Anket uføresaken til Trygderetten - førte frem


I en sak som Osloadvokatene nylig bisto i, fikk en kvinne medhold i Trygderetten i en sak om uføretrygd selv om hun var relativt ung og hadde begrenset med arbeidserfaring.

advokat, mobbing i skolen

Psykiske lidelser og arbeidspraksis

Vår klient hadde symptomer på affektiv lidelse da hun søkte uføretrygd. Hun var 36 år på søknadstidspunktet. Psykiater vurderte at hun hadde alvorlig psykisk sykdom. Det kunne være en personlighetsforstyrrelse, men det kunne også være en utviklingsforstyrrelse eller psykose/psykosenær tilstand. Sykdommen var vanskelig å diagnostisere og behandle da klient ikke hadde sykdomsinnsikt og vanskelig kunne nyttiggjøre seg behandling.

Da klient søkte uføretrygd var diagnosene ikke avklart og behandling ikke gjennomført. Hun hadde hun vært i arbeidsavklaring i 2,5 måneder, i tillegg til arbeidspraksis i skjermet virksomhet i litt over 2 måneder.

Vedtaket omgjort av Trygderetten

Trygderetten tok først stilling til behandlingsvilkåret i folketrygdloven § 12-5. Retten la vekt på psykiaterens vurdering om at klient ikke kunne nyttiggjøre seg samtaleterapi eller psykoterapi og at deler av årsaken til det var manglende erkjennelse av egen sykdom.

Når det gjaldt vilkåret om hensiktsmessige arbeidstiltak, se folketrygdloven § 12-5, viste Trygderetten til at ankende part var svært ung og at dette talte for at hun gjennomførte ytterligere tiltak. Det talte også for ytterligere tiltak at hun hadde gjennomført videregående skole, hadde variert arbeidserfaring og en rekke kurs.

Klare uttalelser i legeerklæringer og sluttrapport

Trygderetten la likevel avgjørende vekt uttalelse fra lege og psykiater og på sluttrapporten fra arbeidsavklaring.

I sluttrapporten fremgikk det blant annet at vår klient trengte hyppige pauser og gråt mye i arbeidspraksis. Til tross for relativt enkle arbeidsoppgaver, tilsvarte oppmøtet hennes kun en 20 prosent stilling.

Videre ble det tatt hensyn til at sluttrapporten fra skjermet virksomhet tilsa at klienten ikke var klar for praksis eller jobb og at hun ikke klarte å nyttiggjøre seg arbeidstiltaket på grunn av manglende oppmøte.

Til slutt ble det vist til klientens historikk i det ordinære arbeidsliv, som viste at hun i det siste arbeidsforholdet gråt mye på jobb, ble mobbet og trakassert og hadde vanskeligheter med å tilegne seg viktige rutiner og arbeidsoppgaver.

Saken viser at en ved vurderingen av kravet til behandling og arbeidstiltak må se hen til sykdommens alvorlighet. En må også de hen til konkrete medisinske vurderinger av muligheten for å kunne bli bedre av behandling.

Vi i Osloadvokatene hjelper deg i din sak

Ved avslag på en søknad om uføretrygd hjelper vi deg gjerne med å klage på vedtaket til NAV. I slike tilfeller vil ofte vilkårene for fri rettshjelp ofte være oppfylt, og Osloadvokatene vil søke om fri rettshjelp for deg.

Ønsker du å ta saken videre til Trygderetten, hjelper vi deg med å fremsette anke i saken din. Får du medhold, kan du ha rett til å få dekket kostnadene dine til advokat etter forvaltningsloven § 36.


Relaterte artikler