Heving av bilkjøpet på grunn av feil og mangler


Dersom du oppdager at bilen du har kjøpt er mangelfull, og skal fremsette et hevingskrav mot selger, er forbrukerkjøpslovens regler om gjennomføringen av hevingsoppgjøret viktige.

At bilkjøpet heves innebærer i praksis at kjøperen får kjøpesummen tilbake og at selgeren får bilen tilbake. Partenes ytelser blir tilbakeført, og det settes en strek over avtaleforholdet.

Hva innebærer heving av bilkjøpet?

For at et gjennomført bilkjøp skal kunne heves må vilkårene for hevingsrett være tilstede. Det grunnleggende vilkåret i forbrukerkjøpsloven er at det foreligger en mangel, og at denne ”ikke er uvesentlig”. Formuleringen om at mangelen ikke må være uvesentlig er inntatt for å belyse at hevingsterskelen etter forbrukerkjøpsloven er lavere enn etter kjøpsloven, hvor det kreves at mangelen er vesentlig. Rettspraksis viser at det er de samme momenter som vektlegges ved vurderingen av om det foreligger hevingsadgang etter de to lovene. Ytterligere er det en forutsetning for at hevingsretten skal være i behold at reklamasjonsfristene er overholdt, og at bilen kan tilbakeføres i vesentlig samme stand.

Betaling av nyttevederlag

Ved gjennomføringen av hevingsoppgjøret kan selger etter forbrukerkjøpsloven § 50 kreve at kjøper skal betale et rimelig nyttevederlag for den nytten han har hatt av bilen.

Beregning av nyttevederlaget kan gjøres på ulike måter. Fastsettelsen kan enten skje skjønnsmessig, hvor vederlaget gjerne beregnes ut fra hvor omfattende nytten har vært. I bilbransjen finnes det praksis for å beregne nyttevederlaget ut fra en viss sum per kilometer bilen har gått.

Renter

Kjøper har videre krav på renter på kjøpesummen fra selger. Renten fastsettes etter forsinkelsesrenteloven. Når det gjelder beregningen av rentekravet på kjøpesummen inneholder forbrukerkjøpsloven § 50 annet ledd to ulike beregningsmetoder.

Utgangspunktet er at rentene skal beregnes etter forsinkelsesrenteloven fra den dagen da forbrukeren reklamerte på mangelen. I de tilfeller hvor kjøper avkreves nyttevederlag er det imidlertid fastsatt i forbrukerkjøpsloven § 50 annet ledd annet punktum at rente skal beregnes fra det tidspunktet selger mottok betalingen. Dette vil ofte være den dagen kjøper henter bilen.

Har du kjøpt bil med feil og mangler og ønsker heving av bilkjøpet?

Relaterte saker: 

Elbilens begrensede kjørelengde førte til heving av kjøpet
Bobilkjøp hevet på grunn av fuktskader