Foreldelse av erstatningskrav i kontrakt


Har du krav på erstatning som følge av mislighold av en kontrakt, er det viktig å være oppmerksom på foreldelse av kravet og når dette trer i kraft.

Reglene om foreldelse kan innebære at erstatningskravet ditt er foreldet før du har oppdaget misligholdet, og før du i det hele tatt vet du har et erstatningskrav. I slike tilfeller er det viktig å ha kjennskap til foreldelseslovens regler om tilleggsfrister.

Hva er foreldelse?

At et pengekrav foreldes, betyr at det ikke lenger kan kreves oppfylt. Virkningen av foreldelse er uttrykt i foreldelsesloven § 24: «ved foreldelse taper fordringshaveren sin rett til oppfyllelse».

Foreldelse av erstatningskrav i kontrakt

Foreldelsesloven skiller mellom foreldelse av erstatningskrav som oppstår i og utenfor kontrakt. Bygger kravet på kontraktsbrudd (mislighold), foreldes erstatningskravet tre år regnet fra den dag da misligholdet inntrådte. Det avgjørende for foreldelse av slike krav er dermed tidspunktet for misligholdet.

Tidspunkt for mislighold

Høyesterett har lagt til grunn at misligholdet inntrer ved levering. Tidspunktet for misligholdet er altså ved overtakelse av huset, ved snekkerens gjennomføring av arbeidet osv. Dette kan illustreres med noen eksempler fra høyesterettspraksis; dersom du inngår kontrakt med en elektriker om levering av et elektrisk anlegg, og det hefter en mangel ved anlegget, vil du ha et krav på elektrikeren allerede etter levering. Foreldelsesfristen vil da være utløpt tre år etter leveringen. Dersom du først får kjennskap til mangelen etter at feilen har ført til en omfattende brann tre år etter leveringen, vil foreldelsesfristen være ute før du i det hele tatt får kjennskap til mangelen. Et annet eksempel er ved kjøp av en eiendom som viser seg å ha en forurenset grunn som gir krav på erstatning. Oppdages forurensningen først tre år etter overtakelsen, vil foreldelsesfristen være utløpt før kjøper har fått kjennskap til kravet. Denne urimelige løsningen skal tilleggsfristen i foreldelsesloven § 10 nr. 1 avhjelpe.

Ett års tilleggsfrist

I tilfeller der det er uvitenhet om kravets eksistens oppstiller foreldelsesloven § 10 nr. 1 en tilleggsfrist på ett år:
«Dersom fordringshaveren ikke har gjort fordringen gjeldende fordi han manglet nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren, inntrer foreldelse tidligst 1 år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap.»

I slike tilfeller vil kravet ditt altså forelde først ett år etter du fikk kunnskap om, eller burde skaffet deg kunnskap om kravet. Tilleggsfristen hindrer dermed at erstatningskravet ditt er foreldet før du har fått kjennskap til det. Fristen er imidlertid kort i slike tilfeller, slik at det er viktig å reagere fort for å ha kravet i behold. Avbrytelse av foreldelse kan blant annet skje ved skyldnerens erkjennelse av kravet, eller ved at du tar rettslige skritt mot skyldneren.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.
Les mer om fri rettshjelp

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Vi vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Kontakt Osloadvokatene om du har spørsmål om foreldelse av krav

Relaterte saker:

Midlertidig sikring av pengekrav
Dette må du vite om foreldelse