Når kan det besluttes omsorgsovertakelse?


Omsorgsovertakelse er et svært inngripende tiltak og innebærer at foreldrene blir fratatt den daglige omsorgen for barnet. Blir det fattet et vedtak om omsorgsovertakelse blir barnet plassert i et fosterhjem eller i en institusjon, og den juridiske omsorgen for barnet overføres til barneverntjenesten. Omsorgsovertakelse er et alvorlig inngrep i familielivet, og vilkårene for når det kan fattes vedtak om omsorgsovertakelse er derfor strenge.

Vedtak om omsorgsovertakelse fattes av fylkesnemnda 

Det er fylkesnemnda som har myndighet til å fatte vedtak om omsorgsovertakelse, og barnevernet har ikke myndighet til å avgjøre dette på egenhånd. Dersom barnevernet mener at situasjonen er så alvorlig at barnet ikke kan bo hjemme må de reise sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda.

Fylkesnemnda er en egen rettsinstans for barnevernssaker, og er en blanding mellom et forvaltningsorgan og en domstol. Når en sak om omsorgsovertakelse bringes inn for fylkesnemnda vil de vurdere om lovens vilkår er oppfylt, og om det er grunnlag for omsorgsovertakelse i den konkrete saken.

Barnevernet ønsket å frata omsorgen, det fikk Osloadvokatene stanset

Barnevernet ønsket å frata omsorgen, det fikk Osloadvokatene stanset

I denne saken fikk advokat Ole Marius Hillestad avverget at barnevernets urettmessige forsøk på å frata omsorgen ble tatt til følge.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-onsket-a-frata-omsorgen/

Omsorgsovertakelse kan bare besluttes når det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen til barnet

Det er strenge vilkår i barnevernloven som må være oppfylt dersom det skal kunne fattes vedtak om å flytte barnet ut av hjemmet. Etter barnevernloven § 4-12 er det krav om at det må være alvorlige mangler i den daglige omsorgen til barnet dersom det skal være grunnlag for omsorgsovertakelse. Det kan for eksempel være alvorlige mangler i form av at barnet ikke får den materielle omsorgen det trenger slik som mat og klær. Det kan også være svikt i den emosjonelle omsorgen ved at barnet ikke får den nærhet og trygghet som barnet er avhengig av å få fra sine nærmeste. I de tilfeller hvor foreldrene sliter med rus og kriminalitet, eller barnet blir utsatt for mishandling eller overgrep, vil det også kunne være grunnlag for omsorgsovertakelse.

Vant mot barnevernet og ble ikke fratatt omsorgen | Osloadvokatene

Vant mot barnevernet og ble ikke fratatt omsorgen | Osloadvokatene

Barnevernet ville frata moren omsorgen for datteren. Datteren ville selv bo hos moren. Osloadvokatene ble engasjert i saken og vant mot barnevernet.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/osloadvokatene-vant-mot-barnevernet/

Omsorgsovertakelse kan ikke besluttes i de tilfeller problemet kan avhjelpes med mindre inngripende tiltak

I saker om omsorgsovertakelse vil hensynet til barnets beste stå helt sentralt, og utgjøre utgangspunktet for vurderingen. Et annet viktig prinsipp i vurderingen er det mildeste inngreps prinsipp. Dette innebærer at fylkesnemnda ikke kan beslutte omsorgsovertakelse i de tilfeller hvor problemet kan avhjelpes med mindre inngripende midler.

Osloadvokatene – Feiltolket vilkårene for omsorgsovertakelse

Osloadvokatene – Feiltolket vilkårene for omsorgsovertakelse

Retten uttalte at barnevernet hadde tolket vilkårene for omsorgsovertakelse for strengt. Foreldrene hadde tilstrekkelig evne til å ta vare på barnet.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/feiltolket-vilkarene-for-omsorgsovertakelse/

Er du uenig med fylkesnemndas avgjørelse kan vedtaket ankes til tingretten

Dersom fylkesnemnda kommer til at vilkårene for omsorgsovertakelse er oppfylt, og at det beste for barnet vil være å flytte ut fra hjemmet, vil det treffes vedtak om omsorgsovertakelse. Barnet vil da plasseres i et fosterhjem eller i en institusjon. Dersom du er uenig med fylkesnemndas avgjørelse kan saken ankes til tingretten. Tingretten vil da overprøve fylkesnemndas avgjørelse, og foreta en ny vurdering av de faktiske omstendighetene i saken.

Barnevernet skal legge til rette for at foreldrene får tilbake omsorgen for barnet

Foruten tvangsadopsjon er omsorgsovertakelse det mest inngripende tiltaket som kan gjennomføres i en barnevernssak. Selv om det kan oppleves som svært tøft å bli fratatt omsorgen for barnet, er det likevel viktig å huske på at du som forelder fremdeles vil ha enkelte rettigheter i behold. Et vedtak om omsorgsovertakelse behøver heller ikke å være endelig. Etter loven har barnevernet en plikt til å legge til rette for at foreldrene skal få tilbake omsorgen for barnet, og på det tidspunkt det er overveiende sannsynlig at forelderen kan gi barnet forsvarlig omsorg, skal fylkesnemnda oppheve vedtaket.

Morens krav om tilbakeføring av omsorg førte frem – kommunen tapte

Morens krav om tilbakeføring av omsorg førte frem – kommunen tapte

Osloadvokatene bisto mor i sak om tilbakeføring av omsorg. Saken ble vunnet i fylkesnemnda. Mor og datter ble gjenforent – mot barnevernets vilje.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/vant-over-barnevernet/

Har du behov for hjelp i en sak om omsorgsovertakelse?

Osloadvokatene har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring innen familie- og barnerett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem videre. En god advokat vil ha erfaring med hvordan saken best bør håndteres og vil sørge for at dine rettigheter som forelder blir ivaretatt.

Fra det tidspunkt kommunen beslutter at de vil gå til sak om for fylkesnemnda om omsorgsovertakelse vil du ha krav på fri rettshjelp, uavhengig av din inntekt og formue. Dette innebærer at staten vil dekke dine advokatkostnader i forbindelse med saken.