrelse av søvnreguleringen som medfører uimotståelig søvntrang. Pasientskadenemnda har også åpnet opp for at andre sykdommer i enkelt tilfeller kan ha sammenheng med vaksinen, herunder ME, hypersomni og nekrotiserende vaskulitt.

Pasientskadeerstatning ved vaksinasjonsskade

Etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav d) har de som har fått en pasientskade som følge av vaksinasjon, krav på pasientskadeerstatning. Etter samme lov § 3 andre ledd, skal skade etter anbefalte eller påbudte vaksiner erstattes med mindre den ansvarlige, som i disse tilfellene stort sett er staten, godtgjør at andre årsaker er mer sannsynlig. Det er altså staten som har bevisbyrden for at skaden mest sannsynlig skyldes noe annet enn vaksinasjonen.

Osloadvokatene – Intensive fysioterapiøvelser etter operasjon ga grunnlag for pasientskadeerstatning

Osloadvokatene – Intensive fysioterapiøvelser etter operasjon ga grunnlag for pasientskadeerstatning

En kvinne fikk tildelt pasientskadeerstatning fordi hun fikk for intensiv fysikalsk behandling etter en hofteoperasjon. Behandlingen påførte kvinnen skader

osloadvokatene.no/erstatning/pasientskade/intensive-fysioterapiovelser-etter-operasjon-ga-grunnlag-pasientskadeerstatning/

Pasientskadeerstatning kan utgjøre betydelige beløp

Skade etter vaksinasjon kan være svært alvorlig. Pasienten kan miste all mulighet for arbeid i fremtiden. Siden pasientskadeerstatning skal dekke den skadelidtes økonomiske tap, kan erstatningen bli på svært høye beløp. Flere millioner kroner er ikke uvanlig i slike saker.

Bruk advokat hvis du er utsatt for pasientskade

Osloadvokatene anbefaler at du kontakter advokat hvis du har blitt utsatt for pasientskade. Advokaten har oversikt over regelverket og ordner med innhenting av dokumentasjon og innsendelse av søknad om pasientskadeerstatning. Når man har blitt utsatt for en skade er det svært tungt å begynne å søke erstatning selv uten bistand fra en fagperson.

Osloadvokatene kan pasientskadeerstatning

Osloadvokatene har lang erfaring med pasientskadeerstatningssaker. Våre advokater bistår deg slik at din sak blir best mulig opplyst og at saken får en forsvarlig behandling hos NPE. Ta kontakt med oss i dag hvis du trenger bistand til å søke om pasientskadeerstatning.


Relaterte artikler