Osloadvokatene vant mot barnevernet


Osloadvokatene vant nylig en sak mot barnevernet i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Barnevernet fremsatte krav om omsorgsovertakelse, men fikk ikke medhold.

Osloadvokatene vant mot barnevernet.

Mor hadde den daglige omsorgen for barnet i barneskolealder etter at foreldrene gikk fra hverandre. Samlivsbruddet gikk hardt inn på foreldrene, far slet med narkotikamisbruk og mor hadde et høyt inntak av alkohol. Barnevernet mottok bekymringsmelding fra skolen på mors alkoholbruk, og mor erkjente overfor barnevernet at hun hadde drukket mer enn hun burde, som følge av samlivsbruddet. Mor og barnevernet avtalte at barnet frivillig skulle plasseres hos et familiemedlem mens hun fikk tid til å hente seg inn igjen.

Jevn kontakt med barneverntjenesten

Det ble fattet vedtak om plassering av mor og barn på et heldøgnssenter for foreldre og barn, såkalt familiesenter. Oppholdet på familiesenteret var belastende for familien og senteret rapporterte om at mor ikke nyttiggjorde seg tiltaket. Barneverntjenesten vurderte det slik at barnet ikke lenger kunne bo sammen med mor og framsatte krav om omsorgsovertakelse. Osloadvokatene tok på seg saken på vegne av moren.

Osloadvokatene – Feiltolket vilkårene for omsorgsovertakelse

Osloadvokatene – Feiltolket vilkårene for omsorgsovertakelse

Retten uttalte at barnevernet hadde tolket vilkårene for omsorgsovertakelse for strengt. Foreldrene hadde tilstrekkelig evne til å ta vare på barnet.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/feiltolket-vilkarene-for-omsorgsovertakelse/

Var omsorgsovertakelse nødvendig?

Fylkesnemnda viste innledningsvis til prinsippet om at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. For at barnevernet skulle gis medhold i sitt krav om omsorgsovertakelse måtte det foreligge alvorlige mangler ved den omsorgen barnet fikk. Hensynet til barnets beste ville til enhver tid være førende for vurderingen.

Nemnda viste til at det i første rekke var mors alkoholbruk som var begrunnelsen for vedtaket. Nemndas inntrykk var at det heller var morens psykiske problemer som var det store problemet, enn alkoholbruken. Det ble vurdert hvorvidt det var nødvendig med en omsorgsovertakelse, eller om barnet kunne fortsette å bo hos et annet familiemedlem frem til moren fikk hjelp for sine problemer og igjen kunne ta omsorg for barnet.

Sterkt bånd mellom mor og barn

Nemnda viste deretter til forholdet mellom moren og barnet, som var blitt beskrevet av flere sakkyndige i saken som uvanlig nært og sterkt. Mor ble beskrevet som å ha omsorgsevne som var langt over forventning og at problemene barnet hadde vært utsatt for var situasjonsbestemte. Den private sakkyndiges klare oppfatning var at barnet ville ha det best hos moren etter at moren hadde mottatt helsehjelp. Moren ble beskrevet som en ressurssterk person som hadde vært uheldig og havnet i en vanskelig og belastende situasjon. Nemnda la til grunn at dette stemte. Det ble også vurdert som positivt at moren hadde ytret vilje til veiledning fra barnevernet slik at hun på best mulig måte kunne ivareta barnet.

Osloadvokatene vant mot barnevernet

Osloadvokatene fikk til slutt medhold i sitt krav om at barnevernets vedtak ikke skulle tas til følge. Det ble særlig lagt vekt på at barnet gjentatte ganger og over tid hadde gitt uttrykk for et sterkt ønske om å bo med moren. Ettersom barnet var svært moden for alderen, fant nemnda det riktig å legge vekt på hennes mening.

Nemnda var dermed enstemmige i sin beslutning om at det ikke ble ansett nødvendig at barnevernet overtok omsorgen for barnet. Det var til barnets beste at hun fortsatte å bo hos familiemedlemmet frem til morens situasjon hadde bedret seg, og at hun deretter skulle flytte hjem til moren sin. Dette under forutsetning av at moren aktivt søkte hjelp for sine psykiske problemer og at hun var åpen for hjelp og veiledning fra barnevernet.

Osloadvokatene vant mot barnevernet 2018


Relaterte artikler