Lagmannsretten omgjorde dommen - kvinnen fikk ung ufør-tillegg


Ung ufør-tillegg er et tillegg som sikrer deg høyere minstesats ved blant annet uføretrygd. Nylig avsa lagmannsretten en viktig dom for forståelsen av alvorlighetsvilkåret, som er et vilkår for å motta ung ufør-tillegg. Dommen ble avsagt juni 2021.

Kvinnen fikk innvilget uføretrygd da hun var 27 år. Kvinnen led av somatoforme lidelser, irritabel tarm sykdom og en blandet angst- og depresjonslidelse. Kvinnen søkte om uføretrygd med ung ufør-tillegg. NAV avslo søknaden om ung ufør fordi kvinnens lidelser etter deres syn ikke var av en tilstrekkelig alvorlighetsgrad før fylte 26. Kvinnen var uenig med avslaget og saken endte til slutt i lagmannsretten.

Ung ufør

En person har rett på ung ufør dersom personen har blitt ufør før fylte 26 på grunn av en «alvorlig» og varig sykdom som er klart dokumentert, jf. folketrygdloven § 12-13 tredje ledd. Ung ufør-tillegget gir mottakeren en minstesats for trygden på 2,66G eller 2.91G. Avhengig av om mottakeren lever i et samboerforhold eller alene.

I kvinnens sak var det klart at hun hadde en varig sykdom. Spørsmålet var om det kunne dokumenteres at sykdommen oppfylte alvorlighetskravet før kvinnen fylte 26 år.

Osloadvokatene – Kvinnen fikk ung ufør-tillegg etter PTSD

Osloadvokatene – Kvinnen fikk ung ufør-tillegg etter PTSD

Du kan ha rett på ung ufør-tillegg dersom du har blitt varig og alvorlig syk før fylte 26 år. Osloadvokatene hjelper deg.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/ung-ufor-ptsd-advokat/

Alvorlig sykdom

I tidligere praksis fra NAV og NAV sine rundskriv hadde kravet til alvorlig lidelse blitt tolket som et krav til trygdemottakeren måtte være «betydelig invalidisert». Tidligere instanser hadde gitt kvinnen avslag etter som hennes somatiske lidelse ikke gjorde henne betydelig invalidisert. Vurderingskriteriet «betydelig invalidisert» stammet fra en Høyesterettsdom fra 2007. I dommen ble mannen tilkjent ung ufør-tillegget.

Etter lagmannsrettens syn var ikke Høyesteretts uttalelser ment å gi uttrykk for en minimumsgrense for når en person har rett på ung ufør. Det var klart at personen i Høyesterettsdommen oppfylte alvorlighetskravet Høyesterett uttalte at på grunn av personens høye grad av privat  og arbeidsmessige invaliditet var «kravet om alvorlig sykdom oppfylt».

I denne saken holdt lagmannsretten seg derfor til formuleringen «alvorlig og varig invalidisert», som samsvarer best med lovens ordlyd.

Osloadvokatene – Fikk renter av etterbetalt ung ufør-tillegg

Osloadvokatene – Fikk renter av etterbetalt ung ufør-tillegg

Dersom du får etterbetalt ytelse fra NAV kan du ha krav på renter fra den dagen du skulle hatt ytelsen. Osloadvokatene hjelper deg gjerne.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/renter-ung-ufor-etterbetaling-nav-advokat/

Kvinnens sykdom

Lagmannsretten uttalte at det krevdes en god del mer for å ha rett ung ufør-tillegget, enn for ordinær uføretrygd. Lagmannsretten fant at det var flere momenter som tilsier at hun led av en alvorlig og varig sykdom. Lagmannsretten pekte på at kvinnen hadde hatt et ytterligere funksjonsfall da hun var 25. Samlet sett fant lagmannsretten at uføretidspunktet skal settes til før fylte 26.

Konklusjon

Lagmannsretten konkluderte med at kvinnen oppfylte kravene for ung ufør. NAV ble også dømt til å dekke kvinnens saksomkostninger for Trygderetten og to runder i lagmannsretten.

Har du spørsmål om ung ufør eller behov for bistand?

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i møte med NAV.

Ofte vil dine utgifter til advokat kunne være dekket gjennom ordninger som fri rettshjelp. Vi hjelper alle våre klienter å undersøke om kostandene til advokat kan dekkes av det offentlig. Det påløper selvfølgelig ikke noen kostander før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler