Brudd på lojalitetsforpliktelser i franchisekontrakt


Osloadvokatene ved advokat Svein Wennevik representerte nylig et eiendomsmeglerfirma i Oslo tingrett. Saken gjaldt krav om erstatning som følge av brudd på lojalitetsplikten mellom eiendomsmeglerfirmaet og en av franchisetakerne. Retten fant at franchisetakeren hadde handlet i strid med franchisekontraktens lojalitetsforpliktelser ved aktivt å rekruttere andre eiendomsmeglerkontorer under eiendomsmeglerfirmaet til den konkurrerende virksomheten. Franchisetakeren ble derfor dømt til å betale 390 000 kroner i erstatning til eiendomsmeglerfirmaet.  

Sakens bakgrunn

Eiendomsmeglerfirmaet var organisert som et franchise, og var franchisegiver til flere franchisetakere som drev enkeltstående eiendomsmeglerkontorer. Et av eiendomskontorene ønsket å starte en egen kjede og hadde i den forbindelse involvert andre kontorer som også var franchisetakere hos eiendomsmeglerfirmaet.

Osloadvokatene – Når er det inngått en bindende avtale?

Osloadvokatene – Når er det inngått en bindende avtale?

Osloadvokatene er et advokatfirma i Oslo. Vi har 28 av de beste advokatene i Oslo.

osloadvokatene.no/kontrakt/avtaler/nar-er-det-inngatt-en-bindende-avtale/

Eiendomskontoret forsøkte å få andre franchisekontorer til å tre ut av franchisekontrakten

Eiendomsmeglerfirmaet hevdet at eiendomskontoret hadde handlet illojalt og i strid med franchiseavtalen da de aktivt hadde forsøkt å få andre franchisekontorer til å tre ut fra eksisterende avtale med franchisegiver for å etablere konkurrerende virksomhet.

Reiste søksmål for Oslo tingrett med krav om erstatning

På vegne av eiendomsmeglerfirmaet tok advokat Wennevik ut søksmål for Oslo tingrett med krav om erstatning for det tap de var påført som følge av den illojale opptredenen.

Hovedforhandlingen ble avholdt i Oslo tingrett i mai 2019 og retten tok da stilling til om franchisetakeren hadde handlet illojalt og i strid med franchisekontrakten, og om de øvrige vilkårene for erstatning var oppfylt.

Erstatningskrav ved kontraktsbrudd – når kan jeg ha krav på det?

Erstatningskrav ved kontraktsbrudd – når kan jeg ha krav på det?

Har du erstatningskrav på når avtalen du har inngått ikke overholdes av selger? For å ha erstatningskrav må det for det første foreligge et mislighold.

osloadvokatene.no/kontrakt/avtaler/erstatningskrav-kontraktsbrudd/

Tre vilkår må være oppfylt for å bli tilkjent erstatning

For å bli tilkjent erstatning må tre vilkår være oppfylt. Det må foreligge et økonomisk tap, det må foreligge et ansvarsgrunnlag og det må være årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og ansvarsgrunnlaget.

Et franchiseforhold forutsetter et særlig tillitsforhold mellom partene

Under hovedforhandlingen tok retten først stilling til om vilkåret om ansvarsgrunnlag var oppfylt. Spørsmålet var om franchisetakeren hadde handlet uaktsomt ved å ha handlet i strid med de lojalitetsforpliktelsene som fulgte av franchisekontrakten da de hadde planlagt oppstart av konkurrerende virksomhet. I den forbindelse uttalte retten at et franchiseforhold forutsetter et særlig tillitsforhold mellom partene og at det dermed gjelder en lav terskel for illojalitet.

Ved vurderingen av om planlegging av konkurrerende virksomhet er illojalt, la retten til grunn at franchisegivers behov for lojalitet og beskyttelse må veies opp mot franchisetakers handlefrihet, herunder mulighet til å etablere selvstendig konkurrerende virksomhet.

Videre uttalte retten at planlegging av konkurrerende virksomhet i seg selv ikke alltid vil være illojalt. Hva som er å anse som illojal opptreden og brudd på kontrakten må vurderes konkret, og det må legges vekt på om franchisegivers interesser er ivaretatt.

Småkravsprosess utelukker ikke krav på sakskostnader | Osloadvokatene

Småkravsprosess utelukker ikke krav på sakskostnader | Osloadvokatene

Saken ble behandlet som småkravsprosess. Osloadvokatene representerte en part som fikk medhold i sitt pengekrav samt dekning av sakens kostnader.

osloadvokatene.no/kontrakt/avtaler/ja-du-kan-fa-alle-omkostninger-dekket-ved-smakravsprosess/

Retten fant at franchisetakeren hadde handlet uaktsomt og i strid med franchisekontrakten

Etter en konkret helhetsvurdering fant retten at det var særlig illojalt av franchisetakeren å aktivt rekruttere andre franchisetakere hos samme eiendomsmeglerfirma ved planlegging av konkurrerende virksomhet. Dette som følge av at det ville være langt mer dramatisk for franchisegiveren at flere franchisekontorer trer ut fra kjeden samtidig og etablerer konkurrerende virksomhet, enn at kun én trer ut og etablert en konkurrerende virksomhet.

Selv om eiendomsmeglerkontoret hadde dårlig økonomi, fikk negativ medieomtale og hadde en uryddig drift fant retten at et aktivt forsøk på å få andre franchisekontorer til å tre ut av eiendomsmeglerfirmaet og bli med på å starte en ny konkurrerende kjede var å anse som illojalt. Retten kom dermed til at vilkåret om ansvarsgrunnlag var oppfylt.

Det var årsakssammenheng mellom tapet eiendomsmeglerfirmaet var påført og franchisetakerens illojale opptreden

Retten tok deretter stilling til om vilkårene om økonomisk tap og årsakssammenheng var oppfylt. Retten fant det bevist at eiendomsmeglerfirmaet var påført et tap som følge av franchisetakerens opptreden. Retten fant også at det var årsakssammenheng mellom dette økonomiske tapet og franchisetakerens illojale opptreden. Dette fordi planlegging av konkurrerende virksomhet og rekruttering av andre franchisetakere hadde påført eiendomsmeglerfirmaet et økonomisk tap gjennom tap av renommé, omsetning og franchiseavgift.

Alle vilkårene for erstatning var dermed oppfylt og franchisetakeren ble dømt til å betale eiendomsmeglerfirmaet en erstatning på 390 000 kroner.

Ta kontakt med Osloadvokatene dersom du har behov for hjelp

Osloadvokatene har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring innen avtalerett. Ta kontakt på mail eller telefon dersom du ønsker hjelp med din sak. Våre advokater hjelper deg gjerne. 


Relaterte artikler