Dårlige solforhold ga rett til beskjæring av et bøketre på naboeiendommen


Osloadvokatene ved advokat Kristin Sundby bistod nylig et ektepar i tingretten hvor saken gjaldt krav om beskjæring av et bøketre på naboeiendommen. Bøketreet på naboeiendommen påvirket solforholdene på ekteparets eiendom, og ettersom treet oversteg lovens tillatte høyde, ønsket de at treet skulle fjernes eller beskjæres. Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på problematikken rundt solforholdene, og med bistand fra advokat Sundby fikk ekteparet medhold i kravet om at treet skulle beskjæres. I tingretten ble naboen dømt til å beskjære treet annethvert år ned til syv meters høyde.

Treet førte til dårlige solforhold på ekteparets eiendom

Det aktuelle bøketreet var 12,5 meter høyt og befant seg ca. 2,8 meter fra tomtegrensen på naboens eiendom. Enkelte grener strakk seg over tomtegrensen og det la seg derfor mye blader fra treet i ekteparets hage. Ettersom treets høyde også medførte at ekteparet mistet store deler av deres ettermiddags- og kveldsol ønsket de at treet skulle fjernes eller beskjæres.

Naboen mente at treet hadde en estetisk og sentimental verdi

Ekteparet hadde ved flere anledninger gitt uttrykk både skriftlig og muntlig overfor naboen at de ønsket felling eller beskjæring av treet. Naboen mente imidlertid at treet hadde en estetisk og sentimental verdi, og ønsket derfor hverken å fjerne eller beskjære det.

Felling av naboens trær endte med erstatningskrav på kr. 500 000,-

Felling av naboens trær endte med erstatningskrav på kr. 500 000,-

En kvinne tok kontakt med Osloadvokatene etter at et firma på naboeiendommen utførte felling av naboens trær. Hun fikk kr. 500 000,- i erstatning.

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/felling-av-naboens-traer-endte-med-erstatningskrav-pa-kr-500-000/

Tok kontakt med Osloadvokatene for å få hjelp med å løse saken  

Ettersom ekteparet ikke klarte å komme til enighet med naboen, tok de kontakt med Osloadvokatene ved advokat Kristin Sundby for å få hjelp med å løse saken. På vegne av ekteparet tok advokat Sundby ut søksmål for tingretten med krav om at bøketreet var i strid med naboloven § 3, og at ekteparet dermed hadde rett til å kreve treet beskåret.

Hovedforhandling ble gjennomført i oktober i år, og tingretten tok da stilling til om bøketreet var i strid med naboloven § 3.

Tre vilkår må være oppfylt dersom en nabo skal kunne kreve et tre fjernet eller beskåret

Etter naboloven § 3 kan en nabo gis rett til å kreve trær fjernet eller beskåret dersom tre vilkår er oppfylt. Etter bestemmelsen må høyden på treet overstige 1/3 av distansen fra treet til naboeiendommen og treet må være til skade eller særlig ulempe for naboen. I tillegg må det ikke være av nevneverdig betydning for eieren at treet beskjæres eller fjernes.

Treet oversteg den maksimalt tillatte høyden

Retten tok først stilling til om treet oversteg den maksimalt tillatte høyden. Ettersom bøketreet på naboens eiendom var 12,5 meter høyt og stod 2,8 meter fra ekteparets eiendom, fant retten at bøketreet oversteg den maksimalt tillatte høyden med 4,1 meter.

Dårlige solforhold innebar at treet utgjorde en «særlig ulempe» for ekteparet

Ved vurderingen av om treet var til «skade eller særlig ulempe» for ekteparet, foretok retten en samlet vurdering av bøketreets virkning på ekteparets eiendom, og uttalte i tråd med gjeldende rett at ulempen må være kvalifisert, reell og basert på en objektiv norm. Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på at bøketreet førte til at store deler av ekteparets uteplass og hage ble skyggelagt under sommerhalvåret, og kom dermed til at treet utgjorde en tilstrekkelig reell og kvalifisert «særlig ulempe» for ekteparet.

Beskjæring av treet til lovlig høyde var ikke av nevneverdig betydning for eieren

Retten vurderte deretter om det var av nevneverdig betydning for eieren å ikke få treet beskåret. Selv om retten var enige med eieren i at treet hadde estetisk verdi og var med på å gi karakter til eiendommen, kom retten til at beskjæring av treet til lovlig høyde ikke var av nevneverdig betydning for eieren.

Osloadvokatene – Hva skal til for å fjerne naboens trær?

Osloadvokatene – Hva skal til for å fjerne naboens trær?

Kan du kreve at naboen feller treet som skygger for sola?Hva skal egentlig til for å kreve trær fjernet? Osloadvokatene kan svarene og hjelper deg

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/hva-skal-til-fjerne-naboens-traer/

Naboen ble dømt til å beskjære treet annethvert år til syv meters høyde

Tingretten kom dermed til at alle vilkårene i naboloven § 3 var oppfylt, og at ekteparet dermed hadde krav på å få den ulovlige tilstanden rettet. Med bistand fra advokat Sundby fikk ekteparet medhold i kravet om beskjæring av bøketreet, og naboen ble dømt til å beskjære treet annethvert år ned til syv meters høyde.

Har du behov for hjelp?

Osloadvokatene har flere dyktige advokater med lang erfaring i saker etter naboloven. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem videre. Våre advokater hjelper deg gjerne, og det påløper ingen kostnader før vi har blitt enige om et oppdrag.