Advokat fikk endret stans-vedtaket fra NAV


Vil lovlig og medisinsk begrunnet bruk av cannabispreparater være uforenelig med aktivitetsplikten for AAP? Nylig bisto vår advokat i en sak hvor dette temaet kom opp.

Uføretrygd, Sykepenger

Påsto brudd på aktivitetsplikten

Vi bisto nylig en klient som hadde fibromyalgi og diabetes type 1 med tynnfibernevropati. Etter å ha forsøkt all annen medikamentell smertelindrende behandling ble tilstanden behandlet med cannabispreparatet Bedrocan.

Han fikk stans av arbeidsavklaringspenger. Årsaken var at bruken av Bedrocan ble ansett å være et hinder for arbeidsavklaring. Bruken ble av NAV ansett å være ulovlig og et brudd på aktivitetsplikten i daværende ftrl § 11-8 (nå § 11-6). I tillegg anførte NAV at klient så ut til å bli så vidt mye bedre av Bedrocan-behandlingen. Da var heller ikke vilkåret om minst 50 % nedsatt arbeidsevne, oppfylt, jf § 11-5.

Klaget på vegne av klient

Klageinstansen opprettholdt vedtaket og viste til at det ikke var dokumentert at arbeidsevnen var nedsatt med minst halvparten, jf § 11-5. Klageinstansen bemerket at den ikke hadde tatt stilling til om bruken av bedrocan er forenlig med arbeidsrettede tiltak.

Vant frem etter anke

Vedtaket ble deretter omgjort etter anke til Trygderetten og vi ble hørt med at arbeidsevnen var nedsatt med minst 50 % på grunn av sykdom og at bruken av Bedrocan var fullt lovlig og ikke kunne anses som et brudd på aktivitetsplikten, jf ftrl § 11-6.

Ønsker du hjelp til å klage på et vedtak fra NAV?

Et avslag fra NAV oppleves ofte som tungt og har ofte stor personlig betydning. Det kan være vanskelig å vite hvordan man best bør håndtere saken.

Dersom du har fått avslag på en søknad hjelper vi deg gjerne med å klage på vedtaket. I slike tilfeller vil ofte vilkårene for fri rettshjelp være oppfylt, og Osloadvokatene vil søke om fri rettshjelp for deg.


Relaterte artikler