Mus i boligen ga én million i prisavslag


I en dom avsagt av lagmannsretten fikk boligkjøperne prisavslag på én million kroner etter at de oppdaget omfattende museaktivitet og museskader i boligen. Lagmannsretten mente at selgerne hadde brutt sin opplysningsplikt da de hadde unnlatt å opplyse kjøperne om museaktivitet i forkant av salget. Ettersom museaktiviteten også innebar at boligen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperne hadde grunn til å regne med, kom retten til at det forelå en mangel som ga kjøperne rett på prisavslag.

Selger hadde krysset av for «nei» på spørsmål om han kjente til angrep fra skadedyr

Partene signerte kjøpekontrakten i 2011 og kjøpesummen var 4,8 millioner kroner. Eiendommen ble solgt med et «som den er»-forbehold og i egenerklæringsskjemaet i salgsoppgaven hadde selger krysset av for «nei» på spørsmål om selger kjente til angrep fra skadedyr.

Osloadvokatene – Har du kjøpt en bolig med skjeggkre?

Osloadvokatene – Har du kjøpt en bolig med skjeggkre?

Dersom det viser seg å være skjeggkre i boligen, og selger ikke opplyste om dette ved salget, kan det være at du har krav på prisavslag.

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/har-du-kjopt-en-bolig-med-skjeggkre/

Omfattende museaktivitet i vegger og tak

Året etter at kjøperne hadde overtatt boligen begynte de med oppussing av boligens kjeller. I forbindelse med rivningsarbeidet veltet det store mengder med muselort og fuglefrø ut av veggen. På grunn av funnene ble det foretatt nærmere undersøkelser, og det viste seg at det var musebol i boligen. Det var mus i veggene og i taket, og bare i løpet av noen få uker ble det fanget nærmere 70 mus. I tillegg ble det funnet en rekke musefeller og åtestasjoner plassert forskjellige steder på eiendommen.

Et «som den er»-forbehold utelukker ikke at det kan foreligge en mangel som gir kjøper et krav mot selger

Det følger av avhendingslova at selv om eiendommen er solgt med et «som den er»-forbehold kan det likevel foreligge en mangel som kan gi kjøperne et krav mot selger. Har selger holdt tilbake opplysninger som det var uredelig av ham å holde tilbake, eller gitt uriktige opplysninger som må antas å ha virket inn på kjøpet vil det foreligge en mangel som kan gi kjøper et krav mot selger. Det samme vil være tilfellet dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Osloadvokatene – Skjeggkre i boligen

Osloadvokatene – Skjeggkre i boligen

Boligselger fikk medhold i kravet om at boligkjøper hadde reklamert for sent og dermed tapt sin rett til prisavslag som følge av skjeggkre.

osloadvokatene.no/eiendom/boligselger-vant-i-retten-kjoper-fikk-ikke-prisavslag-som-folge-av-skjeggkre-i-boligen/

Selgerne hevdet at de ikke visste at det var mus i huset

Ved vurderingen av om det forelå en mangel som ga kjøperne krav på prisavslag, tok retten først stilling til om selgerne hadde kunnskap om museaktiviteten før salget. Selgerne innrømmet at det ved én anledning ble oppdaget en jordrotte inne i veggen på kjøkkenet. I den forbindelse hadde de montert et limebånd i ventilatoren hvor det var antatt at jordrotten var kommet inn. På grunn av jordrotten hadde de også plassert musegift og musefeller på ulike steder på eiendommen. Utover jordrotten benektet selgerne for at de hadde registrert mus i huset.

Lagmannsretten kom til at selgerne måtte ha hatt kjennskap til den betydelige museaktiviteten

Lagmannsretten mente at selgerne måtte ha hatt kjennskap til den betydelige museaktiviteten i huset, ettersom de hadde satt ut et betydelig antall musefeller og bokser med musegift. Da selgerne ikke hadde opplyst kjøperne om denne kunnskapen, kom lagmannsretten til at selgerne hadde gitt mangelfulle opplysninger, og brutt sin plikt etter avhendingslova § 3-7. Ettersom den omfattende museaktiviteten også innebar at boligen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperne hadde grunn til å regne med, kom retten til at det forelå en mangel som ga kjøperne krav på prisavslag. Prisavslaget ble skjønnsmessig fastsatt til én million kroner.

Du har rettshjelpdekning gjennom forsikringene dine!

Du har rettshjelpdekning gjennom forsikringene dine!

De aller fleste forsikringer inneholder egen rettshjelpforsikring. Dermed har du rettshjelpdekning og kan få dekket advokatutgifter i tvistesaker.

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/rettshjelpdekning/

Har du kjøpt en bolig som ikke svarer til forventningene?

Kjøp av bolig er en stor investering, og dersom det viser seg at boligen er i dårligere stand enn forventet oppleves det gjerne som en stor skuffelse.  I tilfeller hvor det viser seg å være mangler ved boligen som selger ikke har opplyst om, kan man ha krav på prisavslag eller heving av kjøpet.

Dersom du har oppdaget feil ved boligen etter et boligkjøp, hjelper vi deg gjerne. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker som omhandler bolig og eiendom. Det er også nyttig å vite at innboforsikringen ofte dekker advokatkostnader i slike saker.

Rotteinvasjon i boligen ga en halv million i prisavslag – Osloadvokatene

Rotteinvasjon i boligen ga en halv million i prisavslag – Osloadvokatene

Rotteinvasjon i boligen. Kort tid etter overtakelsen oppdaget kjøper rottelort og flere gamle lik av rotter i isolasjonen. Kjøper tok ut stevning.

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/rotteinvasjon-prisavslag/