Nå blir det lettere å bli ung ufør hos NAV


Hvis du blir ung ufør får du kr 300 000 fra NAV i året.

Ung ufør

Osloadvokatene vant en prinsipiell og viktig sak i Gulating lagmannsrett (18-137742) denne uken.

Hvorfor er det viktig å få status som ung ufør?

Jo, det er fordi man da er sikret nesten 3 ganger grunnbeløpet hvert år fra NAV. Grunnbeløpet ligger nå omkring kr 100 000,- og dermed får man kr 300 000,- fra NAV hvert år. Blir man skadet eller syk og det ikke blir godtkjent som ung uførhet, så får man mye mindre fra NAV.

Bekkenløsning

Saken i lagmannsretten gjaldt en kvinne som hadde blitt ufør etter bekkenløsning. Bekkenløsning er en sykdom som kan oppstå etter svangerskap. Nå er kvinnen 30 år, men hun fikk barn før hun var 26 år.

Nav innvilget 100% uførepensjon, men nektet henne ekstrapenger som ung ufør

Osloadvokatenes klient fikk innvilget uførepensjon, men ikke status som ung ufør. Hun fikk dermed mye mindre penger hver måned enn hun ville fått hvis hun hadde blitt innvilget ung ufør. Kvinnen hadde fått kroniske smerter pga bekkenløsningen.

Hva er nytt etter dommen i lagmannsretten?

Det følger av loven et skjerpet dokumentasjonskrav. Det som ble prinsipielt var om det holder å dokumentere alvorlig sykdom (i dette tilfelle en diagnostisering av sykdom som senere viser seg å medføre vesentlig funksjonsfall) før fylte 26 år, eller om det må dokumenteres et vesentlig funksjonsfall før fylte 26 år. Sistnevnte ville blitt vanskelig da saksøkers sykdom debuterte bare ca 1 mnd før fylte 26 år.

Full seier for Osloadvokatene over Staten

Osloadvokatene vant på alle punkter og staten ble også dømt til å betale alle sakens omkostninger.

Hvilken betydning vil dommen få for meg?

Hvis du er blitt skadet eller fått en alvorlig sykdom før du er blitt 26 år gammel, men hvor et vesentlig funksjonsfall først inntrer senere så skal du likevel ha rett til ung ufør fra NAV.

Trygderetten har vært for streng ved sin tolkning av loven- ung ufør

Dette betyr at mange som tidligere har fått avslag på søknad om ung ufør nå bør søke på nytt etter denne dommen. Det er mange som ved en feil tidligere har fått avslag på søknad om ung ufør. Egentlig burde trygderetten nå etter denne dommen gjenoppta alle disse sakene av eget tiltak. Mange tusen mennesker i Norge har fått urettmessig avslag på søknad om ung ufør og dermed blitt snytt for mange hundre tusen kroner hver.

Hva kan du gjøre nå?

Du kan selv søke NAV på nytt og ta kontakt med oss om du får avslag på søknaden.


Relaterte artikler