Sykepenger etter pasientskade - hvilke regler gjelder?


Skade som skyldes svikt ved medisinsk behandling kalles pasientskade. For slike skader kan du ha krav på utbetaling av sykepenger og andre trygdeytelser. I tillegg kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning som er et statlig organ.

Sykepenger tar sikte på å dekke tapt inntekt som oppstår som følge av pasientskade.

Krav på sykepenger ved pasientskade

Sykepenger kan kreves inntil 1 år. De første 16 dagene av kalenderperioden dekker arbeidsgiver. Deretter utbetaler NAV sykepengene. Hvor stor utbetaling du har krav på fastsettes og beregnes ut i fra et sykepengegrunnlag. NAV beregner sykepengegrunnlaget ved å omregne din ukeinntekt til årsinntekt. Dersom beløpet NAV kommer frem til ved en slik beregning avviker fra din tidligere årsinntekt kan fastsettelsen skje skjønnsmessig. Fra NAV kan du ha krav på utbetaling som tilsvarer 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Det gjelder imidlertid en øvre grense på 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Folketrygdens grunnbeløp er per 1. mai 2015 på kr 90.068,- der 6* G utgjør 540 408 kroner. Dette betyr at dersom din årlige inntekt var over 540 408 kroner, kan NAV kan dekke inntektstap opp til dette beløpet, men ikke det resterende inntektstapet.

Dersom din arbeidsevne er redusert også etter sykepengeperioden på ett år kan du ha krav på stønad til livsopphold. Stønad til livsopphold omfatter arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Arbeidsavklaringspenger vil være aktuelt dersom du er under aktiv behandling med sikte på å komme tilbake i arbeid. Dersom inntektsevnen er varig nedsatt på grunn av skaden vil uføretrygd være aktuelt.

Erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning

I tillegg til krav på ytelser fra NAV kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning for din pasientskade. Erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning kan dekke ulike økonomiske tap du lider på grunn skaden. For det første kan erstatningen omfatte det inntektstapet du lider som følge av skaden. Sykepengene fra NAV kan som nevnt dekke inntektstap opp til 540 408 kroner. Inntektstap over dette beløpet kan du kreve dekket av Norsk Pasientskadeerstatning, dersom du har en erstatningsberettiget pasientskade. Videre kan erstatningen omfatte dine økte utgifter til for eksempel legebehandling, medisiner og transport. du kan også ha krav på mènerstatning dersom skaden har medført at din medisinske invaliditet er på minimum 15 prosent.

Et endelig erstatningsoppgjør fra Norsk Pasientskadeerstatning tar ofte flere år. Dersom det på det rene at Norsk Pasientskadeerstatning er erstatningsansvarlig for din pasientskade kan du imidlertid ha krav på foreløpige erstatningsoppgjør. Slik à konto utbetaling vil ofte være en klar fordel, idet skaden du har blitt påført kan medføre betydelige kostnader for deg. À konto utbetalinger vil trekkes fra i det endelige forsikringsoppgjøret. Å forhandle med Norsk Pasientskadeerstatning om både endelig erstatningsoppgjør og à konto oppgjør kan oppleves som vanskelig. Ved å kontakte oss hjelper vi deg med dette.

Advokatbistand

Dersom du har blitt påført en pasientskade vil det ofte være nødvendig og avgjørende for din sak at du tar kontakt med advokat. Vi hjelper deg med å få de utbetalingene du har krav på fra NAV, og sikrer deg et rettferdig erstatningsoppgjør.

Har du spørsmål om pasientskade og erstatning? 

Relaterte saker:

Fikk avslag av forsikringsselskap etter alvorlig sykdom