Barnevernet ønsket å frata omsorgen, men det fikk Osloadvokatene stanset


Advokat Ole-Marius Hillestad hjalp nylig et ektepar i sak mot barnevernet. Barnevernet hadde fremmet begjæring om omsorgsovertakelse av parets to barn overfor fylkesnemnda jf. barnevernloven § 4-12.

Å frata omsorgen er et svært inngripende tiltak som krever tungtveiende grunner. Fylkesnemnda fant at slike ikke forelå i denne saken. Selv om foreldrene tidligere hadde hatt vanskeligheter, hadde de anstrengt seg de siste årene for å bedre situasjonen betraktelig. Fylkesnemnda la stor vekt på dette.

Forhistorie viste problematisk forhold til alkohol

Foreldrene hadde fra tidligere av hatt et anstrengt forhold til alkohol og på bakgrunn av dette hadde barnevernet mottatt flere bekymringsmeldinger, både fra barnehagen og skolen. Disse henvendelsene dreide seg i stor grad om at foreldrene var observert offentlig beruset og at de så ut til å slite med sinnemestring, struktur og kontroll. Barnevernet mente derfor at det var nødvendig å frata omsorgen på dette grunnlag.

Dagens situasjon avgjørende

Det var ikke omstridt for nemnda at familiens forhistorie viste en hjemmesituasjon som over lang tid og periodevis var uholdbar.

Utgangspunktet for vurderingen måtte imidlertid tas i situasjonen slik den fremsto i dag. Det var et faktum at familiens hjemmesituasjon hadde blitt positivt endret de siste to årene. Foreldrene hadde blant annet gått i flere samtalemøter og viste samarbeidsvilje når det ble iverksatt tiltak.

Foreldrenes tidligere alkoholmisbruk ikke lenger et aktuelt problem

Nemnda la til grunn at foreldrenes alkoholmisbruk ikke lenger kunne anses som et avgjørende og aktuelt problem. Begge hadde vist både evne og vilje til å motta hjelp og rusbehandling. De hadde dokumentert god ruskontroll over lange perioder, flere ganger. Selv om de hadde sprukket et par ganger hadde de over periodene med avhold fått erfare at de kunne fungere normalt og leve et normalt liv:

Selv om det ikke kan gis noen garanti for fremtiden, er det nemndas klare inntrykk at de forstår alvoret, og at de har oppnådd med innsikt og modenhet. De har også opprettholdt sin motivasjon og stolthet over å lykkes. De innser at det ikke gis flere sjanser, og vil selv gi samtykke til omsorgsovertakelse av barna dersom rusproblematikken igjen blir aktuell.

Bedre struktur i hverdagen

Det ble videre ansett som svært positivt at foreldrene hadde oppnådd mer struktur i hverdagen med arbeidspraksis, og med bedre samspill og oppfølgning av barna. Økonomien var stabil og kontakten med nær og ressurssterk familie var gjenopptatt. Fylkesnemnda uttalte videre:

Fylkesnemnda legger til grunn at disse foreldrene har flere gode foreldreferdigheter, og at de har et potensial for utvikling og bedring.

Barneverntjenesten hadde hatt for stort fokus på foreldrenes vansker og forhistorie

Fylkesnemnda mente barneverntjenesten hadde fokusert for mye på foreldrenes vansker og forhistorie. Med dette hadde de vist for liten tro på foreldrenes vilje og muligheter til bedring. Barnevernet hadde blant annet ikke vektlagt at foreldrene hadde hatt et langvarig og stabilt samliv. Eller at samlivet mellom dem og barna nokså gjennomgående var vurdert som nært og tilfredsstillende. I tillegg hadde mor og far fremstått som åpne og ærlige om egne svakheter og vist tillit til barneverntjenesten og hjelpeapparatet for øvrig.

Fylkesnemnda tok derfor ikke begjæringen om omsorgsovertakelse til følge.

Er du i en situasjon hvor barnevernet ønsker å frata omsorgen for barnet ditt?

Ønsker barnevernet urettmessig å frata omsorgen? Les denne artikkelen:

https://osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-bekymringsmelding/