Har du kjøpt en bolig med skjeggkre?


Det er mange tilfeller hvor boligkjøper oppdager skjeggkre i boligen etter at kjøpskontrakten er signert og kjøper har overtatt boligen. Selger har gjerne ikke opplyst om insektene. At det er skjeggkre i boligen kan derfor komme som en overraskelse og en stor skuffelse på kjøper.

Mange opplever det som en stor belastning å ha skjeggkre i boligen

Skjeggkre gjør ikke i seg selv skade på boligen og insektene er heller ikke farlige. De suger hverken blod eller stikker, og er heller ikke bærer av sykdommer. Likevel synes de fleste at insektene er ekle, udelikate og plagsomme, og dermed en stor belastning å ha i boligen.

Osloadvokatene – Skjeggkre i boligen

Osloadvokatene – Skjeggkre i boligen

Boligselger fikk medhold i kravet om at boligkjøper hadde reklamert for sent og dermed tapt sin rett til prisavslag som følge av skjeggkre.

osloadvokatene.no/eiendom/boligselger-vant-i-retten-kjoper-fikk-ikke-prisavslag-som-folge-av-skjeggkre-i-boligen/

Skjeggkre er vanskelig å bli kvitt

Dersom man først har fått skjeggkre i boligen, er de svært vanskelige å bli kvitt. Skjeggkre lever i gulv, vegger og tak, og klarer seg gjennom store temperatursvingninger. De kan også overleve i lange perioder uten mat. Skal dyrene bekjempes må dette gjøres med hjelp fra et skadedyrfirma. Hele boligen må saneres dersom man skal bli kvitt dyrene for godt, og dette er ofte svært kostbart.

Et stort antall saker om skjeggkre har blitt behandlet i domstolene

De siste årene har det blitt reist en rekke saker for domstolene hvor boligkjøper krever prisavslag som følge av funn av skjeggkre i boligen. Utfallet i sakene har imidlertid vært sprikende og varierende. I enkelte saker har kjøper fått medhold i kravet om prisavslag, og i andre saker ikke. Det er således ingen automatikk i at funn av skjeggkre medfører et krav på prisavslag, og hver enkelt sak må vurderes konkret.

Du har rettshjelpdekning gjennom forsikringene dine!

Du har rettshjelpdekning gjennom forsikringene dine!

De aller fleste forsikringer inneholder egen rettshjelpforsikring. Dermed har du rettshjelpdekning og kan få dekket advokatutgifter i tvistesaker.

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/rettshjelpdekning/

Insektene må ha vært i boligen før overtakelse

En forutsetning for å få medhold i kravet om prisavslag er imidlertid at insektene har vært i boligen før overtakelse, og at selger ikke opplyste om dette i forbindelse med salget. Videre vil det også være avgjørende at kjøper reklamerer i tide. Sen reklamasjon kan medføre at et eventuelt krav på prisavslag går tapt.

Dersom kjøper har reklamert i tide vil retten foreta en konkret vurdering av om skjeggkrebestanden utgjør en kjøpsrettslig mangel som kan danne grunnlag for prisavslag. Momenter av betydning vil blant annet være hvor mange dyr det er tale om, hvor i boligen insektene befinner seg samt omfanget av det aktuelle skjeggkreangrepet.

Viktig å reklamere i tide og sikre bevis

Dersom du er kjøper av en bolig og mistenker at det er skjeggkre i boligen, er det viktig at du reklamerer til selger og selgers eierskifteselskap så fort som mulig. Det er flere eksempler fra rettspraksis hvor kjøper har tapt sin rett på prisavslag grunnet sen reklamasjon. Videre vil sikring av bevis og kartlegging av omfanget kunne bedre dine sjanser for medhold i et krav på prisavslag.

Boligkjøperforsikring hos Help, Qudos eller Legal24?

Boligkjøperforsikring hos Help, Qudos eller Legal24?

Har du tegnet boligkjøperforsikring? Husk at du selv kan velge hvilken advokat du vil bruke. Du behøver ikke bruke forsikringsselskapets advokat!

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/boligkjoperforsikring-help-qudos-legal24/

Behov for hjelp?

Dersom du ønsker bistand eller har spørsmål i forbindelse med kjøp av bolig med skjeggkre, hjelper vi deg gjerne. En god håndtering av saken kan være avgjørende i slike saker. Videre vil et godt utformet krav kunne ha stor betydning. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem videre. Vi har flere advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om eiendom og bolig, og som gjerne bistår deg i din sak.


    Relaterte artikler