Særeie og felleseie


Særeie og felleseie er betegnelser på formuesordningen mellom ektefeller, og begrepene gir uttrykk for hvordan verdier skal deles ved ekteskapets opphør. Felleseie er betegnelsen på midler som er gjenstand for deling ved ekteskapets opphør, og særeie er betegnelsen på de midler som vil være unntatt fra deling ved ekteskapets opphør. Hvilken formuesordning partene har avtalt vil dermed være avgjørende for hvordan verdiene skal deles ved en eventuell oppløsning av ekteskapet.

Felleseie

Felleseie er som nevnt betegnelsen på de midler som vil være gjenstand for deling ved ekteskapets opphør. Når man gifter seg får man som hovedregel felleseie som formuesordning, og ved felleseie er utgangspunktet at formuen skal fordeles likt mellom partene.

Selv om utgangspunktet ved felleseie er at formuen skal fordeles likt, har man likevel mulighet til å holde enkelte verdier utenfor delingen selv om dette ikke er særskilt avtalt. Hvilke verdier som kan kreves holdt utenfor deling fremkommer av ekteskapsloven § 59, og disse verdiene omtales gjerne som skjevdelingsmidler.

Skjevdeling ved felleseie

Det følger av ekteskapsloven § 59 at verdier som klart kan føres tilbake til midler partene hadde før ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv eller gave fra andre enn ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen.

En ektefelle som hadde verdier før ekteskapet ble inngått eller som i løpet av ekteskapet har mottatt arv eller gave fra andre enn ektefellen, har dermed mulighet til å holde disse verdiene utenfor delingen ved et eventuelt opphør av ekteskapet.

Det er imidlertid den ektefellen som mener å ha et skjevdelingskrav som har bevisbyrden, og det er den ektefellen som mener å ha et skjevdelingskrav som må sannsynliggjøre både kravet og kravets størrelse.

Skjevdeling – hva er det? Osloadvokatene hjelper deg!

Skjevdeling – hva er det? Osloadvokatene hjelper deg!

Ved økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd et kan regelen om skjevdeling i ekteskapsloven være av stor betydning for hvor mye du sitter igjen med etter skiftet.

osloadvokatene.no/familie/skilsmisse/skjevdeling-hva-er-det/

Særeie

Særeie er en formuesordning som innebærer at eiendeler skal være unntatt fra deling ved et eventuelt samlivsbrudd. Særeie innebærer at formuen som hver av ektefellene eier, ikke skal deles ved separasjon eller skilsmisse. Hvilke verdier som skal være unntatt fra deling må være særskilt avtalt mellom ektefellene i en ektepakt, eller som et påbud fra giver eller arvelater.

Delvis særeie og fullstendig særeie

Formålet med å opprette særeie er å unngå en likedeling dersom ekteskapet blir oppløst, og det er adgang til å avtale både fullstendig særeie og delvis særeie.

En avtale om fullstendig særeie innebærer at partene har avtalt at formuen som hver av ektefellene eier, ikke skal deles ved separasjon eller skilsmisse. Ved en avtale om fullstendig særeie vil altså hver av ektefellene beholde sin egen formue ved et eventuelt samlivsbrudd.

Delvis særeie innebærer at det er særskilt avtalt at bestemte gjenstander eller en del av ektefellenes formue skal være unntatt fra deling. Ved delvis særeie vil det normalt være spesifisert i ektepakten hvilke verdier som skal holdes utenfor felleseiet.

Skilsmisseoppgjør fra A til Å – Osloadvokatene hjelper deg!

Skilsmisseoppgjør fra A til Å – Osloadvokatene hjelper deg!

Saksgangen i et skilsmisseoppgjør. Hva kan advokaten bistå med, og hvordan blir prosessen trinn for trinn? Skifteoppgjør mellom ektefeller.

osloadvokatene.no/familie/skilsmisse/skilsmisseoppgjor/

Stiftelse av særeie

En avtale om særeie må gjøres i form av opprettelse av en ektepakt mellom ektefellene, og en avtale om særeie kan inngås både før og etter at man har giftet seg. En avtale om særeie krever imidlertid medvirkning fra begge ektefeller, og den ene ektefellen kan ikke på egen hånd bestemme at han skal ha særeie. Videre må en ektepakt om særeie oppfylle bestemte formkrav for å være gyldig.

Særeie kan også stiftes etter bestemmelse fra giver. Giver står fritt til gi gaver med vilkår, og det gjelder ingen formkrav til et slikt vilkår om særeie.

Ektepakt kan bidra til klarhet og forutsigbarhet

En ektepakt om formuesordningen kan bidra til å bringe klarhet og forutsigbarhet for ektefellene, og ved et samlivsbrudd vil det ofte være konfliktdempende dersom partene har inngått en ektepakt. I tillegg til at en ektepakt vil gi svar på hvordan man skal innrette seg under ekteskapet, vil en ryddig ektepakt også kunne bidra til å løse skifteoppgjøret uten overraskelser.

Osloadvokatene – Ektepakt – Krav til avtaler mellom ektefeller

Osloadvokatene – Ektepakt – Krav til avtaler mellom ektefeller

Ektefeller har begrensninger i hvilke avtaler de kan inngå. Enkelte avtaler mellom ektefeller krever ektepakt for å være gyldig.

osloadvokatene.no/familie/ektepakt-krav-til-avtaler-mellom-ektefeller/

Har du behov for bistand?

Ta gjerne kontakt på enten mail eller telefon dersom du ønsker bistand i forbindelse med opprettelse av en ektepakt. Våre advokater hjelper deg gjerne.