Rett til dagpenger under utdanning


Dersom du studerer eller er under utdanning og blir arbeidsledig eller permittert, kan retten til dagpenger være viktig for deg. Det er flere vilkår for å motta dagpenger og dersom du er under utdanning er det i tillegg egne særlig vilkår.

Utgangspunktet er at man som student ikke har rett til dagpenger, jf. folketrygdloven § 4-6 første ledd. Det er gjort en rekke unntak fra dette utgangspunktet i dagpengeforskriften § 4-3 annet ledd bokstav a til e. I denne artikkelen vil jeg kort vise til de mest relevante unntakene.

Dersom du mener du har rett til dagpenger mens du studerer eller er under utdanning og du har fått avslag fra NAV, bør du kontakte Osloadvokatene. Vi kan hjelpe deg i din sak.

Osloadvokatene – Fri rettshjelp ved avslag på dagpenger

Osloadvokatene – Fri rettshjelp ved avslag på dagpenger

Veldig mange av de som får avslag på dagpenger fra NAV har krav på fri rettshjelp. Osloadvokatenes eksperter bistår deg i klagesaker mot NAV.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/fri-rettshjelp-ved-avslag-pa-dagpenger/

Utenfor normal arbeidstid og redusert studieprogresjon

Du kan ha krav på dagpenger dersom undervisningen er utenfor normal arbeidstid og den er eksplisitt lagt opp til å kombineres med fulltidsarbeid. Bestemmelsens to vilkår, altså at utdanningen må være utenfor normal arbeidstid og eksplisitt lagt opp til å kombineres med fulltidsarbeid, må begge være oppfylt for å kunne ha rett på dagpenger.

Etter forskriften kan utdanningen forenes med fulltidsarbeid dersom studieprogresjonen er redusert med minst 50%, sett opp mot tilsvarende utdanninger med normal studieprogresjon. Dette betyr at studier som går på deltid klart er innenfor kravet om at utdanningen må kunne kombineres med fulltidsarbeid.

Det er etter forskriften lagt til grunn at man maksimalt kan ha 10 virkedager med utdanning/samlinger på dagtid per semester for at utdanningen skal være forenelig med fulltidsarbeid og at utdanningen er utenfor normal arbeidstid.

Kortvarig utdanning

Dersom utdanningen tilsvarer maks tre måneder med utdanning på fulltid, kan du ha krav på dagpenger. Dersom du tar en kortvarig utdannelse som en del av et lengre studieløp regnes utdanningen ikke som kortvarig.

Godkjent opplæring i norsk

Dersom du deltar på godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap for norske innvandrere har du rett på dagpenger dersom opplæringens varighet er på maks ett år.

Det stilles ingen krav eller begrensninger til hvor mange undervisningstimer på dagtid medlemmet deltar i på dagtid. I særlige tilfeller kan NAV også forlenge maksperioden på et år. Hva som er en særlig grunn vil avgjøres i det enkelte tilfelle.

Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere

Dersom du deltar på introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere kan du ha krav på dagpenger.

Ta kontakt med Osloadvokatene

Dersom du har fått avslag på din søknad om dagpenger under utdanning kan du ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring og høy kompetanse i møte med NAV.

Du kan ha krav på at dine utgifter til advokat dekkes gjennom ordninger som fri rettshjelp. Vi hjelper deg alltid undersøke om du kvalifiserer til fri rettshjelp og det påløper ingen utgifter før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler