Hekken hindret sjøutsikten


Nylig avsa lagmannsretten en dom hvor retten tok stilling til om en nabos hekk og bakenforliggende vegetasjon måtte fjernes.

Mannen flyttet inn i boligen tidlig på 2000-tallet. Mellom ham og naboen lå et lite arealet som var et LNF-område hvor naboen på grensen hadde etablert en hekk og noe mindre vegetasjon.

Hekken og vegetasjonen medførte, etter mannens syn, en betydelig reduksjon i hans utsikt. Han mente også at områdets regulering tilsa at han hadde grunn til å anta at området skulle stå uberørt.

På bakgrunn av dette reiste han sak mot sin nabo med krav om at fire meter av hekkens lengde og vegetasjonen skulle fjernes. Saken gikk for lagmannsretten i 2020.

Tålegrense

Naboloven § 2 setter opp en tålegrense for hva man må akseptere i naboforhold. Det følger av bestemmelsen at det skal gjøres en interesseavveining mellom naboenes interesser.

Både mannen og naboen var enige om at hekken med den bakenforliggende vegetasjonen utgjorde en ulempe for mannen. De var derimot uenige om denne ulempen overskred tålegrensen i naboloven.

Utsikten

Etter rettens syn utgjorde hekkens lengde og trærne en betydelig ulempe for mannen. Mannen hadde opprinnelig en spektakulær utsikt mot sjøen. Men hekkens lengde gjorde et massivt innhogg i denne utsikten. Retten omtalte at sjøutsikten var redusert med 40%.

Kvaliteten av den estetiske opplevelsen av eiendommen ble følgelig dårligere.

Osloadvokatene – Dårlige solforhold ga rett til beskjæring av et bøketre på naboeiendommen

Osloadvokatene – Dårlige solforhold ga rett til beskjæring av et bøketre på naboeiendommen

Tingretten la avgjørende vekt på problematikken rundt solforholdene, og naboen ble dømt til å beskjære treet annethvert år ned til syv meters høyde.

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/darlige-solforhold-ga-rett-til-beskjaering-av-et-boketre-pa-naboeiendommen/

 Hekken var til liten nytte for naboen

Mannens ulempe fremstod for retten som uforholdsmessig stor, sett opp mot fordelene naboen hadde fått av hekken og vegetasjonen.

Naboens eiendom var i utgangspunktet godt skjermet fra innsyn og den omtalte hekken reduserte øvrig innsyn i liten grad. Innsynet hekken hindret ville også kun svært sjeldent være aktuelt.

Naboen mente også at trærne og vegetasjonen bidro til ly for hans uteplass. Retten var i liten grad enig i dette. De trærne som mannen ønsket fjernet lå langt unna uteplassen og de øvrige trærne som ville bli stående vill sørge for tilstrekkelig ly.

Retten viste også til at siden fjerning av en del av hekken og vegetasjonen ville ha en marginal betydning for naboen, ville fjerningen heller ikke ha en negativ innvirkning på verdien av naboens tomt.

Måtte fjerne deler av hekken

Retten konkluderte med at ulempene ved tiltakene var markant større enn nytten for naboen. Resultatet ble dermed at naboen måtte fjerne den delen av hekken og vegetasjonen som var til sjenanse for mannen.

Har du en nabotvist?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring og høy kompetanse i nabosaker.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Vi undersøker alltid om du har krav på dine kostander dekket gjennom forsikringen og det påløper ingen advokatkostnader før vi er enige om et oppdrag.


Relaterte artikler