Har du blitt utsatt for en personskade?


Med personskade menes fysiske og psykiske skader som blir påført mennesker. En personskade oppstår gjerne etter en ulykke, og har du blitt utsatt for en personskade kan du ha krav på erstatning. Personskadeerstatning kan være aktuelt både ved en yrkesskade etter en arbeidsulykke, pasientskade etter feilbehandling eller ved skade som følge av en voldsepisode.

Tre vilkår må være oppfylt

Tre vilkår må være oppfylt dersom du skal ha krav på erstatning etter en personskade. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, du må ha blitt påført et økonomisk tap og det må være årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet.

Osloadvokatene – Har du blitt utsatt for en skade på jobb?

Osloadvokatene – Har du blitt utsatt for en skade på jobb?

Har du blitt påført et økonomisk tap som følge av en skade eller sykdom som har oppstått på arbeidsplassen kan du ha krav på erstatning.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/har-du-blitt-utsatt-for-en-skade-pa-jobb/

Ansvarsgrunnlag

At det må foreligge et ansvarsgrunnlag innebærer at noen må kunne holdes ansvarlig for den skaden du har blitt påført. Har du blitt påført skaden som følge av at noen har handlet uaktsomt i en bestemt situasjon vil vilkåret være oppfylt. På flere områder gjelder det også et objektivt erstatningsansvar. Dette innebærer at dersom du for eksempel skader deg på arbeidsplassen eller i trafikken vil du kunne ha krav på erstatning, selv om ingen kan bebreides for ulykken.

Årsakssammenheng

Videre må det også være årsakssammenheng mellom hendelsen som påførte deg skaden og det økonomiske tapet. Det er skadelidte som har bevisbyrden. Dette innebærer at det er skadelidte som må sannsynliggjøre at det er hendelsen som har forårsaket det økonomiske tapet. Du bør derfor oppsøke en lege så raskt som mulig etter ulykken fant sted slik at plagene dokumenteres. I tillegg bør du også i tiden etter ulykken ha jevnlige konsultasjoner hos legen slik at alle dine plager i forbindelse med ulykken blir dokumentert. 

Økonomisk tap

Skal du ha krav på erstatning må skaden ha påført deg et økonomisk tap. Dette kan for eksempel være tapte inntekter eller utgifter til medisinsk behandling. Det er skadelidte som må sannsynliggjøre at han har blitt påført et økonomisk tap. Det er derfor viktig å dokumentere de kostnader du har hatt i forbindelse med skaden. 

Osloadvokatene – Truckulykke ga yrkesskadeerstatning

Osloadvokatene – Truckulykke ga yrkesskadeerstatning

Mannen ble utsatt for en truckulykke som gjorde at mannen ikke tok annet arbeid på seks år, hadde mannen krav på yrkesskadeerstatning?

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/truckulykke-ga-yrkesskadeerstatning/

Skadelidte skal stilles økonomisk som om ulykken aldri hadde skjedd

Dersom du har vært utsatt for en personskade og oppfyller vilkårene, vil du ha krav på erstatning. Erstatningen skal kompensere for det økonomiske tap skadelidte har blitt påført, og skadelidte skal stilles økonomisk som om ulykken aldri hadde skjedd. Dette innebærer at man sammenligner situasjonen slik den har blitt etter skaden med hvordan den ville vært hvis ulykken aldri hadde skjedd.

Erstatningen kan bestå av én eller flere erstatningsposter

Erstatningen skal som utgangspunkt beregnes individuelt, og kan bestå av én eller flere tapsposter. Tapspostene kan for eksempel være påførte utgifter, fremtidige utgifter, lidt inntektstap, fremtidig inntektstap, forsørgertap, pensjonstap, oppreisning og menerstatning.

Falt fra stillaset på jobb – fikk 1,2 millioner i erstatning for fallskade

Falt fra stillaset på jobb – fikk 1,2 millioner i erstatning for fallskade

Fallskade på jobb kan være alvorlige. I verste fall kan det føre til uførhet. Da kan du ha et krav om erstatning. Osloadvokatene hjelper deg.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/fallskade-pa-jobb-fikk-erstatning/

En god advokat vil sørge for at du får den erstatningen som du har krav på

Det er lurt å ta kontakt med en advokat kort tid etter at du har blitt utsatt for en personskade. Et erstatningskrav kan foreldes, og venter du for lenge med å fremsette er erstatningskrav kan du risikere at erstatningskravet faller bort, helt eller delvis.

Personskadeerstatningssaker kan være kompliserte, og innebærer ofte vanskelige juridiske og medisinske problemstillinger. Det vil derfor være lurt å ta kontakt med en advokat som kan fagområdet godt, og som vet hvilke rettigheter du har.

Har du behov for hjelp?

Osloadvokatene har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i saker om personskadeerstatning. Ta kontakt på mail eller telefon dersom du ønsker hjelp med din sak. Ofte dekker forsikringsselskapet dine advokatkostnader i slike saker.


Relaterte artikler