Kvinnen fikk ung ufør-tillegg etter PTSD


Ung ufør er et tillegg som gir deg en høyere minstesats ved ytelser fra NAV. Du kan ha rett på ung ufør-tillegg dersom du har blitt varig og alvorlig syk før fylte 26 år.

Kvinnen hadde først mottatt arbeidsavklaringspenger og andre helserelaterte ytelser frem til hun fikk innvilger uføretrygd på grunn av PTSD i 2014. Kvinnen søkte om å få ytelsene beregnet etter særreglene for unge uføre, men fikk avslag.

Kvinnen holdt fast ved at kravet om ung ufør og tok saken inn for Trygderetten. NAV mente at kvinnen ikke hadde rett på ung ufør siden villkåret om det må foreligge en alvorlig og varig sykdom før fylte 26 år ikke var oppfylt.

Rett til ung ufør

Utgangspunktet er at et medlem som får sin arbeidsevne nedsatt før fylte 26 år på grunn av en «alvorlig og varig sykdom», jf. folketrygdloven § 12-13 tredje ledd.

Det var for Trygderetten klart at kvinnen hadde fått PTSD før fylte 26 og denne var varig. Det avgjørende var om  kvinnens PTSD oppfylte lovens krav om «alvorlig sykdom».

Osloadvokatene – Fikk renter av etterbetalt ung ufør-tillegg

Osloadvokatene – Fikk renter av etterbetalt ung ufør-tillegg

Dersom du får etterbetalt ytelse fra NAV kan du ha krav på renter fra den dagen du skulle hatt ytelsen. Osloadvokatene hjelper deg gjerne.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/renter-ung-ufor-etterbetaling-nav-advokat/

Psykiske og fysiske plager

Det var klart dokumentert at kvinnen hadde blant annet magesmerter, rygg- og leddplager samt tilbakevendende angst og depresjon før hun fylte 26 år. Kvinnen ble diagnostisert med PTSD i en alder av 30 år.

Arbeidslivet

Kvinnen hadde påbegynt flere utdanninger, men samtlige ble avbrutt av helsemessige årsaker. Kvinnen hadde en betydelig funksjonssvikt før hun fylt 26. Kvinnen klarte å få en 30% stilling etter gjennomføring av arbeidstilpassing gjennom NAV. Kvinnen ble sykemeldt fra stillingen etter to år og ble tilstått 100% uføretrygd.

Det ble meldt om at kvinnen hadde problemer med å fungere tilfredsstillende i deltidsstillingen, særlig i møte med kolleger og lignende.

Ung ufør etter PTSD

Retten kom til at kvinnen var betydelig invalidisert både i dagligliv og i forhold til arbeidslivet. Trygderettens konklusjon var dermed at kvinnens PTSD oppfylte alvorlighetskravet i folketrygdloven.

Kvinnen ble tilkjent ung ufør-tillegget og ettersom NAV sitt vedtak ble endret til kvinnens fordel måtte NAV også dekke kvinnens kostander til advokat i saken.

Har du en lignende sak?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring i møte med NAV og hjelper i din sak.

Ofte vil dine utgifter til advokat kunne dekkes gjennom ordninger som fri rettshjelp. Vi hjelper deg alltid undersøke om du oppfyller kravene for å få utgiftene dekket.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler