Ble håndverkerregningen høyere enn ventet? Du kan slippe å betale hele regningen


Selv om pris ikke er avtalt kan ikke håndverkeren kreve at du betaler hva som helst. Prisen må ikke overstige «gjengs pris». Den kan heller ikke være urimelig.

I utgangspunktet avtalefrihet

Utgangspunktet er at partene fritt kan avtale prisen for tjenesten. Enkelte grenser følger imidlertid av avtaleloven og pristiltaksloven. Disse grensene retter seg mot urimelige priser og vilkår.

Bundet av prisoverslag

Ofte vil partene arbeide ut fra et prisoverslag. I slike tilfeller vil håndverkeren være bundet av prisoverslaget. Håndverkeren kan ikke kreve mer enn 15% mer betalt enn prisoverslaget tilsier. Det er håndverkeren som må godtgjøre at prisoverslaget kun var en uforpliktende prisantydning.

Medgått tid

Andre ganger vil ikke håndverkeren gi et overslag, partene inngår i stedet en avtale om betaling for medgått tid. Det er særlig disse tilfellene at forbrukeren kan få seg en overraskelse når fakturaen skal betales. Men selv om det er avtalt å betale for medgått tid betyr det ikke at man trenger å betale hva som helst.

Håndverkeren er bundet av prisoverslaget – Osloadvokatene hjelper deg!

Har håndverker gitt et prisoverslag, er han bundet av dette. Prisen kan maksimalt øke med 15 % av det oppgitte prisoverslaget.

osloadvokatene.no/fremhevet/handverker-prisoverslaget/

Valg av utførelse

Utførelsen kan ha mye å si for hvor mye tid et prosjekt tar. Det kan også ha mye å si for hvor kostbart prosjektet blir. Hvis ingenting er avtalt om utførelsen har håndverkeren plikt til å utføre på den billigste måten. Blir ikke dette gjort kan det likevel ikke kreves mer betalt.

Skal ikke overstige «gjengs pris»

Utgangspunktet er at håndverkeren kan kreve betaling i henhold til fakturaen. Men hvis regningen overstiger «gjengs pris» kan prisen settes ned. Det finnes flere eksempler fra rettspraksis på at håndverkerens krav har blitt nedsatt av retten. Når det ikke finnes en gjengs pris skal forbrukeren betale det som er rimelig.

Forbrukeren reagerte på høy håndverkerregning

1. Juni 2017 avsa Borgarting lagmannsrett en dom hvor de satte ned prisen på gravearbeider utført i forbindelse med utbedring av vannledning. Det var avtalt betaling for materialer og medgått tid. Men da regningen kom reagerte forbrukeren på den høye prisen. Spørsmålet var om prisen oversteg gjengs eller rimelig pris.

Det dobbelte av «gjengs pris»

En sakkyndig konkluderte med at selskapet hadde krevet det dobbelte av gjengs pris. Forbrukeren var blitt fakturert kr 227.175, av retten ble beløpet satt ned til kr 130.000.

Rettshjelpdekning i saker om håndverkertjenester

I veldig mange tilfeller kan advokatutgifter i forbindelse med en tvistesak om håndverkertjeneste dekkes av forsikringer. Innbo, hus og hytteforsikringer og flere inneholder rettshjelpsforsikringer. Forsikringsselskapet vil da dekke utgifter til advokat, sakkyndige og vitner. Vanligvis dekker forsikringsselskapene utgifter med inntil kr 100.000. Har du spørsmål om dine krav i forbindelse med håndverkertjenester? Kontakt Osloadvokatene og la en av våre advokater vurdere saken din.


Relaterte artikler