Skilsmisseoppgjør fra A til Å


Ingen skilsmisseoppgjør er like. Likevel er det en gjennomgående fremgangsmåte hva gjelder saksbehandlingen, dersom du lar deg bistå av en advokat. I det følgende skisseres en vanlig fremgangsmåte i Osloadvokatene.

Advokaten belyser dine økonomiske krav ved skilsmisseoppgjør

Dersom du velger å la en advokat bistå deg i skilsmisseoppgjøret engasjerer du i realiteten en støttespiller som skal få deg gjennom det økonomiske skifteoppgjøret som må finne sted ved skilsmisse. Ektefeller har vanligvis felles økonomi, denne økonomien skal ved skifteoppgjøret deles i to. Advokatens rolle er i første rekke å sørge for at dine økonomiske krav blir belyst. På denne måten blir du i stand til å ta veloverveide valg. Etter dette vil advokaten forfølge de kravene du fastholder, enten ved utenrettslige forhandlinger, eller ved domstolsprosses.

Avtalefrihet ved skilsmisseoppgjør

Det hersker avtalefrihet ved skifteoppgjør. I det ligger at det er anledning til å fravike ekteskapslovens regler. Når du inngår avtaler som avviker fra ekteskapslovens regler vil dette som regel være til en ektefelles økonomiske fordel, og den andres økonomiske ulempe. Dette kan likevel totalt sett være det fornuftige da også andre hensyn spiller inn ved skifteoppgjøret.

Herunder de menneskelige hensyn, hensynet til ektefellen, barn og seg selv. Noen ganger vil det å forfølge et rettslig krav i skifteoppgjøret, for eksempel gjennom domstolsprosses, være uforholdsmessig tyngende sammenlignet med å forlike tvisten med et dårligere økonomisk resultat.

Kort fortalt; noen ganger er det bedre å bare bli ferdig med konflikten.
Advokaten orienterer deg om dette, herunder tidsbruk og saksomkostninger for å forfølge kravet.

Første møte med advokaten

I første møte med advokaten avklarer du  om det er behov for midlertidig avgjørelse om bruksrett til bolig, ektefellebidrag eller andre hastesaker. Det handler om at du  skal kunne stå i situasjonen en er kommet i. Du må ha et sted å bo og du må ha en viss inntekt for å livnære deg. Det tas også stilling til om det er risiko for unndragelser fra boet, altså at en ektefelle tapper felleseiet for midler. I dette møtet avklares også dine ønsker for saken, herunder om du ønsker å overta bolig, hytte, bil osv.

Relevante opplysninger

Advokaten innhenter så alle opplysninger relevante for saken din. Dette er typisk selvangivelser, bankutskrifter, gjeldsbrev, grunnbokshjemler og mer dersom saken tilsier det. En vil deretter oppstille de økonomiske realitetene i en skifteskisse. Så tar vi stilling til om du har krav på å holde verdier utenfor skiftet, så som skjevdelingsmidler (arv, gaver etc.) og særeiemidler, og andre juridiske avklaringer som for eksempel skjæringstidspunkt og verdsettelsestidspunkt.

Kontakter ektefelle

Deretter tar vi normalt kontakt med din ektefelle, og legger eventuelt frem en mulighet for løsning basert på klientens ønsker og de beregninger og vurderinger som er gjort. Avhengig av ektefellens eller dennes advokat sitt standpunkt vil vi deretter inngå forhandlinger eller begjære offentlig skifte ved domstolen. Vi går løs på forhandlinger om vi ser at partene er nærmere hverandre, dvs. at det er lite uenighet om verdier og hvem som skal ha hvilke eiendeler. Er uenighetene større er normalt du best tjent med at det begjæres offentlig skifte.

Offentlig skifte

Offentlig skifte er en rettslig prosess som normalt innledes med et saksforberedende møte. Slikt møte er ofte ganske uformelt, og egnet for å enten forlike saken eller i det minste avklare hvilke punkter dere er uenige om.

Dersom saken ikke forlikes i løpet av møtet, tar advokaten stilling til om det er nødvendig å gjennomføre offentlig skifte, eller om det er like hensiktsmessig å ta ut tvist for domstolen med en gang. Dette er normalt avhengig av hvor godt opplyst saken er, og i hvilken grad den andre ektefellen bidrar for å bli hurtig ferdig med tvisten.

Ved offentlig skifte forestås skifteoppgjøret, den del ektefellene er enige om, av en uavhengig advokat. Denne advokaten tar ansvar for sakens opplysning og fremdrift. Der hvor ektefellene er uenige pålegger så den uavhengige advokaten partene å ta ut søksmål for å få en avgjørelse i saken.

I domstolen, enten du har kommet dit via offentlig skifte, eller på annet vis, vil advokaten samle inn beviser og argumentere for hvorfor ditt krav er rettmessig, eller den andre ektefellens krav ikke er rettmessig. Til sist fatter dommeren en avgjørelse i saken, og denne legges til grunn for resten av skifteoppgjøret.

Skifteavtale

Når uenighetene er løst, ved forhandlinger, offentlig skifte, rettsprosess eller alle tre, inngår partene en skifteavtale. En skifteavtale er en avtale om fordeling av verdier og eiendeler mellom ektefellene og er en endelig avtale om oppgjør mellom ektefellene.

Det som gjenstår etter dette er den praktiske gjennomføringen av skifteavtalen. Noen ganger ønsker partene å gjennomføre dette selv, andre ganger bistår advokaten også her. Normalt er det snakk om overskjøting av eiendom og pengetransaksjoner.

Et skifteoppgjør kan ta alt fra tre måneder til flere år. Tidsbruken avhenger av hvor uenige ektefellene er om fordelingen, og hvilken vilje til forlik som foreligger.

En advokat kan bistå deg i alle ledd av prosessen, men du vil ofte være tjent med at hun/han er inne i bildet på et tidlig tidspunkt, spesielt om det er stor uenighet om verdiene og fordelingen.


Relaterte artikler