Mislykket rotfylling ga pasienten erstatning fra staten


En mann hadde vært plaget med smerter i tennene. Han oppsøkte flere tannleger for behandling, men smertene ble verre. Mannen mente forverringen skyldtes feilbehandling og han fremsatte erstatningskrav hos Norsk pasientskadeerstatning. Kravet ble avslått av Pasientskadenemnda, og tingretten var enige i avslaget. Lagmannsretten vurderte derimot at det var svikt i forbindelse med rotfylling hos klients tannlege over mange år, og at mannen hadde krav på erstatning for økte smerter og økt behandlingsbehov.

Smertemareritt

Mannen fikk rotfylt en jeksel våren 2012. Kort tid etter rotfyllingen opplevde han store smerter i tannen. Han kontaktet derfor en ny tannlege. Tannlegen sjekket tannen, som mistenkte at tannen kun hadde to rotfylte kanaler. Mannen ble deretter henvist til endodontist, som noen måneder senere bekreftet at en tredje kanal ikke hadde blitt rotfylt. Det ble deretter utført en ny rotfylling.

Mannen var imidlertid ikke kvitt plagene. Det ble da lagt en fylling i en ny tann, men kort tid etter denne behandlingen opplevde mannen store smerter også fra denne tannen. Månedene gikk og han oppsøkte flere tannleger. Han ble henvist til flere spesialister, men smertene ga seg ikke. De to tennene som hadde påført han store plager over lang tid ble til slutt trukket.

Mente tannlegene var skyld i smertene

Selv om smertene endelig var borte, hadde mannen slitt med store plager i lang tid. Han mente at dette skyldtes den første tannlegen sitt arbeid, herunder den aller første rotfyllingen, og endodontisten som utførte ny rotfylling etter oppdagelse av at kun to kanaler hadde blitt rotfylt.

Lagmannsretten mente mannen hadde krav på erstatning

Lagmannsretten viste innledningsvis til pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a og annet ledd første punktum, hvor det fremgår:

Pasienten og andre som har lidt tap på grunn av pasientskade, har krav på erstatning dersom skaden skyldes
a) svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes (…)

Det skal tas hensyn til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten på skadetidspunktet, er tilsidesatt.

Retten konstaterte at det var ubestridt at mannen hadde smerter før og etter behandlingene fant sted, og at smertene økte en periode etter behandlingene. Spørsmålet var om det forelå ansvarsgrunnlag for staten i form av svikt ved de to behandlingene, og om det var årsakssammenheng mellom svikten og smertene mannen hadde.

Det forelå svikt ved første rotfylling hos allmenntannlege, men ikke ved behandlingen hos endodontist

Mannen mente det var svikt ved behandlingen at det ikke fremgikk av journalen at tannlegen vurderte årsaken til hans smerter og stilte diagnose før rotfyllingen. Videre mente han at tannlegen burde ha oppdaget den tredje kanalen.

Retten fant at tannlegen skulle ha tatt opp pasientenes sykehistorie og stilt diagnose før han rotfylte tannen, og diagnosen skulle ha vært journalført. Når det gjaldt tannlegens manglende oppdagelse av den tredje kanalen mente retten at tannlegen burde ha undersøkt grundigere. Eventuelt henvist pasienten videre. Fordi journalnotatene var tause om hvilke undersøkelser tannlegen gjorde, og om årsaken til at han slo seg til ro med at han kun fant to kanaler, var det vanskelig å bedømme om vurderingene tannlegen gjorde var i samsvar med vanlig god praksis. Mangelfulle journalnotater måtte tannlegen bære risikoen for.

Retten kom derfor frem til at det samlet sett forelå svikt ved den første rotfyllingen.

Det var årsakssammenheng mellom svikten og smertene

For at svikten skulle medføre erstatningsansvar måtte det foreligge årsakssammenheng mellom denne og skaden/smertene mannen hadde blitt påført.

Retten uttalte at dersom tannlegen hadde avdekket at tolvårsjekselen hadde tre kanaler og rotfylt alle tre, eller at han hadde henvist mannen videre til spesialist, ville mannen antakelig ha blitt spart for en rotfylling. Det ble så uttalt:

Lagmannsretten anser det klart at det er årsakssammenheng mellom den skade [mannen] dermed ble påført i form av ekstra utgifter og økningen av smertenivået knyttet til en ekstra rotfylling.

Mannen hadde krav på erstatning

Selv om det ble konstatert at endodontisten ikke hadde utvist svikt i sitt arbeid, fikk mannen medhold i at den første tannlegen hadde opptrådt i strid med vanlig god praksis og at dette hadde medført en skade. Han fikk derfor medhold i sitt krav om erstatning.

Lurer du på mer om pasientskadeerstatning? Ta en titt på denne artikkelen:

https://osloadvokatene.no/erstatning/pasientskade/saerlig-stor-eller-uventet-skade-etter-operasjon-da-kan-du-fa-pasientskadeerstatning/


Relaterte artikler