Negativ servitutt


En negativ servitutt, eller en negativt avgrenset rettighet, kan ilegge begrensninger på hvordan en eiendom kan utnyttes. Hva kjennetegner disse rettighetene og kan du kreve erstatning dersom servitutten brytes?

Ulike typetilfeller

En negativ servitutt kjennetegnes ved at den hindrer en spesifikk bruk på den tjenende eiendommen, den eiendom der begrensningen ligger. Den avgrenser således rådigheten til eieren negativt. Eieren av den tjenende eiendommen kan som hovedregel gjøre som han vil så lenge ikke bruken bryter med den negative servitutten.

To typiske negative servitutter er utsiktsservitutten, som sikrer rettighetshaveren fri utsikt. Dette gjøres ved for eksempel å hindre at eieren av den tjenende eiendom bygger høyere enn to etasjer eller lar sine trær vokse høyt. Byggeservitutten sikrer at for eksempel et strøk beholder en bestemt karakter. Eieren av den tjenende eiendom har dermed begrensninger for hvordan han kan bygge med tanke på for eksempel form, farge, høyde, plassering osv.

Stiftes ved avtale

Utgangspunktet er at servitutters innhold bestemmes etter avtalen. Dersom avtalen er taus eller uklar utfylles den av bestemmelsene i servituttloven.

En negativ servitutt oppstår følgelig normalt ved avtale. Har du et godt forhold til din nærmeste nabo nå, men frykter at dersom nabotomten selges vil de nye eierne la hekken vokse og hindre din utsikt. Kan du inngå en avtale med naboen nå om at hekken skal begrenses til en gitt høyde. Hvis det er avtalt vil rettigheten da hvile på eiendommen og når tomten blir solgt følger denne begrensningen med.

Osloadvokatene – Hvor mye støy må du tåle som nabo?

Osloadvokatene – Hvor mye støy må du tåle som nabo?

Osloadvokatene er et advokatfirma i Oslo. Vi har 28 av de beste advokatene i Oslo som hjelper deg som nabo i din nabosak.

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/hva-ma-du-tale-av-nabostoy/

Som utgangspunkt gjelder den negative servitutten frem til det er grunnlag for at den skal opphøre. Et slik grunnlag kan blant annet være at det er satt en tidsbegrensning på servitutten. Dersom varigheten av servitutten ved inngåelse ble satt til 50 år faller den bort ved endt tid. Videre kan en servitutt opphøre ved avtale. Dersom servitutthaveren, den som inngikk avtale om servitutten, gir avkall på sin rett, faller denne retten bort.

Et mer omfattende bortfallsgrunnlag er at en byggeservitutt som for eksempel pålegger et strøk å holde villabebyggelse, kan falle bort som følge av ny reguleringsplan. Detter er et omfattende opphørsgrunnlag og vil ikke utdypes her. Dersom du har spørsmål om din servitutt kan falle bort som følge av ny reguleringsplan – ta kontakt med Osloadvokatene.

Erstatningskrav

I en Høyesterettsdom fra 2011 fikk eieren av servitutten tilkjent 1 500 000kr i erstatning som følge av at naboeiendommen hadde bygget et leilighetskompleks på en tomt der det hvilte en negativ servitutt som kun tillot villabebyggelse. Dette bruddet på servitutten ga grunnlag for erstatning siden servituttshaverens eiendom hadde sunket i verdi og servitutten hadde blitt misbrukt, jf servituttlovens § 17. Brudd på negative servitutt kan følgelig gi grunnlag for erstatning enten siden din eiendom har sunket i verdi, eller som erstatning for at servitutten er misbrukt.

Krav til rettshjelp 

Du kan ha krav på å få dekket advokatkostandene dine gjennom innboforsikring eller fri rettshjelp. Osloadvokatene kan reglene og unntakene, og hjelper deg hele veien. Vi vil alltid sjekke om du har krav på dekning av advokatutgiftene dine. Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler